ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า Factors Influencing Foot Care Behaviors Among Diabetic Patients with A High Risk of Diabetic Foot Ulcer

Authors

  • Lalisa Korpathomkul Burapha University
  • Asst. Prof. Dr.Saifone Moungkum Major advisor
  • Asst. Prof. Dr.Khemaradee Masingboon

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลเท้าและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าในผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า วิธีการศึกษา: การศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำนายของปัจจัยต่อพฤติกรรมการดูแลเท้ามีตัวอย่างคือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้าที่รับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน แผนกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จำนวน 97 รายจากการสุ่มอย่างง่าย รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล แบบบันทึกข้อมูลโรคเบาหวาน แบบประเมินสภาวะเท้า แบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า ความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคม การรับรู้ความสามารถของตนเองในการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลเท้า และความคาดหวังในผลของการปฏิบัติพฤติกรรมการดูแลเท้า วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ผลการศึกษา: กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการดูแลเท้าระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 73.42 ± 12.09 จาก 95 คะแนน) ปัจจัยความรอบรู้ด้านสุขภาพ การสนับสนุนทางสังคมและการรับรู้ความสามารถของตนเองร่วมกันทำนายความแปรปรวนของพฤติกรรมการดูแลเท้าได้ร้อยละ 32 (adj. R2 = 0.32, P-value < 0.001) การรับรู้ความสามารถตนเองทำนายพฤติกรรมการดูแลเท้ามากที่สุด (β = 0.41, P-value < 0.001) ตามด้วยการสนับสนุนทางสังคม (β = 0.193, P-value = 0.034) และความรอบรู้ด้านสุขภาพ (β = 0.192, P-value = 0.043) สรุป: พฤติกรรมดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้าอยู่ในระดับปานกลาง และทำนายได้ด้วยการรับรู้ความสามารถตนเองในการดูแลเท้า การสนับสนุนทางสังคม และความรอบรู้ด้านสุขภาพ คำสำคัญ: พฤติกรรมการดูแลเท้า; ผู้ป่วยเบาหวานกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการเกิดแผลที่เท้า; ความรอบรู้ด้านสุขภาพ; การรับรู้ความสามารถตนเอง; การสนับสนุนทางสังคม Abstract Objective: To determine foot care behaviors of patients at high risk of diabetic foot ulcer (DFU) and the associations with its influencing factors. Method: This predictive correlational research examined the predictive factors of foot care behaviors including health literacy, social support, perceived self-efficacy and outcome expectation. The participants were 97 patients with type 2 diabetes mellitus at high risk of DFU, treated at the outpatient department at Phrapokklao Hospital, recruited by a simple random sampling. Questionnaires collected demographic data and diabetic personal health record, and assessed diabetic patients’ foot care behaviors, diabetic patients’ health literacy, social support, perceived self-efficacy, and outcome expectation. Data were analyzed by multiple linear regression. Results: The foot care behaviors were at a moderate level (mean = 73.42 ± 12.09 out of 95 points). Health literacy, social support and perceived self-efficacy explained 32% of the behavior variance (adj. R2 = 0.32 P-value < 0.001). Perceived self-efficacy was the most effective predictor of the behaviors (β = 0.41, P-value < 0.001), followed by social support (β = 0.193, P-value = 0.034) and health literacy (β = 0.192, P-value = 0.043). Conclusion: The foot care behaviors among diabetic patients at high risk of DFU were at a moderate level and could be predicted by perceived self-efficacy, social support and health literacy. Keywords: foot care behaviors; diabetic patients at high risk of diabetic foot ulcer; health literacy; self-efficacy; social support

Downloads

Download data is not yet available.

