ผลของกลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสติต่อความผาสุกทางใจ และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช: การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มเปรียบเทียบ Effects of Group Supportive Psychotherapy with Mindfulness Training on Psychological Well-being and Self-esteem of Persons with Psychiatric Problems: A Randomized Controlled Trial

Authors

  • Aurawan Janmanee

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อทดสอบผลของจิตบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสติต่อความผาสุกทางใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช วิธีการศึกษา: การวิจัยเชิงทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมคัดเลือกผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชจำนวน 60 คนมีคุณสมบัติตามที่กำหนด แล้วสุ่มเข้ากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมกลุ่มละ 30 คน กลุ่มทดลองได้รับโปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสตินาน 4 สัปดาห์ ๆ ละ 2 ครั้ง ๆ ละ 60 นาที กลุ่มควบคุมได้รับการดูแลตามปกติ ใช้แบบสอบถามประเมินความผาสุกทางใจและการเห็นคุณค่าตัวเองที่ก่อนและหลังโปรแกรม ทดสอบการเปลี่ยนแปลงคะแนนด้วย t test ผลการศึกษา: คะแนนเฉลี่ยความผาสุกทางใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของกลุ่มทดลองภายหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.001 ทั้งสองค่า) และผลต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนความผาสุกทางใจและของการเห็นคุณค่าในตนเองในระยะก่อนและหลังการทดลองในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.001 ทั้งสองค่า) สรุป: โปรแกรมกลุ่มบำบัดแบบประคับประคองร่วมกับการฝึกสติสามารถเพิ่มความผาสุกทางใจและการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวชได้   คำสำคัญ: กลุ่มจิตบำบัดแบบประคับประคอง, การฝึกสติ, ความผาสุกทางใจ, การเห็นคุณค่าในตนเอง, ผู้ที่มีปัญหาทางจิตเวช Abstract Objectives: To examine the effectiveness of the group supportive psychotherapy with mindfulness training in improving psychological well-being and self-esteem of persons with psychiatric problems with the usual care. Method: This randomized controlled trial enrolled and randomized 60 persons with psychiatric problems who met the criteria to either the group supportive psychotherapy with mindfulness training (test group) or usual care (control group), 30 each. The test group attended the 4-week training twice weekly, 60 3minutes per session. Psychological well-being and self-esteem were assessed before and after the training. Data were analyzed by using t test. Results: In the test group, scores of psychological well-being and self-esteem after the training increased significantly from before the training (P-value < 0.001). Increases in psychological well-being and self-esteem from before the training in the test group were significantly higher than those of the control group (P-value < 0.001). Conclusion: The group supportive psychotherapy with mindfulness training improved psychological well-being and self-esteem in persons with psychiatric problems. Keywords: group supportive psychotherapy, mindfulness training, psychological well-being, self-esteem, persons with psychiatric problems       

Downloads

Download data is not yet available.

References

World Health Organization. Comprehensive mental health action plan. 2013-2030. (Accessed on May. 11, 2022, at https://www.who.int/mental health/publications/actionplan/en/)

Department of Mental Health. Psychiatric patients in Thai people. 2022. (Accessed on Jun. 20, 2022, at https:// https://dmh.go.th/) (in Thai)

Choi H, Shin S, Lee G. Effects of positive psychotherapy for people with psychosis: a systematic review and meta-analysis. Issues Ment Health Nurs 2023;44(3):180-193.

Ryff CD. Psychological well-being revisited: advances in the science and practice of eudaimonia. Psychother Psychosom 2014;83(1):10-28.

Rashid T. Positive psychotherapy: a strength-based approach. J Posit Psychol 2015;10(1):25-40.

Schrank B, Brownell T, Jakaite Z, et al. Evaluation of a positive psychotherapy group intervention for people with psychosis: pilot randomised controlled trial. Epidemiol Psychiatr Sci 2016;25(3):235-246.

Benavides C, Brucato G, Kimhy D. Self-esteem and symptoms in individuals at clinical high risk for psychosis. J Nerv Ment Dis 2018; 206(6):433-438.

Kim EY, Jang MH. The mediating effects of self-esteem and resilience on the relationship between internalized stigma and quality of life in people with schizophrenia. Asian Nurs Res Korean Soc Nurs Sci 2019; 13(4):257-263.

