ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ในเมืองเหวินโจว ประเทศจีน Factors Influencing Caregiver Burden among Family Caregivers of Post-stroke Persons in Wenzhou, China

Authors

  • Fengfan Qian Burapha university
  • Niphawan Samartkit
  • Khemaradee Masingboon

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในระยะ 3 เดือนแรก และศึกษาอิทธิพลของภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแล ปริมาณการดูแล และความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูลต่อภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล วิธีการศึกษา: การศึกษาเพื่อทำนายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภาระการดูแลมีตัวอย่างเป็นญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่มาตรวจติดตามภาวะสุขภาพภายหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลในระยะ 3 เดือนแรก ที่แผนกผู้ป่วยนอก The First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University in China จำนวน 101 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและสุ่มอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลระหว่างกรกฎาคมถึงกันยายน พ.ศ. 2564 รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 1) ข้อมูลส่วนบุคคล 2) แบบวัดภาวะสุขภาพของผู้ดูแล 3) แบบวัดปริมาณการดูแล 4) แบบวัดความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล และ 5) แบบวัดภาระการดูแลของผู้ดูแล วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา: ตัวอย่างมีคะแนนภาระการดูแลในการดูแลในระดับน้อยถึงปานกลาง (mean = 18.29 ± 4.9) พบว่าภาวะสุขภาพของผู้ดูแล (β = -0.33) ปริมาณการดูแล (β = 0.39) ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล (β = -0.36) โดย P-value < 0.001 ทั้งหมด โดยสามารถร่วมทำนายภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองได้ร้อยละ 70 (R² = 0.70, P-value < 0.001) สรุป: ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลในระยะ 3 เดือนแรกอยู่ระดับน้อยถึงปานกลางและอธิบายได้ด้วยภาวะสุขภาพของผู้ดูแล ปริมาณการดูแล และความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล คำสำคัญ: ญาติผู้ดูแล; ผู้ป่วยหลังโรคหลอดเลือดสมอง; ภาวะสุขภาพของญาติผู้ดูแล; ปริมาณการดูแล; ความสัมพันธ์ต่างเกื้อกูล; ภาระการดูแลของญาติผู้ดูแล Abstract Objective: To examine the caregiver burden of family caregivers providing care for post-stroke persons 3 months after discharge, and the prediction of the caregiver burden by caregiver health status, caregiver amount of caregiving activities, and caregiver mutuality. Methodology: A predictive research was conducted among 101 family caregivers of people with stroke three months after being discharged from hospital at the outpatient department of the First Affiliated Hospital of Wenzhou Medical University in China. Five validated instruments were used to collect caregiver data: a demographic questionnaire, SF-12 Health Survey Version 2, Caregiving Activities Scale, Mutuality Scale, and 12-item Zarit Burden Interview. Data were analyzed using multiple linear regression. Results: Family caregiver burden was at a mild-to-moderate level (mean = 18.29 ± 4.9). It was fond that caregiver health (β = -0.33, caregiver amount of caregiving activities (β = 0.39), caregiver mutuality (β = -0.36) could predict caregiver burden (P-value < 0.001 for all) with 70% of the variance explained (R² = 0.70, P-value < 0.001). Conclusion: Caregiver burden of family caregivers of people with stroke three months after being discharged was at a mild-to-moderate level and could be predicted by caregiver health, caregiver amount of caregiving activities, and caregiver mutuality. Keywords: family caregiver; post-stroke persons; caregiver health; amount of caregiving activities; mutuality; caregiver burden

Downloads

Download data is not yet available.

References

Wajngarten M, Silva GS. Hypertension and stroke: Update on treatment. Eur Cardiol 2019;14(2):111-115.

Lu Q, Mårtensson J, Zhao Y, Johansson L. Living on the edge: Family caregivers' experiences of caring for post-stroke family members in China: A qualitative study. Int J Nurs Stud 2019;94:1-8.

Boonsin S, Deenan A, Wacharasin C. Factors influencing the burden of family caregiving for survivors of stroke. Pacific Rim Int J Nurs Res 2020; 25:102-113.

Zhang J, Lee DTF. Meaning in stroke family caregiving in China: A phenomenological study. J Fam Nurs 2019;25(2):260-286.

Qiu X, Sit JWH, Koo FK. The influence of Chinese culture on family caregivers of stroke survivors: A qualitative study. J Clin Nurs 2018;27(1-2):e309-e319. (doi: 10.1111/jocn.13947)

Thongthawee B, Matchim Y, Kaewsriwong S. Family Members’ Experience in Providing Care for Persons with Stroke. A Phenomenol Stud 2018;38:179-191.

Gertrude N, Kawuma R, Nalukenge W, et al. Caring for a stroke patient: The burden and experiences of primary caregivers in Uganda - A qualitative study. Nurs Open 2019;6(4):1551-1558.

Di Carlo A, Lamassa M, Franceschini M, et al. Impact of acute-phase complications and interventions on 6-month survival after stroke. A prospective observational study. PloS One 2018;13(3):e0194786. (doi: 10.1371/journal.pone.0194786)

Cheng HY, Chair SY, Chau JPC. Effectiveness of a strength-oriented psychoeducation on caregiving competence, problem-solving abilities, psychosocial outcomes and physical health among family caregiver of stroke survivors: A randomised controlled trial. Int J Nurs Stud 2018; 87:84-93.

