ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันกลับเป็นซ้ำ ในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Effects of an Individual and Family Self-management Program on the Recurrence Prevention Behaviors among Stroke Patients

Authors

  • Ravinan Thatsiriniratkul
  • Borwarnluck Thongthawee
  • Sombat Muengtaweepongsa

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองทดสอบก่อนและหลังการทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 64 คน คัดเลือกตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติที่กำหนด แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 32 คน และกลุ่มควบคุม 32 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว เป็นเวลา 12 สัปดาห์ กลุ่มควบคุมได้รับการพยาบาลตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วยและญาติ 2) โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว 3) แบบสอบถามพฤติกรรมการป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมอง วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณาและสถิติที ผลการศึกษา: ภายหลังโปรแกรม กลุ่มทดลองมีค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมองโดยรวม (mean = 147.15, SD = 6.84) มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม (mean  = 108.62, SD = 8.40) และกลุ่มควบคุม (mean = 107.09, SD = 8.32) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) และค่าเฉลี่ยคะแนนพฤติกรรมรายด้าน คือ 1) ด้านการรับประทานอาหาร 2) ด้านการออกกำลังกาย และ 3) ด้านการจัดการความเครียด มากกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรม และกลุ่มควบคุม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) สรุป: โปรแกรมการจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัวต่อพฤติกรรมป้องกันกลับเป็นซ้ำในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเพิ่มคะแนนพฤติกรรมป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมอง คำสำคัญ: การจัดการตนเองของบุคคลและครอบครัว; พฤติกรรมการป้องกันการกลับเป็นซ้ำโรคหลอดเลือดสมอง; โรคหลอดเลือดสมอง Abstract Objective: To study the effects of an individual and family self-management program on recurrence prevention behaviors in stroke patients. Methods: This was quasi-experimental research with pre- and post-test design. The sample consisted of 64 stroke patients (32 each in test and control groups) selected by purposive selection according to the specified characteristics. The test group received the 12-week individual and family self-management program; while the control group received regular care. The research tools consisted of 1) personal data record form of patients and family, 2) individual and family self-management program, and 3) stroke recurrence prevention behavior questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and t-statistics. Results: After the program, the test group had the mean overall stroke recurrence prevention behavior score (mean = 147.15, SD = 6.84) higher than before (mean = 108.62, SD = 8.40) and the control group (mean = 107.09, SD = 8.32) with statistical significance (P-value < 0. 05) and had mean scores for each aspect of the behavior, i.e., 1) diet, 2) exercise, and 3) stress management, at the end of the program higher than those before the program and those in the control group (P-value < 0.05) Conclusion: The individual and family self-management program improved scores of stroke recurrence prevention behaviors. Keywords: individual and family self-management; stroke prevention behavior; stroke

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Stroke Organization. Annual report 2018. 2018. (Accessed on Jun. 21, 2020, at https://www.world-stroke.org/assets/downloads/Annual_ Report_2018_online_fnal_COMPRESSED.pdf)

Division of Non-Communicable Diseases, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Number and death rate from 5 non-communicable diseases (NCD) 2017 – 2021. 2023. (Accessed on Jun. 21, 2020, at http://www.thaincd.com/2016/mission/documents-detail. php? id=14480&tid=32&gid=1-020) (in Thai)

Tiamkao S. Incidence of stroke in Thailand. Thai J Neurol 2022;39(2):39-46. (in Thai)

Burden of Disease Thailand. Disability-adjusted life years: DALY 2019. Nonthaburi. Handy Press, 2023. (in Thai)

Health District Office 4. Report on the performance of Health District 4 for the fiscal year 2020. Saraburi. Health District Office 4 Saraburi, 2020. (in Thai)

Benjamin EJ, Virani SS, Callaway CW, et al. Heart disease and stroke statistics-2018 update: a report from the American Heart Association. Circulation 2018;137(12):e67-e492. (doi: 10.1161/CIR.0000000000000 558)

Abuzinadah AR, Alanazy MH, Almekhlafi MA, et al. Stroke recurrence rates among patients with symptomatic intracranial vertebrobasilar stenoses: systematic review and meta-analysis. J Neurointerv Surg 2016;8(2):112-116. (doi: 10.1136/neurintsurg-2014-011458)

Tiamkao S. Recurrent ischemic stroke in srinagarind hospital. North Eastern Thai J Neurosci 2011;6(3):31-38.

Uzuner N, Uzuner GT. Risk factors for multiple recurrent ischemic strokes. Brain Circ 2023;9(1):21-24.

Khumsa-ard S, Thiangtham W, Suwan-ampai P. Behavior factors related to recurrent stroke. J Public Health Nurs 2017;31:13-26. (in Thai)

Panyaprachoom P. The factors related to seeking treatment at a hospital using a stroke fast track referral network system with acute stroke patients. M. Nc. (Nurse) thesis. Pathum Thani. Thammasat University, 2016. (in Thai)

McDonnell MN, Hillier SL, Hooker SP, Le A, Judd SE, Howard VJ. Physical activity frequency and risk of incident stroke in a national US study of blacks and whites. Stroke 2013;44(9):2519-2524. (doi: 10.1161/ STROKEAHA.113.001538)

Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45(8):2532-2553.

Dharmasaroja P. Ischemic stroke. Bangkok. Charansanitwong, 2012. (in Thai)

Mohr JP, Wolf PA, Moskowitz MA, Mayberg MR, Von Kummer R. Stroke E-book: Pathophysiology, diagnosis, and management (Expert Consult-Online and Print). Elsevier Health Sciences, 2011.