Yalom ID, Leszcz M. The theory and practice of group therapy, 6th ed. New York. Basic Books, 2020.

Kabat-Zinn J. Mindfulness. Mindfulness 2015;6(6):1481-1483.

Wang LQ, Chien WT, Yip LK, Karatzias T. A randomized controlled trial of a mindfulness-based intervention program for people with schizophrenia: 6-month follow-up. Neuropsychiatr Dis Treat 2016;7(12): 3097-3110.

Sautao Y, Dallas JC, Nabkasorn C, Bovornkiti L. Group art therapy for older adult with depression. Buddhachinaraj Med J 2018;35(3):372-378. (in Thai)

Kaewkangwan J, Singhasivanont P, Sample size in clinical trials. In: Pitisuthitham P, Phichiansunthorn C (eds.). Clinical research textbook. Bangkok. Amarin Printing and Publishing, 2011. (in Thai)

Burns N, Grove SK. The practice of nursing research, conduct, critique, and utilization. 9th ed. Philadelphia. W.B. Saunders Company, 2020.

Rosenberg M. Society and the adolescent self-image. Princeton, NJ. Princeton University Press, 1965.

Mahasittawat Y. The relationship between perceived physical, psychosocial changes: Self-esteem and health behaviors of the elderly in Muang District, Saraburi. Bangkok. Mahidol University, 1986. (in Thai)

Ryff CD, Keyes CL. The structure of psychological well-being revisited. J Pers Soc Psychol 1995;69(4):719-727. (doi: 10.1037//0022-3514.69. 4.719)

Wijitsiri P, Sawangsopakul B. Wisdom, social support and psychological well-being of elderly in the elderly club at WatSarod, Ratburana district, Bangkok. J Soc Sci Human 2012;38(2):139-151. (in Thai)

Lee KH. A randomized controlled trial of mindfulness in patients with schizophrenia. Psychiatry Res 2019;275:137-142. (doi: 10.1016/j. psychres.2019.02.079)

Langer ÁI, Schmidt C, Mayol R, et al. The effect of a mindfulness-based intervention in cognitive functions and psychological well-being applied as an early intervention in schizophrenia and high-risk mental state in a Chilean sample: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017;18(1):233-241. (doi: 10.1186/s13063-017-1967-7)

Chuchuen U, Winrun S, Nuchsawart W. Effect of group therapy program on self-esteem among chronic psychiatric patients. J Psy Nurs Ment Health 2014;28(3):13-25. (in Thai)

Salasawadi P, Soontaradechakit R, Klancprapan P, Suriyachai S. Effects of group supportive psychotherapy program on depression on patients with schizophrenia. J Psy Nurs Ment Health 2016;30(3):121-133. (in Thai)

Ivezic SS, Sesar MA, Mužinic L. Effects of a group psychoeducation program on self-stigma, empowerment and perceived discrimination of persons with schizophrenia. Psychiatr Danub 2017;29(1):66-73.

Yuksel A, Bahadır-Yılmaz E. The effect of mindfulness-based psychosocial skills training on functioning and insight level in patients with schizophrenia. Commun Ment Health J 2021;57(2):365-371. (doi: 10.1007/s10597-020-00658-9)

Yılmaz E, Okanlı A. Test of mindfulness-based psychosocial skills training to improve insight and functional recovery in schizophrenia. West J Nurs Res 2018;40(9):1357-1373. (doi: 10.1177/0193945917697222)

Lopez-Montoyo A, Quero S, Montero-Marin J, et al. Effectiveness of a brief psychological mindfulness-based intervention for the treatment of depression in primary care: study protocol for a randomized controlled clinical trial. BMC Psychiatry 2019;19(1):301-313. (doi: 10.1186/s12888-019-2298-x)

Cerna C, García FE, Téllez A. Brief mindfulness, mental health, and cognitive processes: A randomized controlled trial. Psych J 2020;9(3): 359-369. (doi: 10.1002/pchj.325)

Böge K, Hahne I, Bergmann N, et al. Mindfulness-based group therapy for in-patients with schizophrenia spectrum disorders - feasibility, acceptability, and preliminary outcomes of a rater-blinded randomized controlled trial. Schizophr Res 2021;228:134-144. (doi: 10.1016/j.schres. 2020.12.008)

Downloads

Published

2024-03-24