ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ใหญ่ที่มีทวารเทียมในปักกิ่ง ประเทศจีน Factors Associated with Health-related Quality of Life among Patients with Colorectal Cancer and Stoma in Beijing, China

Authors

  • Siyuan Liang Faculty of Nursing Burapha University
  • Chintana Wacharasin Faculty of NursingBurapha University
  • Niphawan Samartkit Faculty of Nursing Burapha University

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของผู้ป่วย มะเร็งลำไส้ใหญ่และมีทวารเทียมในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน วิธีการศึกษา: การ ศึกษาแบบภาคตัดขวางนี้คัดเลือกผู้ป่วย 207 คน ที่มีทวารเทียม รักษาที่โรงพยา บาลมิตรภาพปักกิ่ง มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน ใช้แบบสอบถามที่ผู้ตอบตอบด้วยตนเองประเมินคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ แบบประเมินเพศ/ภาพลักษณ์ การทำหน้าที่ของทวารเทียม การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการดูแลตนเอง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์เพียร์สัน ผลการศึกษา: คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพเท่ากับ 126.61 ± 33.74 คะแนน (ช่วง 56 – 230 คะแนน) พบว่าคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพสัมพันธ์เชิงลบกับการทำหน้าที่ของทวารเทียม (r = -0.601) และสัมพันธ์เชิงบวกกับปัจจัยด้านเพศ/ภาพลักษณ์ การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการดูแลตนเอง (r = 0.195, 0.396, 0.511, ตามลำดับ) (P-value < 0.01 ทั้งหมด) สรุป: ทัศนคติทางเพศ/ภาพลักษณ์ การสนับสนุนทางสังคม และความสามารถในการดูแลตนเองเป็นปัจจัยสำคัญที่เพิ่มคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ พยาบาลสามารถส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีทวารเทียมด้วยการปรับปัจจัยเหล่านี้ คำสำคัญ: มะเร็งลำไส้ใหญ่; ทวารเทียม; คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพ; การสนับสนุน ทางสังคม; ความสามารถในการดูแลตนเอง; เพศ/ภาพลักษณ์   Abstract Objectives: To examine factors associated with health-related quality of life (HRQoL) among patients with colorectal cancer and stoma in Beijing, China. Method: This cross-sectional study recruited 207 patients with stoma at Beijing Friendship Hospital, Capital Medical University, China. Self-report questionnaires of HRQoL, sexuality/body image, stoma function, social support and self-care ability were administered. Independent sample t test, one-way analysis of variance and Pearson product moment correlations were used for data analysis. Results: The mean score of HRQoL was 126.61 ± 33.74 points (range:56 - 230). HRQoL was significantly negatively correlated with stoma function (r = -0.601) and positively correlated with sexuality/body image, social support and self-care ability (r = 0.195, 0.396, and 0.511, respectively) (P-value < 0.01 for all). Conclusion: Positive sexuality/body image, stoma function, social support, and self-care ability of patients were important factors that affect HRQoL. Clinical nurses can help patients with stomas improve their HRQoL by intervening in these aspects of their lives. Keywords: colorectal cancer; stoma; health-related quality of life; social support; self-care ability; sexuality/body image

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Chintana Wacharasin, Faculty of NursingBurapha University

Chintana Wacharasin, RN, PhD Associate Professor, Faculty of NursingBurapha University Muang, Chonburi 20131 THAILAND Phone: 6638-102824 Fax: 6638-393476 E-mail: chintana@buu.ac.th

Niphawan Samartkit, Faculty of Nursing Burapha University

Niphawan Samartkit, RN., PhD Associate Professor, Faculty of Nursing Burapha University Muang, Chon-Buri, 20131 THAILAND E-mail: niphawan@buu.ac.th

References

Junye T, Peiying Z, Yanming D. Working status of wound ostomy and continence specialist nurses in China. Chinese J Modern Nurs 2021; 27(6):747-753.

World Health Organization. Estimated number of incident cases colorectum, both sexes, all ages 2020. 2020. (Accessed on Jun. 15, 2021, at https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-multi)

Chinese Society of Oncology Chinese Medical Association. Chinese protocol of diagnosis and treatment of colorectal cancer. Chinese J Pract Surg 2020;40(6):601-625.

Luo X, Wang Y, Lu Z, Xu R. The application of continuous nursing in patients with enterostomy is beneficial to improve self-care ability, quality of life and reduce the incidence of complications. Minerva Surg 2022. (doi: 10.23736/S2724-5691.21.09331-X)

Chang Z, Wang J, Chou J, et al. Relationship between benefit finding and quality of life among colorectal cancer patients with stoma at early stage. J Nurs Sci 2022;37(19):75-77.

Ou M, Yang M. Research progress to the influence of stigma on the living quality of enterostomy patients. Int J Nurs 2017;36(13):1729-1731,1870.

Stavropoulou A, Vlamakis D, Kaba E, et al. "Living with a stoma": Exploring the lived experience of patients with permanent colostomy. Int J Environ Res Public Health 2021;18(16):8512. (doi: 10.3390/ijerph 18168512)

Qin H, Zheng M, Wen Y, Zhang H, Wang Y. Affecting factors of quality of life of colostomy patients. Chinese J Cancer 2004;23(1):1589-1592.

Gonzalez E, Holm K, Wennstrom B, Haglind E, Angenete E. Self-reported wellbeing and body image after abdominoperineal excision for rectal cancer. Int J Colorect Dis 2016;31(10):1711-1717.

