ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการติดอินเทอร์เน็ตในนิสิตปริญญาตรี Relationships between Depression and Internet Addiction among Undergraduate Students

Authors

  • Sivasankari Nadarajan Faculty of Nursing, Burapha University
  • Pornpat Hengudomsub Faculty of Nursing, Burapha University
  • Chintana Wacharasin

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อประเมินระดับภาวะซึมเศร้าและการติดอินเทอร์เน็ต และทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างภาวะซึมเศร้าและการติดอินเทอร์เน็ตในนิสิตระดับปริญญาตรี วิธีการศึกษา: การศึกษาเชิงพรรณนาทำในนิสิตปริญญาตรีจำนวน 470 คนในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย ได้ตัวอย่างโดยการสุ่มแบบแบ่งกลุ่มหลายขั้นตอน เครื่องมือวิจัยที่ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบวัดภาวะซึมเศร้า (CES-D) และแบบวัดการติดอินเทอร์เน็ต เก็บข้อมูลช่วงพฤศจิกายน 2565  ถึงมกราคม 2566 ทดสอบทางสถิติโดยใช้การทดสอบทีและสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างมีภาวะซึมเศร้าระดับปานกลาง (mean = 23.60 คะแนน) และการติดอินเทอร์เน็ตระดับปานกลาง (mean = 65.26 คะแนน) คะแนนภาวะซึมเศร้าระหว่างนิสิตชายและหญิงและระหว่างนิสิตที่มีลักษณะครอบครัวแบบเดี่ยวและแบบขยายแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ พบว่าภาวะซึมเศร้าและการติดอินเทอร์เน็ตสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยมีด้านอารมณ์เศร้า อาการทางกาย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ยกเว้นด้านอารมณ์ด้านบวกที่สัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับการติดอินเทอร์เน็ต สรุป: ภาวะซึมเศร้าโดยเฉพาะด้านอารมณ์เศร้า อาการทางกาย และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสัมพันธ์กับภาวะติดอินเทอร์เน็ต ควรจัดโปรแกรมเพื่อส่งเสริมให้นิสิตมีการกำกับตัวเองที่เหมาะสมและการปรับตัวต่อใช้อินเทอร์เน็ต รวมถึงการส่งเสริมการคิดทางบวกและการสนับสนุนทางอารมณ์อย่างทันท่วงทีเพื่อลดแนวโน้มการติดอินเทอร์เน็ตในนิสิต คําสําคัญ: โรคซึมเศร้า; นิสิตระดับปริญญตรี; การติดอินเทอร์เน็ต  Abstract Objective: To assess the level of depression and Internet addiction and correlations between depression and Internet addiction among undergraduate students. Methods: This descriptive study was conducted among the 470 undergraduate students at one particular university located in the eastern part of Thailand recruited by multi-stage cluster random sampling. The questionnaire collected demographic characteristics and assessed depression (CES-D) and Internet addiction from November 2022 to January 2023. The data were analyzed using independent t-tests and Pearson’s correlation analysis. Results: The participants had moderate depressive symptoms (mean = 23.60 points) and moderate Internet addiction (mean = 65.26 points). Depression scores were significantly different between men and women and nuclear and extended family structures. Depression had a significantly positive correlation with Internet addiction. Most subscales of depression including depressed affect, somatic activity, and interpersonal relations, except for positive affect, were significantly correlated with Internet addiction. Conclusion: Depression especially depressed affect, somatic activity, and interpersonal relations were correlated with Internet addiction. Program to help students to have self-control and adjustment toward Internet use and to have more positive thinking and timely emotional support should be offered to decrease the propensity toward Internet dependence among these students. Keywords: depression; undergraduate students; internet addiction

Downloads

Download data is not yet available.

References

Elgazzar K, Khalil H, Alghamdi T, et al. Revisiting the internet of things: new trends, opportunities and grand challenges [Field grand challenge]. Front Internet Things 2022;1(1):1-18. (doi: https://doi.org/10.3389/friot. 2022.1073780)

Onukwuli VO, Onyinye EN, Udigwe IB, et al. Internet addiction during the covid-19 pandemic among adolescents in southeast Nigeria and implications for adolescent care in the post-pandemic era: a cross-sectional study. Sage Open Med 2023;11(1):1-11. (doi: 10.1177/ 20503121231152763)

Lakshmana G, Kasi S, Rehmatulla M. Internet use among adolescents: risk-taking behavior, parental supervision, and implications for safety. Indian J Soc Psychiatry 2017;33(1):297-304.

Nagarajan P, Malik P, Sangwan S, Bamal P. Internet addiction in youth: the darker side of digital technology. In research trends in multidisciplinary research. New Delhi. Akkinik, 2022: pp.29-47.

Young KS. Internet addiction: a new clinical phenomenon and its consequences. Am Behav Sci 2004;48(4):402-415.

