การเตรียมและการศึกษาคุณสมบัติของอนุภาคนาโนโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินบรรจุเคอร์คิวมิน Preparation and Characterization of Curcumin-loaded Bovine Serum Albumin Nanoparticles

Authors

  • Panita Suwannoi
  • Chaniya Bunrattanasathian
  • Natthapong Larp-arparat
  • Lalana Kongkaneramit

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาหาวิธีการเตรียมอนุภาคนาโนโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินบรรจุเคอร์คิวมิน เพื่อให้มีคุณสมบัติทางเคมีฟิสิกส์และปริมาณการกักเก็บยาตามต้องการ วิธีการศึกษา:  เตรียมอนุภาคนาโนของโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินบรรจุเคอร์คิวมินด้วยวิธีดีโซลเวชั่น โดยไม่ใช้กลูตาร์อัลดีฮัยด์เป็นสารก่อครอสลิงค์ และศึกษาสภาวะต่าง ๆ ในการเตรียม ได้แก่ ความเข้มข้นของโบไวน์ซีรั่มอัลบูมิน และอัตราส่วนโดยปริมาตรของน้ำต่อเอทานอล ที่มีผลต่อขนาดอนุภาค การกระจายของขนาดอนุภาค และศักย์ไฟฟ้าบนผิวอนุภาค รวมทั้งวิธีการบรรจุเคอร์คิวมินที่แตกต่างกัน 3 วิธีลงในอนุภาคนาโนที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพและปริมาณการกักเก็บยา ผลการศึกษา: การเพิ่มความเข้มข้นของโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินรวมทั้งปริมาณน้ำในส่วนผสมน้ำ-เอทานอล ทำให้ขนาดอนุภาคนาโนใหญ่ขึ้น และประจุไฟฟ้าลบบนผิวอนุภาคลดลง สภาวะการเตรียมที่เหมาะสมคือ ความเข้มข้นของโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินร้อยละ 20 โดยน้ำหนัก และอัตราส่วนโดยปริมาตรของน้ำต่อเอทานอล 1:6 อนุภาคนาโนของโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินบรรจุเคอร์คิวมินที่เตรียมได้มีขนาดอยู่ในช่วง 195.14 ± 9.11 ถึง 256.80 ± 72.06 นาโนเมตร ค่าดัชนีการกระจายขนาดที่แคบมากอยู่ในช่วง 0.064 ± 0.024 ถึง 0.092 ± 0.049 และค่าศักย์ไฟฟ้าบนผิวอนุภาคอยู่ในช่วง -8.10 ± 0.30 ถึง -9.73 ± 0.63 มิลลิโวลต์ ประสิทธิภาพและปริมาณการกักเก็บยาอยู่ในช่วงร้อยละ 17.40 ± 8.23 ถึง 28.59 ± 3.52 และร้อยละ 1.77 ± 0.59 ถึง 2.46 ± 0.35 ตามลำดับ วิธีบรรจุเคอร์คิวมินในอนุภาคนาโน 3 วิธีไม่มีผลต่อคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ ประสิทธิภาพและปริมาณการกักเก็บยา สรุป: สามารถเตรียมอนุภาคนาโนโบไวน์ซีรั่มอัลบูมินบรรจุเคอร์คิวมินที่มีคุณสมบัติตามต้องการ โดยไม่ใช้กลูตาร์อัลดีฮัยด์  และวิธีการบรรจุเคอร์คิวมิน 3 วิธีไม่มีผลต่อคุณลักษณะทางเคมีฟิสิกส์ ประสิทธิภาพและปริมาณการกักเก็บยา คำสำคัญ: เคอร์คิวมิน; อนุภาคนาโน; วิธีดีโซลเวชั่น; โบไวน์ซีรั่มอัลบูมิน Abstract Objective: To explore various preparation by desolvation methods of curcumin-loaded bovine serum albumin nanoparticles (CUR-BSA-NPs) to obtain desired physicochemical properties and drug loading. Method: CUR-BSA-NPs were prepared by desolvation method without using glutaraldehyde as cross-linking agent. The influences of bovine serum albumin (BSA) concentration and water to ethanol volume ratio on size, size distribution, and particle surface charge were examined. The effects of 3 different loading methods of CUR into CUR-BSA-NPs on entrapment efficiency and loading capacity were also investigated. Results: The increase in BSA concentration and amount of water in water-ethanol mixture resulted in larger BSA-NPs with less negative surface charge. The optimum conditions from the screening results using 20 mg/mL BSA concentration and 1:6 water to ethanol volume ratio were chosen for preparation of CUR-BSA-NPs with 3 different loading methods. The sizes of CUR-BSA-NPs ranged from 195.14 ± 9.11 to 256.80 ± 72.06 nm and polydispersity indices of extremely narrow size distribution ranged from 0.064 ± 0.024 to 0.092 ± 0.049. The zeta potentials were in the range from -8.10 ± 0.30 to -9.73 ± 0.63 mV. The entrapment efficiency and loading capacity were in the range from 17.40 ± 8.23 to 28.59 ± 3.52 % and 1.77 ± 0.59 to 2.46 ± 0.35 %, respectively. The 3 different CUR loading methods into CUR-BSA-NPs were found to impose no significant effects on physicochemical characteristics, entrapment efficiency, and loading capacity. Conclusion: The CUR-BSA-NPs with desired properties could be developed by desolvation method without using glutaraldehyde. The 3 different loading methods of CUR into CUR-BSA-NPs had no significant effects on physicochemical characteristics, entrapment efficiency, and loading capacity of CUR-BSA-NPs. Keywords: curcumin; nanoparticles; desolvation method; bovine serum albumin

Downloads

Download data is not yet available.

