รูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลและองค์ประกอบสนับสนุนการให้บริการ เภสัชกรรมทางไกลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข The Telepharmacy Service Model and Supportive Components of Telepharmacy Service in Hospitals under the Ministry of Public Health

Authors

  • Kanokwalee Singrungruangkij Graduate student Master of Pharmacy, Pharmacy Management, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
  • Hathaikan Chowwanapoonpohn Department of Pharmaceutical Care, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University
  • Puckwipa Suwannaprom Department of Pharmaceutical Care, Faculty of Pharmacy, Chiang Mai University, Chiang Mai, 50200

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลและองค์ประกอบสนับสนุนการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลของโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงพรรณนาแบบภาคตัดขวาง ประชากร คือ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เลือกตัวอย่างแบบโควตาตามประเภทโรงพยาบาล เก็บข้อมูลระหว่าง วันที่ 15 มกราคม - 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ด้วยแบบสอบถามทางไปรษณีย์ ที่ถามข้อมูลของโรงพยาบาล องค์ประกอบสนับสนุนบริการเภสัชกรรมทางไกล และบริการเภสัชกรรมทางไกล วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา: มีโรงพยาบาลเข้าร่วมการศึกษา 421 แห่ง มีบริการเภสัชกรรมทางไกล 165 แห่ง (39.19%) โรงพยาบาลเฉพาะทางให้บริการมากที่สุด (28 แห่ง, 80.00%) รองลงมา คือ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ (18 แห่ง, 72.00%) รูปแบบที่พบมาก คือ บริการแพทย์ทางไกลร่วมกับบริการเภสัชกรรมทางไกล (52.12%) ตามด้วยบริการการแพทย์ที่โรงพยาบาลร่วมกับบริการเภสัชกรรมทางไกล (39.39%) พบองค์ประกอบตามกรอบ 6 Building Blocks คือ การสนับสนุนจากผู้บริหาร (91.52%) กำหนดเป็นนโยบาย (มากกว่า 70%) กำหนดแนวปฏิบัติและขั้นตอน (56.97%) เข้าร่วมประชุมวิชาการการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล การรับบริการเภสัชกรรมทางไกลในบางโรงพยาบาลผู้ป่วยต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติม มากกว่า 50% เป็นผู้ป่วยสิทธิข้าราชการและประกันสังคม กลุ่มตัวอย่าง 59.39% มีระบบฐานข้อมูลที่ครอบคลุมการให้บริการเภสัชกรรมทางไกล และมีเพียง 13.16% ที่สามารถส่งต่อข้อมูลระหว่างเครือข่ายบริการ และช่องทางการสื่อสารที่ใช้มากที่สุด คือ แอปพลิเคชัน Line 79.39% สรุป: รูปแบบการให้บริการเภสัชกรรมทางไกลมีความแตกต่างกันตามบริบทและทรัพยากรของแต่ละโรงพยาบาล องค์ประกอบสนับสนุนที่สำคัญ คือ นโยบาย การจัดสรรและพัฒนาบุคลากร การสนับสนุนด้านการเงิน การพัฒนาระบบสารสนเทศสุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ คำสำคัญ: บริการเภสัชกรรมทางไกล; บริการแพทย์ทางไกล; กรอบแนวคิด 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ Abstract Objective: To study telepharmacy service models and supportive components for telepharmacy service in hospitals under the Ministry of Public Health (MOPH). Method: This descriptive cross-sectional study was conducted to collect data among hospitals under the MOPH using the quota sampling method to select the respondents. A postal questionnaire was used to collect data between January 15 - February 15, 2023. The questionnaire included general hospital information, supportive components for telepharmacy service, and telepharmacy operation. Descriptive statistics were used to analyze the data. Results: A total of 421 hospitals completed the questionnaire. Telepharmacy was provided in 165 hospitals, or 39.19%. Specialized hospitals provided the services the most in 28 locations (80.00%), followed by large general hospitals in 18 locations (72.00%). The most common service model was telemedicine in conjunction with telepharmacy (52.12%), followed by medical services at the hospital in conjunction with telepharmacy (39.39%). Community hospitals provided an additional service, i.e., a collaborative service between hospitals and sub-district health-promoting hospitals. For supportive components from hospital directors based on WHO 6 building blocks, 91.52% had executive supports, more than 70% had established policy, and 56.97% had established protocol. Additional fee for the service was found in some hospitals. More than 50% of patients were under the Civil Servant Medical Benefit and Social Security schemes. 59.39% of hospitals had database systems covering telepharmacy services where only 13.16% could transfer data in the networks. LINE application was the most used channel (79.39%). Conclusion: Telepharmacy service models differed depending on individual hospital's context and resources. Important supportive components included policies, allocation and development of personnel, financial support, and health information systems and medical technologies development. Keywords: telepharmacy; telemedicine; six building blocks

Downloads

Download data is not yet available.