Ali I, Kalsoom O, Syed Asif JK, et al. Effect of Internet addiction on academic performance and mental health of medical students. J Bahria Univ Med Dent Coll 2019;9(1):48-52.

Zewde EA, Tolossa T, Tiruneh SA, et al. Internet addiction and its associated factors among African high school and university students: systematic review and meta-analysis. Front Psychol 2022;13:847274. (doi: 10.3389/fpsyg.2022.847274)

Zhang MW, Lim RB, Lee C, Ho RC. Prevalence of internet addiction in medical students: a meta-analysis. Acad Psychiatry 2018;42(1):88-93.

Turnbull N, Peltzer K, Pengpid S, Yun Low W, Nguyen H. Pathological internet use and psychosocial risk factors among ASEAN university students. Iranian J Psych Beh Sci 2018;12(1):1-8. (doi: https://doi.org/ 10.5812/ijpbs.10063)

Liu W, Mirza F, Narayanan A. Is it possible to cure internet addiction with internet? AI Soc 2020;35(1):245-255. (doi: https://doi.org/10.1007/ s00146-018-0858-0)

Andrade AL, Scatena A, Bedendo A, et al. Findings on the relationship between internet addiction and psychological symptoms in Brazilian adults. Int J Psychlol 2020;55(6):941-950.

American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5. 2013. (Accessed on Aug. 26, 2022, at https:// psychiatry.org/patients-families/depression/what-is-depression)

Aceijas C, Waldhausl S, Lambert N, Cassar S, Bello-Corassa R. Determinants of health-related lifestyles among university students. Perspec Public Health 2017;137(4):227-236. (doi: 10.1177/ 1757913916666875)

Auerbach RP, Mortier P, Bruffaerts R, et al. WHO world mental health surveys international college student project: prevalence and distribution of mental disorders. J Abnorm Psychol 2018;127(7):623-638. (doi: 10. 1037/abn0000362)

Al Shawi AF, Hameed AK, Shalal AI, Abd Kareem SS, Majeed MA, Humidy ST. Internet addiction and its relationship to gender, depression, and anxiety among medical students in Anbar Governorate-West of Iraq. Comm Heal Equi Res Pol 2022;42(3):253-266.

Di Nichola MD. Pathological Internet use among college students: the prevalence of pathological internet use and its correlates. Ph.D. (Education) thesis. United States. Ohio University, 2004.

Rouvinen H, Jokiniemi K, Sormunen M, Turunen H. Internet use and health in higher education students: a scoping review. Health Promot Int 2021;36(6):1610-1620. (doi: 10.1093/heapro/daab007)

Lai CM, Mak KK, Watanabe H, et al. The mediating role of internet addiction in depression, social anxiety, and psychosocial well-being among adolescents in six Asian countries: a structural equation modelling approach. Public Health 2015;129(9):1224-1236. (doi: 10. 1016/j.puhe.2015.07.031)

Tang CSK, Wu AMS, Yan ECW, et al. Relative risks of internet-related addictions and mood disturbances among college students: a 7-country/region comparison. Public Health 2018;165:16-25. (doi: 10. 1016/j.puhe.2018.09.010)

Carli V, Durkee T, Wasserman D, et al. The association between pathological internet use and comorbid psychopathology: a systematic review. Psychopathology 2013;46:1-13. (doi: 10.1159/000337971)

Calderon Jr R, Pupanead S, Prachakul W, Kim G. Happiness, perceived stress, psychological well-being, and health behaviors of Thai university students: preliminary results from a multinational study on well-being. J Am Coll Health 2021;69(2):176-184.

Saikia AM, Das J, Barman P, Bharali MD. Internet addiction and its relationships with depression, anxiety, and stress in urban adolescents of Kamrup district, Assam. J Fam Comm Med 2019;26(2):108-112. (doi: 10.4103/jfcm.JFCM_93_18)

Rabadi L, Ajlouni M, Masannat S, et al. The relationship between depression and internet addiction among university students in Jordan. J Addict Res Ther 2017;8(6):349. (doi: 10.4172/2155-6105.1000349)

Zhao Y, Qu D, Chen S, Chi X. Network analysis of internet addiction and depression among Chinese college students during the covid-19 pandemic: a longitudinal study. Comput Human Behav 2023;138: 107424. (doi: 10.1016/j.chb.2022)

Akin A, Iskender M. Internet addiction and depression, anxiety, and stress. Int Online J Educ Sci 2011;3(1):138-148.

Stankovic M, Nesic M, Cicevic S, Shi Z. Association of smartphone use with depression, anxiety, stress, sleep quality, and internet addiction. Empirical evidence from a smartphone application. Pers Individ Diff 2021;168:110342. (doi: https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110342)

Chupradit S, Leewattana A, Chupradit P. The correlation analysis of internet usage and depression among undergraduate university students in Thailand: cross-sectional study. J Adv Res Dyn Control Sys 2020;12:825-837. (doi:10.5373/JARDCS/V12SP6/SP20201100)

Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas 1970;30:607-610.