References

Rahmani S, Asgary S, Askari G, et al. Treatment of non-alcoholic fatty liver disease with curcumin: A randomized placebo-controlled trial. Phytother Res 2016;30:1540-1548.

Sadeghi R, Moosavi-Movahedi A, Emam-jomeh Z, et al. The effect of different desolvating agents on BSA nanoparticle properties and encapsulation of curcumin. J Nanoparticle Res 2014;16:1-14.

Anand P, Kunnumakkara A, Newman R, Aggarwal B. Bioavailability of curcumin: Problems and promises. Mol Pharm 2007;4:807-818.

Kou L, Sun J, Zhai Y, He Z. The endocytosis and intracellular fate of nanomedicines: Implication for rational design. Asian J Pharm Sci 2013; 8:1-10.

Elzoghby A, Samy W, Elgindy N. Albumin-based nanoparticles as potential controlled release drug delivery systems. J Control Rel 2012; 157(2):168-182.

Das R, Gandhi V, Singh B, Kunwar A, Kumar N, Priyadarsini K. Preparation of albumin nanoparticles: Optimum size for cellular uptake of entrapped drug (curcumin). Colloids Surf A Physicochem Eng Asp 2019;567:86-95.

Jithan AV, Madhavi K, Madhavi M, Prabhakar K. Preparation and characterization of albumin nanoparticles encapsulating curcumin intended for the treatment of breast cancer. Int J Pharm Invest 2011; 1(2):119-125.

Hasanpoor Z, Mostafaie A, Nikokar I, Hassan ZM. Curcumin-human serum albumin nanoparticles decorated with PDL1 binding peptide for targeting PDL1-expressing breast cancer cells. Int J Biol Macromol 2020;159:137-153.

Elzoghby AO, Elgohary MM, Kamel NM. Implications of protein- and peptide-based nanoparticles as potential vehicles for anticancer drugs. Adv Protein Chem Struct Biol 2015;98:169-221.

Noomwong P, Ratanasak W, Polnok A, Sarisuta N. Development of ACV-loaded bovine serum albumin nanoparticles for ocular drug delivery. Int J Drug Deliv 2011;3(4):669-675.

Suwannoi P, Chomnawang M, Sarisuta N, Reichl S, Müller-Goymann C. Development of acyclovir-loaded albumin nanoparticles and improvement of acyclovir permeation across human corneal epithelial T cells. J Ocul Pharmacol Ther 2017;33(10):743-752.

Suwannoi P, Sarisuta N. Preparation process by desolvation method for enhanced loading of acyclovir nanoparticles. Pharmacia 2022;69(3): 833–837.

Beck-Broichsitter M. Solvent impact on polymer nanoparticles prepared nanoprecipitation. Colloids Surf A Physicochem Eng Aspects 2021;625: 126928. (doi: https://doi.org/10.1016/j.colsurfa.2021.126928)

Galisteo-gonzalez F, Molina-Bolivar JA. Systematic study on the preparation of BSA nanoparticles. Colloids Surf B 2014;123:286-292.

Danaei M, Dehghankhold M, Ataei S, et al. Impact of particle size and polydispersity index on the clinical applications of lipidic nanocarrier systems. Pharmaceutics 2018;10(2):57. (doi: 10.3390/pharmaceutics 10020057)

Jun JY, Nguyen, HH, Paik SYR, et al. Preparation of size-controlled bovine serum albumin (BSA) nanoparticles by a modified desolvation method. Food Chem 2011;127:1892-1898.

Merodio M, Arnedo A, Renedo MJ, Irache JM. Ganciclovir-loaded albumin nanoparticles: characterization and in vitro release properties. Eur J Pharm Sci 2001;12:251-259.

Weber C, Coester C, Kreuter J, Langer K, Desolvation process and surface characteristics of protein nanoparticles. Int J Pharm 2000; 194(1):91-102.

Wang R, Wen Q-H, Zeng X-A, Lin J-W, Li J, Xu F-Y. Binding affinity of curcumin to bovine serum albumin enhanced by pulsed electric field pretreatment. Food Chem 2022;377:131945. (doi: 10.1016/j.foodchem. 2021.131945)

Marty JJ, Oppenheim RC, Speiser P. Nanoparticles - a new colloidal drug delivery system. Pharm Acta Helv 1978;53:17-23.

Downloads

Published

2024-03-25