วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Influenza Vaccination in Patients with Cardiovascular Diseases

Authors

  • Kankanok Chaipadung Siriraj Hospital

Abstract

บทคัดย่อ โรคไข้หวัดใหญ่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิต โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดเมื่อได้รับเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่แล้วสามารถก่อให้เกิดโรคแทรกซ้อนและผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์ทางคลินิกได้ ปัจจุบันการป้องกันการติดเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ตามแนวทางของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อสหรัฐอเมริกาและกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขประเทศไทย แนะนำให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจในทุกรายฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เป็นการป้องกันในระดับทุติยภูมิ เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองในอนาคต การเข้ารักษาในโรงพยาบาล และการเสียชีวิต วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ในประเทศไทยเป็นวัคซีนชนิดเชื้อตาย มีทั้งแบบ 3 สายพันธุ์และ 4 สายพันธุ์ ซึ่งสามารถบริหารยาได้ทั้งแบบขนาดปกติ (บรรจุเชื้อ 15 ไมโครกรัมของ hemagglutinin ต่อสายพันธุ์) ใช้ได้ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป และขนาดสูง (บรรจุเชื้อ 60 ไมโครกรัมของ hemagglutinin ต่อสายพันธุ์) สำหรับผู้ที่อายุ 65 ปีขึ้นไป ผลทางคลินิกพบว่าขนาดยาที่แตกต่างกันมีประสิทธิภาพในการลดความเสี่ยงการเกิดเหตุการณ์ชนิดรุนแรงจากสาเหตุหัวใจและหลอดเลือด การเข้าโรงพยาบาลจากโรคหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงการเสียชีวิตไม่แตกต่างกัน แต่วัคซีนขนาดสูงสามารถลดอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจากไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบและช่วยลดอัตราการเสียชีวิตโดยรวมได้ดีกว่าขนาดปกติ คำสำคัญ: โรคไข้หวัดใหญ่; ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด; วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ Abstract Influenza infection is a leading cause of morbidity and mortality worldwide. Especially for patients with cardiovascular disease, when infected with influenza virus, they face severe complications and negative outcomes. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) and Thailand Department of Disease Control highly recommend patients with cardiovascular disease as a high-risk group to receive annual influenza vaccination as secondary prevention. This vaccination is to lower a risk of cardiovascular events and stroke in the future, hospitalization, and mortality. In Thailand, the influenza vaccine is an inactivated vaccine which has trivalent and quadrivalent. It can be administered both at a standard dose (15 micrograms of hemagglutinin per strain) at 6 months of age and older, and at a high dose (60 micrograms of hemagglutinin per strain) for people 65 years old and older. Clinical studies showed that different doses of inactivated influenza vaccine did not differ in reducing major adverse cardiovascular events (MACE), cardiovascular hospitalizations and cardiovascular mortality. However, the high dose resulted in lower events of hospitalization for influenza or pneumonia and all-cause mortality than the standard dose.  Keywords: influenza infection; patients with cardiovascular disease; influenza vaccine

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2024-03-31