Neelapaijit A, Pinyopornpanish M, Simcharoen S, et al. Psychometric properties of a Thai version internet addiction test. BMC Res Notes 2018;11(1):69. (doi: 10.1186/s13104-018-3187-y)

Trangkasombat U, Larbboonsarp V, Havanond P. CES-D as a screen for depression in adolescents. J Psychiatr Assoc Thail 1997;17(3):412-429.

Radloff LS. The CES-D scale: a self-report depression scale for research in the general population. Appl Psychol Meas 1977;1(3):385-401. (doi: 10.1177/014662167700100306)

Vatanasin D, Hengudomsub P, Vatanasin S, Asarath T, Chupan S, Srisopa P. Factors predicting depression among health science students. J Fac Nurs Burapha Univ 2015;23(4):1-20. (in Thai)

Lewis AJ, Kremer P, Douglas K, et al. Gender differences in adolescent depression: differential female susceptibility to stressors affecting family functioning. Aust J Psychol 2015;67(3):131-139.

Avenevoli S, Swendsen J, He JP, Burstein M, Merikangas KR. Major depression in the national comorbidity survey-adolescent supplement: prevalence, correlates, and treatment. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2015;54(1):37-44.

Liang L, Zhou D, Yuan C, Shao A, Bian Y. Gender differences in the relationship between internet addiction and depression: a cross-lagged study in Chinese adolescents. Comput Hum Behav 2016;63:463–470. (doi:10.1016/j.chb.2016.04.043)

Chacko EJ, Sundaramoorthy J. Personality traits associated with internet addiction among college students in South India. Cogent Educ 2022; 9(1):1-17. (doi: 10.1080/2331186X.2022.2142455)

Ineme ME, Ineme KM, Akpabio GA, Osinowo HO. Predictive roles of depression and demographic factors in internet addiction: a cross-sectional study of students in a Nigerian university. Int J Cyber Criminol 2017;11(1):10-23.

Bahrainian SA, Alizadeh KH, Raeisoon MR, Gorji OH, Khazaee A. Relationship of internet addiction with self-esteem and depression in university students. J Prev Med Hyg 2014;55(3):86-89.

Geng Y, Gu J, Wang J, Zhang R. Smartphone addiction and depression, anxiety: the role of bedtime procrastination and self-control. J Affect Disord 2021;293:415-421.

Young K.S. Caught in the net: how to recognize the signs of internet addiction--and a winning strategy for recovery. New York. John Wiley & Sons, 1998: pp.115-117.

Yang X, Guo WJ, Tao YJ, et al. A bidirectional association between internet addiction and depression: a large-sample longitudinal study among Chinese university students. J Affect Disord 2022;299:416-424.

Elhai JD, Dvorak RD, Levine JC, Hall BJ. Problematic smartphone use: a conceptual overview and systematic review of relations with anxiety and depression psychopathology. J Affect Disord 2017;207:251–259.

Kuss DJ, Griffiths MD, Binder JF. Internet addiction in students: prevalence and risk factors. Elsev Sci 2013;29(3):959-966. (doi: 10. 1016/j.chb.2012.12.024)

Ramsey JL, DiLalla LF, McCrary MK. Cyber victimization and depressive symptoms in sexual minority college students. J Sch Violence 2016; 15(4):483-502.

Kapfhammer HP. Somatic symptoms in depression. Dialog Clin Neurosci 2022;8(2):227-239. (doi:10.31887/DCNS.2006.8.2/hpkapfhammer)

Stubbs B, Vancampfort D, Firth J, et al. Relationship between sedentary behavior and depression: a mediation analysis of influential factors across the lifespan among 42,469 people in low-and middle-income countries. J Affect Dis 2018;229(1):231-238.

Kardefelt-Winther DA. Conceptual and methodological critique of internet addiction research: towards a model of compensatory internet use. Comput Hum Behav 2014;31(1):351-354. (doi: 10.1016/j.chb.2013. 10.059)

Sun Y, Jeffrey SW. Parenting style, personality traits, and interpersonal relationships: a model of prediction of internet addiction. Int J Comm 2020;14(1):2163-2185.

Baturay MH, Toker S. Internet addiction among college students: some causes and effects. Educ Inf Technol 2019;24(5):2863-2885.

Steiner-Hofbauer V, Holzinger A. How to cope with the challenges of medical education? Stress, depression, and coping in undergraduate medical students. Acad psychiatr 2020;44(4):380-387.

World Health Organization. Depression. 2020. (Accessed on Mar. 21, 2023, at https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression)

Downloads

Published

2024-03-30