Schulman-Green D, Feder SL, Dionne-Odom JN, et al. Family caregiver support of patient self-management during Chronic, life-limiting illness: A qualitative meta synthesis. J Fam Nurs 2021;27(1):55-72.

Han Y, Liu Y, Zhang X, Tam W, Mao J, Lopez V. Chinese family caregivers of stroke survivors: Determinants of caregiving burden within the first six months. J Clin Nursing 2017;26(23-24):4558-4566.

Cífková R, Wohlfahrt P, Krajčoviechová A, et al. Blood pressure control and risk profile in poststroke survivors: a comparison with the general population. J Hypertension 2015;33(10):2107-2114.

Jaracz K, Grabowska-Fudala B, Górna K, Jaracz J, Moczko J, Kozubski W. Burden in caregivers of long-term stroke survivors: Prevalence and determinants at 6 months and 5 years after stroke. Patient Educ Counsel 2015;98(8):1011-1016.

Kokorelias KM, Lu FKT, Santos JR, Xu Y, Leung R, Cameron JI. Caregiving is a full-time job" impacting stroke caregivers' health and well-being: A qualitative meta-synthesis. Health Soc Care Commun 2020;28(2):325-340.

Lee JJ, Tsang WN, Yang SC, Kwok JYY, Lou VWQ, Lau KK. Qualitative study of Chinese stroke caregivers' caregiving experience during the COVID-19 pandemic. Stroke 2021;52(4):1407-1414.

Long NX, Pinyopasakul W, Pongthavornkamol K, Panitrat R. Factors predicting the health status of caregivers of stroke survivors: A cross-sectional study. Nurs Health Ssci 2019;21(2):262-268.

Caro CC, Costa JD, Da Cruz DMC. Burden and quality of life of family caregivers of stroke patients. Occupat Ther Health Care 2018;32(2): 154-171.

Kes D, Aydin Yildirim T. The relationship of religious coping strategies and family harmony with caregiver burden for family members of patients with stroke. Brain Injury 2020;34(11):1461-1466.

Mei YX, Lin B, Zhang W, et al. Benefits finding among Chinese family caregivers of stroke survivors: a qualitative descriptive study. BMJ Open 2020;10(10):e038344. (doi: 10.1136/bmjopen-2020-038344)

Meleis AI, Sawyer LM, Im EO, Hilfinger Messias DK, Schumacher K. Experiencing transitions: an emerging middle-range theory. Adv Nurs Sci 2000;23(1):12-28.

Wang Y, Tyagi S, Hoenig H, et al. Burden of informal care in stroke survivors and its determinants: a prospective observational study in an Asian setting.BMC Public Health 2021;21(1):1945. (doi: 10.1186/s12889 -021-11991-3)

Ware J Jr, Kosinski M, Keller SD. A 12-Item Short-Form Health Survey: Construction of scales and preliminary tests of reliability and validity. Med Care 1996;34(3):220-233.

Fong DY, Lam CL, Mak KK, et al. The Short Form-12 Health Survey was a valid instrument in Chinese adolescents. J Clin Epidemiol 2010; 63(9):1020-1029.

Fong D, Lam C, Mak K, et al. The Short Form-12 Health Survey was a valid instrument in Chinese adolescents. J Clin Epidemiol 2010;63:1020-1029.

Archbold PG, Stewart BJ, Greenlick MR, Harvath T. Mutuality and preparedness as predictors of caregiver role strain. Res Nurs Health 1990;13(6):375-384.

Yang CT, Liu HY, Shyu YI. Dyadic relational resources and role strain in family caregivers of persons living with dementia at home: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2014;51(4):593-602.

Ballesteros J, Santos B, González-Fraile E, Muñoz-Hermoso P, Domínguez-Panchón AI, Martín-Carrasco M. Unidimensional 12-item Zarit Caregiver Burden Interview for the assessment of dementia caregivers' burden obtained by item response theory. Value Health 2012;15(8):1141-1147.

Lin CY, Wang JD, Pai MC, Ku LE. Measuring burden in dementia caregivers: Confirmatory factor analysis for short forms of the Zarit Burden Interview. Arch Gerontol Geriatr 2017;68:8-13.

Jírů-Hillmann S, Gabriel KMA, Schuler M, et al. Experiences of family caregivers 3-months after stroke: Results of the prospective trans-regional network for stroke intervention with telemedicine registry (transition-stroke). BMC Geriatr 2022;22(1):228. (doi: https://doi.org/10. 1186/s12877-022-02919-6)

Menon B, Salini P, Habeeba K, Conjeevaram J, Munisusmitha K. Female caregivers and stroke severity determines caregiver stress in stroke patients. Ann Indian Acad Neurol 2017;20(4):418-424.

Lu Q, Mårtensson J, Zhao Y, Johansson L. Needs of family members caring for stroke survivors in china: A deductive qualitative content analysis study by using the caregiver task inventory-25. BMC Geriatr 2022;22(1):96. (doi: 10.1186/s12877-022-02774-5)

Wu CY, Skidmore ER, Rodakowski J. Relationship consensus and caregiver burden in adults with cognitive impairments 6 months following stroke. J Injury Funct Rehabil 2019;11(6):597-603.

Tough H, Brinkhof MW, Siegrist J, Fekete C. Subjective caregiver burden and caregiver satisfaction: The role of partner relationship quality and reciprocity. Arch Phys Med Rehabil 2017;98(10):2042-2051.

Downloads

Published

2024-03-30