References

Hermes S, Riasanow T, Clemons EK, Böhm M, Krcmar H. The digital transformation of the healthcare industry: exploring the rise of emerging platform ecosystems and their influence on the role of patients. Bus Res 2020;13(3):1033-1069. (doi: 10.1007/s40685-020-00125-x)

World Health Organization. Fifty-eighth world health assembly. Geneva. World Health Organization, 2005: pp.108-110.

World Health Organization. Telemedicine: opportunities and developments in member states: report on the second global survey on eHealth. Geneva. World Health Organization, 2010.

The Pharmacy Council of Thailand. Regulations of the pharmacy council of Thailand on limitations and conditions for the practice of pharmaceutical professions (Version 4) B.E. 2565, 139, 197d (2022, Aug. 24). (In Thai)

Smith AC, Thomas E, Snoswell CL, et al. Telehealth for global emergencies: implications for coronavirus disease 2019 (COVID-19). J Telemed Telecare 2020;26(5):309-313. (doi: 10.1177/1357633x 20916567)

National Health Security Office. NHSO annual report. Bangkok. Saengchan printing, 2021. (in Thai)

The Pharmacy Council of Thailand. Announcement of the pharmacy council of Thailand no. 62/2022 on guidelines for standards for telepharmacy service, 139, 281d. 2022, Nov. 30. (in Thai)

Healthcare Accreditation Institute. Hospital standards and health services issue no. 5. 2nd ed. Nonthaburi. Healthcare Accreditation Institute, 2021. (in Thai)

National Health Security Office. Guide for claiming expenses for public health services, fiscal year 2022. Nonthaburi. Sahamitr Printing & Publishing, 2022. (in Thai)

Lertsinudom S, Mungmanitmongkol S, Prasertsuk S, et al. System design of telepharmacy service in new normal of hospital and drugstore in regional health 7. 2022. (Accessed on Feb. 23, 2023, at https://cmu.to/4Pomi) (in Thai)

Rakchim A, Lerkiatbundit S, Saengcharoen W. Effects of interactive patient education by pharmacists via LINE application on clinical outcomes in patients with diabetes. Isan J Pharm Sci 2022;18(2):14-28. (in Thai)

Promrat S, Kapol P, Kapol N. Effects of a program to promote medication adherence using telephamarcy in patients with hypertension. Thai Bull Pharm Sci 2022;17(1):31-41. (in Thai)

Nikornpase K, Pichayapaiboon S. Effect of pharmacist counseling with telephone follow-up in patients with metabolic syndrome. Thai J Pharm Prac 2018;10(2):449-461. (in Thai)

Soonthorn S, Ngamkham S, Tanglakmankhong K, et al. The evaluation of the mailed-order medication system for patients with diabetes mellitus during the COVID-19 pandemic in Thailand. Nonthaburi. Health Systems Research Institute, 2022. (in Thai)

Basu A, Kuziemsky C, de Araújo Novaes M, et al. Telehealth and the COVID-19 pandemic: international perspectives and a health systems framework for telehealth implementation to support critical response. Yearbook Med Inform 2021;30(01):126-133. (doi: 10.1055/s-0041-1726484)

World Health Organization. Everybody's business - strengthening health systems to improve health outcomes: WHO's framework for action. Geneva. World Health Organization, 2007.

Health Administration Division, Ministry of Public Health. Basic information of hospitals under the office of the permanent secretary, ministry of public health, May 2022. 2022. (Accessed on Jul. 23, 2022, at https://cmu.to/2RGQN) (in Thai)

Department of Medical Service, Ministry Public Health. Administrative structure of the department of medical services. 2020. (Accessed on Jul. 23, 2022, at https://cmu.to/1VElo) (in Thai)

Department of Mental Health, Ministry of Public Health. Administrative structure of the department of mental health. 2020. (Accessed on Jul. 23, 2022, at https://cmu.to/cn8Mh) (in Thai)

Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Administrative structure of the department of disease control. 2020. (Accessed on Jul. 23, 2022, at https://cmu.to/2b2wY) (in Thai)

Krejcie RV, Morgan DW. Determining sample size for research activities. Educ Psychol Meas 1970;30(3):607-610. (doi: 10.1177/001316447 003000308)

Makornsan C (ed). Thailand medical services profile 2011-2014. Nonthaburi. Department of Medical Service, Ministry Public Health, 2014. (in Thai)

Wanthong C, Lochid-amnuay S. Opinions of physicians and nurses toward the roles of pharmacists in primary health care. Thai J Pharm Pract 2017;9(1):118-129. (in Thai)

Thomyamongkon A, Sitthiworanan C. Use of social media for providing health care services by community pharmacists in Bangkok. Thai J Pharm Pract 2017;9(1):39-52. (in Thai)