Manpanit L, Chenarom C. Behavioral activation in post-stroke patients with depression: Brain and neuroscience perspectives. J Boromarajonani Coll Nurs Nakhonratchasima 2018;24(2):130-144. (in Thai)

Wiriyakijpaiboon J, Jitpanya C. Relationships among knowledge, perceived benefit, depression, social support and secondary stroke prevention in stroke survivors. J Police Nurs 2016;8(2):34-44. (in Thai)

Komton V. Stroke patients’ Self-Management: Application of empirical evidence. Thai J Nurs Counc 2562;34(1):25-41. (in Thai)

Kaddumukasa MN, Katabira E, Sajatovic M, Pundik S, Kaddumukasa M, Goldstein LB. Influence of dietary salt knowledge, perceptions, and beliefs on consumption choices after stroke in Uganda. J Stroke Cerebrovasc 2017;26(12):2935-2942.

Billinger SA, Arena R, Bernhardt J, et al. Physical activity and exercise recommendations for stroke survivors: a statement for healthcare professionals from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2014;45(8):2532-2553.

Aiamanan M, Pattanarueangkul P. Post-stroke depression among older adult and management. Thai J Nurs 2021;70(2):55-61.

Thongthawee B, Matchim Y, Kaewsriwong S. Family members’ Experience in providing care for persons with stroke: A phenomenological study. Songklanagarind J Nurs 2018;38(3):179-191. (in Thai)

Wright LM, Bell JM. Beliefs and illness: A model for healing. Canada. 4th Floor Press, 2009.

Ryan P, Sawin KJ. The Individual and Family Self-Management Theory: background and perspectives on context, process, and outcomes. Nurs Outlook 2009;57(4):217-225.

Jaingam N, Chusri O, Pongkiatchai R, Marapen R. A concept of health management for an Individual and Families who have members with chronic diseases. Nurs J Ministry Public Health 2017;27(3):1-9. (in Thai)

Surawong S, Choowattanapakorn T. The effect of an individual and family self-management program on HbA1c in older persons with type 2 diabetes mellitus. J Nurs Sci Chulalongkorn Univ 2017;29(1):104-116. (in Thai)

Rattanathummawat T. The effect of the individual and family self-management promoting program on functional capacity among older persons with hip fracture. M. Nc. (Nurse) thesis. Bangkok. Chulalongkorn University, 2016. (in Thai)

Kleindorfer DO, Towfighi A, Chaturvedi S, et al. 2021 guideline for the prevention of stroke in patients with stroke and transient ischemic attack: a guideline from the American Heart Association/American Stroke Association. Stroke 2021;52(7):e364-e467.

Neurological Institute of Thailand. Clinical practice guidelines for ischemic stroke. Bangkok. Thana Press Company Limited, 2019: pp.8-36. (in Thai)

Hill VA, Vickrey BG, Cheng EM, et al. A pilot trial of a lifestyle intervention for stroke survivors: design of healthy eating and lifestyle after stroke (HEALS). J Stroke Cerebrovasc Dis 2017;26(12):2806-2813.

Chainarong I. Theory of planned behavior and walking exercise intention in post stroke patients. J Royal Thai Army Nurs 2018;19(1):47-55. (in Thai)

Train the brain forum Thailand. Thai Mental State Examination. Siriraj Hosp Gaz 1993;45(6):359-374.

UK-TIA Study Group. United Kingdom transient ischaemic attack (UK-TIA) aspirin trial: interim results. Brit Med J 1988;296:316-320.

Cohen J. Statistical power analysis for the behavioral sciences. Hillsdale, New Jersey. Lawrence Erlbaum Associates, 1988.

Tepsuwan J, Leelahakul V, Tosakulkao T. The effects of recurrent prevention program for stroke patients at a tertiary level hospital in Nakhon Pathom Province. J Thai Stroke Soc 2018;17(1):5-18. (in Thai)

Polit DF, Beck CT. Resource manual for nursing research generating and assessing evidence for nursing practice (9th ed). China. Wolters Kluwer Health, 2012.

Chaikul C. Effects of self-management and family participation enhancing program on health behavior and blood pressure among elderly with hypertension. M. Nc. (Nurse) thesis. Songkhla. Prince of Songkla University, 2014. (in Thai)

Olarikkachat T. The effect of a behavioral change promotion program on health behaviors and blood lipid of hotel staff with hyperlipidemia. M. Nc. (Nurse) thesis. Songkhla. Prince of Songkla University, 2015. (in Thai)

Bloom BS. Learning for mastery. Instruction and curriculum. Regional Education Laboratory for the Carolinas and Virginia, Topical Papers and Reprints, Number 1. Eval Comment 1968;1(2):n2.

Detboon S. The effects of a motivation program and using a mobile phone application on the adherence behaviors preventing recurrent stroke and the blood pressure values of stroke patients with hypertension. M. Nc. (Nurse) thesis. Pathum Thani. Thammasat University, 2021. (in Thai)

Junsree V, Liangchawengwong S, Muengtaweepongsa S. The effects of a family management-enhancing program on the caregivers’skill of an early mobility of stroke patients. J Royal Thai Army Nurs 2020;21(3):411-420. (in Thai)

Klaypikun K. The effect of the individual and family self-management program on bowel preparation behavior for colonoscopy in older persons. M. Nc. (Nurse) thesis. Bangkok. Chulalongkorn University, 2017. (in Thai)

Salaeh S, Thaniwattananon P, Kritpracha C. Development of Self-Management promoting with family support program on recurrence prevention behaviors of ischemic stroke for elderly muslims. The 3rd. National Research Conference “Graduate School Conference 2019”, Bangkok. Thailand. Nov. 2019. (in Thai)

Downloads

Published

2024-03-31