References

International Diabetes Federation. IDF diabetes atlas 2019. 2019. (Accessed on Feb. 1, 2020 at https://diabetesatlas.org/upload/resources/material/ 20200302_133351_IDFATLAS9e-final-web.pdf)

Rattarasarn C. Current situation and cooperation for treatment diabetes mellitus reform in Thailand. 2017 (Accessed on Dec. 1, 2022, at https://bit.ly/3Idbywh)

Division of non-communicable diseases. Numbers and rates of patients with NCDs 2016-2018 in Thailand 2019. 2019. (Accessed on Dec. 15, 2019, at http://www.thaincd.com/2016/mission3) (in Thai)

Diabetes Association of Thailand. Clinical practice guideline for diabetes 2017. 2017. (Accessed on Jan. 1, 2020, at https://drive.google.com/file/d/ 1M2QULeZoLEhkMexgMK6t-MvgvfQZe90S/view) (in Thai)

The International Working Group on the Diabetic Foot [IWGDF]. Guidelines on prevention and management of diabetic foot disease. 2019. (Accessed on Jan.1, 2020, at www.iegdfguidelines.org)

Thai association of diabetes educators. Basic program for diabetic educator. Bangkok. Supatnin Printing Group, 2019. (in Thai)

Semasing N, Paholpark P, Suraamornkul S. Prevalence of the stratified Risk to develop diabetic foot ulcer in type 2 diabetes patients. Vajira Med J 2021;65(4):63-73. (in Thai)

Diabetes Association of Thailand. Clinical practice guideline for diabetes, 3rd ed. Bangkok. Romyen Media, 2017. (in Thai)

Suwannakin A. Nursing care for foot care to prevent ulcer in diabetic persons. 2016. (Accessed on Feb. 1, 2019, at http://110.164.147.155/ kmhealthnew/Documment/diabetes/approach/d%202-1-17.pdf) (in Thai)

Muang S. Nurses’ role in diabetic foot care. J Royal Thai Army Nurs 2017; 18:1-9. (in Thai)

Freitas F, Winter M, Cieslinski J, Ribeiro VST, Tuon FF. Risk factors for plantar foot ulcer recurrence in patients with diabetes - A prospective pilot study. J Tissue Viabil 2020;29(2):135-137. (in Thai)

Hicks CW, Canner JK, Mathioudakis N, Lippincott C, Sherman RL, Abularrage CJ. Incidence and risk factors associated with ulcer recurrence among patients with diabetic foot ulcers treated in a multidisciplinary setting. J Surg Res 2022;246:243-250.

Abdissa D, Adugna T, Gerema U, Dereje D. Prevalence of diabetic foot ulcer and associated factors among adult diabetic patients on follow up clinic at Jimma Medical Center, Southwest Ethiopia, 2019: An institutional based cross-sectional study. J Diabetes Res 2020;2020:1-6. (doi: https://doi.org/10.1155/2020/4106383)

Kafle DR, Shrestha P. Study of fibrinogen in patients with diabetes mellitus. Nepal Med Coll J 2010;12:34-37.

Pase MA, Gatot D, Lindarto D. Association of fibrinogen with HbA1C in diabetic foot ulcer. IOP Conference Series Earth Environ Sci 2018;125:1-5.

Xiang J, Wang, S, He Y, Xu L, Zhang S, Tang Z. Reasonable glycemic control would help wound healing during the treatment of diabetic foot ulcers. Diabetes Ther: Res Treat Educ Diabetes Related Disord 2019; 10(1):95-105.

Bandura A. Self-efficacy: The exercise of control. Basingstoke. WH Freeman, 1997.

Thanasukan C, Nelapichit N. Health literacy survey of diabetic and hypertension patients. 2016. (Accessed on Feb. 1, 2019, at http://www. hed.go.th/news/5523) (in Thai)

Lael-Monfared E, Tehrani H, Moghaddam ZE, Ferns GA, Tatari M, Jafari A. Health literacy, knowledge and self-care behaviors to take care of diabetic foot in low-income individuals: Application of extended parallel process model. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev 2019;13(2):1535-1541.

Pomthong K, Masingboon K, Khunsongkeit W. Factors influencing foot care behaviors among type II diabetes mellitus at risk for diabetic foot ulcer. J Nurs Health Care 2019;37(4):109-118. (in Thai)

Chen P, Callisaya M, Wills K, Greenaway T, Winzenberg T. Associations of health literacy with risk factors for diabetic foot disease: a cross sectional analysis of the Southern Tasmanian health literacy and foot ulcer development in diabetes mellitus study. BMJ Open 2019;9(7):1-10.