Lynch BM, Steginga SK, Hawkes AL, Pakenham KI, Dunn J. Describing and predicting psychological distress after colorectal cancer. Cancer 2008;112(6): 1363-1370.

Mosher CE, Winger JG, Given BA, Helft PR, Neil BH. Mental health outcomes during colorectal cancer survivorship: a review of the literature. Psycho-oncology 2016; 25(11):1261-1270.

Ferrans CE, Zerwic JJ, Wilbur JE, Larson JL. Conceptual model of health-related quality of life. J Nurs Scholarsh 2005;37(4):336-342.

Faul F, Erdfelder E, Buchner A, Lang AG. Statistical power analyses using G*Power 3.1: tests for correlation and regression analyses. Behav Res Methods 2009;41(4):1149-1160.

Song L, Han X, Zhang J, Tang L. Body image mediates the effect of stoma status on psychological distress and quality of life in patients with colorectal cancer. Psycho-oncology 2020;29(4):796-802.

Jiwen L, Fuye L, Yulong L. Research on the reliability and validity of social support rating scale. J Xinjiang Med Univ 2008;31(1):1-3.

Zhang J, Huang J, You L, et al. Effect of telephone intervention on stoma self-care of colostomy patients. Chinese J Nurs 2010;45(12):1073-1077.

Baxter NN, Novotny PJ, Jacobson T, Maidl LJ, Sloan J, Young-Fadok TM. A stoma quality of life scale. Dis Colon Rectum 2006;49(2):205-212.

Aaronson NK, Ahmedzai S, Bergman B, et al. The European Organization for Research and Treatment of Cancer QLQ-C30: a quality-of-life instrument for use in international clinical trials in oncology. J Natl Cancer Inst 1993;85(5):365-376.

Whistance RN, Conroy T, Chie W, et al. Clinical and psychometric validation of the EORTC QLQ-CR29 questionnaire module to assess health-related quality of life in patients with colorectal cancer. Eur J Cancer 2009;45(17):3017-26.

Lei W, Gu Y, Yue Y, Xie C. Analysis the status and influencing factors of self-care level in patients with temporary ileostomy. Tianjin J Nurs 2022; 30(1):6-9.

Han X, Li W, Gao J, Liu R, Yang F, Li Z. Effects of personal control on implementation intention of self care behavior in patients with intestinal stoma. Military Nurs 2021;38(11):58-60,89.

Jing Z, Huayun L, Yuhua W, Zhen T, Huan Z. Study on quality of life of patients after ostomy and its influencing factors. Chinese Nurs Res 2020;34(8):1347-1350.

Petersen C, Carlsson E. Life with a stoma-coping with daily life: Experiences from focus group interviews. J Clin Nurs 2021;30(15-16): 2309-2319.

Wang SY, Hsu SH, Gross CP, et al. Association between time since cancer diagnosis and health-related quality of life: A population-level analysis. Value Health 2016;19(5):631-638.

Hou M, Fu X, Yan Y. The effect of regular bowel function training on the quality of life of patients with colostomy. J Clin Res 2010;27(1):191-192.

Creta M, Longo N, Imbimbo C, Imperatore V, Mirone V, Fusco F. Health-related quality of life in bladder cancer patients undergoing radical cystectomy and urinary stoma: still many gaps. Translat Androl Urol 2018;7(suppl 1):S111-S113.

Pang NQ, Chan DKH, Lau J, Chew E, Yip LTS, Tan KK. Quality of life in colorectal cancer patients with stoma or adjuvant therapy. Ann Acad Med Singapore 2021; 50(5):444-446.

Krogsgaard M, Watt T, Danielsen AK, et al. Impact of a parastomal bulge on quality of life - A cross-sectional study of patients from the Danish Stoma Database. Ann Surg 2021;274(6):e1085-e1092. (doi: 10.1097/ SLA.0000000000003743)

Nasvall P, Dahlstrand U, Lowenmark T, Rutegard J, Gunnarsson U, Strigard K. Quality of life in patients with a permanent stoma after rectal cancer surgery. Qual Life Res 2017; 26(1):55-64.

Danielsen AK, Burcharth J, Rosenberg J. Spouses of patients with a stoma lack information and support and are restricted in their social and sexual life: a systematic review. Int J Colorect Dis 2013;28(12):1603-1612.

Ferrans CE, Zerwic JJ, Wilbur JE, Larson JL. Conceptual model of health-related quality of life. J Nurs Scholarsh 2005;37(4):336-342.

Song L, Han X, Zhang J, Tang L. Body image mediates the effect of stoma status on psychological distress and quality of life in patients with colorectal cancer. Psycho-oncology 2020;29(4):796-802.

Moreno JG, Chancellor MB, Karasick S, King S, Abdill CK, Rivas DA. Improved quality of life and sexuality with continent urinary diversion in quadriplegic women with umbilical stoma. Arch Phys Med Rehabil 1995; 76(8):758-62.

Gao J, An Y, Wang D, Yao H, Zhang Z. Current status of research on short-term quality of life after sphincteric-saving surgery in rectal cancer patients. Chinese J Gastrointest Surg 2020;23(4):415-420.

Yuan J, Liu F, Zhang W. Changes in filial piety concept, intergenerational support and support behavior of youth groups: 2006-2017. China Youth Stud 2022 (1):93-103.

Downloads

Published

2024-03-28