National Statical Office. Number of outpatients classified by 21 disease groups from public health facilities of the ministry of public health across the country in 2012-2021. 2021. (Accessed on Feb. 23, 2023, at https://cmu.to/pgcKK) (in Thai)

Bureau of Information Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. The ministry of public health uses 3 strategies to reduce overcrowding in tertiary hospitals. 2018. (Accessed on Feb. 23, 2023, at https://cmu.to/fc76G) (In Thai)

Piyasin K, Srisura N, Kessomboon N, Lertsinudom S. Outcomes of the project “taking medications close to your home with your closed pharmacists”: Khon Kaen model. Thai J Pharm Prac 2022;14(1):230-241. (in Thai)

Chanthapasa K, Chotikan, K, Tharncharoen O. Developmental evaluation of the pilot program on drug-dispensing services in pharmacies to reduce hospital overcrowding, Kalasin Hospital. Nonthaburi. Health Systems Research Institute, 2021. (in Thai)

Health Administration Division, Ministry of Public Health. Service plan 2017-2021. Bangkok. Agricultural Co-Operative Federation of Thailand, 2017. (in Thai)

Pechnil R. Factors affecting the performance of district health system committee in Chumphon province. M.P.H. (Health Promotion Management). Bangkok. Thammasat University, 2017. (in Thai)

Booncherd C, Anukulpracha S. Satisfaction of patients with non-communicable diseases on medication delivery during the pandemic of coronavirus disease 2019 by village health volunteers in Kut Chum district, Yasothon province. Thai J Pharm Pract 2022;14(4):915-921. (in Thai)

Hadwesad J, Chaiyasong S, Taratai K. Evaluation of the pilot project on “drug-dispensing services in pharmacies to reduce overcrowding in Mahasarakham hospital, Mahasarakham province.” Thai J Pharm Pract 2022;14(3):605-617. (in Thai)

Khampang R, Tantivess S, Leelahavarong P, et al. An evaluation of the pilot program on drug-dispensing services in pharmacies to reduce hospital congestion phase II. Nonthaburi. Health Systems Research Institute, 2021. (in Thai)

Chaomuang N, Dede AJO, Saokaew S, Umnuaypornlert A. Effects of home drug delivery on drug-related problems: preliminary evidence for improved patient outcomes during the COVID-19 pandemic in Thailand. J Am Pharm Assoc 2022;62(4): 1206-1213. (doi: 10.1016/j.japh.2022. 01.015)

Pharmaceutical Profession Act (Version 2) B.E. 2558, 138, 21a (2015, Mar. 26). (in Thai)

Thailand Post. The national health security office cooperates with Thailand post to increase the potential of drug delivery to patients under universal coverage scheme to support the new medical system. 2020. (Accessed on Feb. 24, 2023, at https://cmu.to/f2pdS) (in Thai)

Limpananont J, Kittiwongsunthorn W, Sakulbumrungsil R, et al. Development of telepharmacy practice guideline in Thailand. Nonthaburi. Health Systems Research Institute, 2021. (in Thai)

Nuallaong P. Outcomes of telepharmacy on asthma control in Ratchaburi Hospital. M. Pharm. (Social and Administrative Pharmacy) thesis. Nakhon Pathom. Silpakorn University, 2021. (in Thai)

Strategy and Planning Division, Ministry of Public Health. Indicators of the ministry of public health for the fiscal year 2023. 2023. (Accessed on Feb. 18, 2023, at https://cmu.to/z55JF) (in Thai)

Office of the Permanent Secretary, Ministry of Public Health. Service plan: rational drug use. 2016. (Accessed on Mar. 20, 2023, at https:// cmu.to/OJTuG) (in Thai)

La-e W, Suwannaprom P, Suttajit S. Workload and pharmacist workforce requirement for primary care services in Chiang Mai. Thai J Pharm Pract 2023;15(2):332-346. (in Thai)

Sitthiworanan C, Dechasiripong N. Accessibility of continuing pharmacy education activities among pharmacists in Thailand. Thai J Pharm Pract 2016;8(2):423-434. (in Thai)

Center for Continuing Pharmacy Education. The 1st conference on telepharmacy service. 2023. (Accessed on Feb. 18, 2023, at https://cmu.to/63vr9) (in Thai)

Center for Continuing Pharmacy Education. The 3rd conference on telepharmacy service. 2023. (Accessed on Apr. 4, 2023, at https://cmu.to/TVnhC) (in Thai)

Sriwasut P, Olson SP, Sriphong P, et al. Evaluation of the “warm-hearted community pharmacy project” in Roi Et province using the CIPP model. Thai J Pharm Pract 2023;15(1):110-123. (in Thai)

LINE Corporation. Summary of successes LINE Thailand in 2021: growth with advancement to upgrade the platform to meet the needs of Thai people continuously. 2022. (Accessed on Feb. 19, 2023, at https://cmu.to/4ZhPH) (in Thai)

Downloads

Published

2024-03-25