Suksatan W, Prabsangob K. Health literacy and self care behavior in eldery with diabetes in Ratchaburi province, Thailand. Int J Manag Appl Sci 2016;2(11):21-24.

Chen PY, Elmer S, Callisaya M, Wills K, Greenaway TM, Winzenberg TM. Systematic review or meta-analysis associations of health literacy with diabetic foot outcomes: A systematic review and meta-analysis. Diabet Med 2019;35:1470-1479.

Kahn RL. Aging and social support. In: Riley MW (ed.). Aging from birth to death: Interdisciplinary perspectives. Boulder. Westview Press, 1979.

Mohebi S, Parham M, Sharifirad G, Gharlipour Z, Mohammadbeigi A, Rajati F. Relationship between perceived social support and self-care behavior in type 2 diabetics: A cross-sectional study. J Educ Health Promot 2018;7(48):1-6.

Sen HTN, Visudtibhan PJ, Siripitayakunkit P. Factors related to foot care behaviors among patients with type 2 diabetes mellitus in Da Nang, Vietnam. Ramathibodi Med J 2019;42(3):57-68.

Sari Y, Upoyo AS, Isworo A, et al. Foot self-care behavior and its predictors in diabetic patients in Indonesia. BMC Res Notes 2020;13(1): 1-6.

Nualthong W, Khunsongkeit W, Dungpaeng S. Predictors of preventing behaviors for foot ulcer in patients with diabetes mellitus type II. Uttaradit J 2018;10(1):94-105. (in Thai)

Janpech P, Glinggasorn AP, Srinoi W. Effects of foot care behavior promoting program among diabetic patient in Phra Trat Sub-district, Chiang khwan District, Roi Et Province. Journal of Nursing and Health Sciences 2019;13(3):94-105. (in Thai)

Bich TT, Thosingha O, Puwarawuttipanit W. Factors related to diabetic foot ulcers in type 2 diabetes. J Nurs Sci 2017;35(1):13-21.

Wendling S, Beadle V. The relationship between self-efficacy and diabetic foot self-care. J Clin Translat Endocrinol 2015;2(1):37-41.

Panpeankunpa P. The effect of food control program for chronic kidney disease patients at CKD clinic, Phra Nakhon Si Ayutthaya Hospital. J Prev Med Assoc Thailand 2016;6(3):206 215 (in Thai)

Aree-Ue S, Youngcharoen P. The 6 item cognitive function test-Thai version: Psychometric property testing. Rama Nurs J 2020;26(2):188-202. (in Thai)

Ellis PD. The essential guide to effect sizes: Statistical power, meta-analysis, and the interpretation of research results. Cambridge. Cambridge University Press, 2010. p.41.

Iamsomboon T, Kengganpanich T, Kengganpanich M, Benjakul S. Effect of promoting program for foot self-care behaviors and foot ulcers among diabetic patients, Krathumbaen hospital, Samut Sakhon province. J Public Health 2017;47(3):289-300. (in Thai)

Ngmampornara P, Sukonthasaba S. Health literacy for patients with type 2 diabetes in Bangkok metropolis and Perimete. J Health Phys Educ Recreat 2020;46(2):68-79. (in Thai)

Nutbeam D. The evolving concept of health literacy. Soc Sci Med 2008; 67(12):2072-2078.

Lortrakul N. Social support and health promotion behaviors of aging with coronary artery disease. Chiangmai. Chiangmai University, 2000.

Sarpooshi DR, Mahdizadeh M, Alizadeh SH, Haddadi M, Robatsarpooshi H, Peyman N. The relationship between health literacy level and self-care behaviors in patients with diabetes. Patient Relat Outcome Meas 2020;11:129-135.

Lainumngen N. Dietary approaches to stop hypertension (DASH diet). Food J 2019;49(4):39-42. (in Thai)

Phetsri K, Yodchai K. Pruritus, Related factors and pruritus management in end-stage renal disease patients: Nurse’s roles. Christian Univ J 2020;26(3):122-131. (In Thai)

American Diabetes Association. Diabetes case: Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2022;45(Suppl 1):S83–S96. (doi: https://doi.org/10.2337/dc22-S006)

Downloads

Published

2024-03-19