ผลของการสูดดมกลิ่นน้ำปรุงตำรับวังสวนสุนันทา (กลิ่นวัสสานฤดู) ต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ Effects of Nam Prung Product in Suan Sunandha Palace (Vassana Scented Water) Inhalation on Autonomic Nervous System

Thai Pharm Health Sci J 2022;17(3):273-277.

Authors

  • Saengsit Kritsadee
  • Supalak Fakkham
  • Sanjai Sangvichien
  • Vinai Sayorwan

Abstract

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน้ำปรุงตำรับวังสวนสุนันทา กลิ่นวัสสานฤดู ที่มีต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ ได้แก่ ความดันโลหิต (ทั้งซิสโตลิกและไดแอสโตลิก) อัตราการเต้นของหัวใจ อัตราการหายใจ วิธีการศึกษา: การวิจัยกึ่งทดลองมีกลุ่มเดียววัดก่อนและหลังการทดลอง โดยให้อาสาสมัครสุขภาพดีจำนวน 20 คน อายุ 18 - 40 ปี สูดดมกลิ่นน้ำมันอัลมอนด์ตามด้วยกลิ่นน้ำปรุงอย่างละ 10 นาที บันทึกผลค่าสัญญาณชีพทั้งสี่ขณะพัก ขณะสูดดมน้ำมันอัลมอนด์ และขณะสูดดมกลิ่นน้ำปรุง เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยแต่ละสัญญาณชีพขณะพักกับขณะสูดน้ำมันอัลมอนด์ และขณะสูดน้ำมันอัลมอนด์กับขณะสูดกลิ่นน้ำปรุงโดยใช้ paired t-test ผลการศึกษา: พบว่าในขณะพัก ขณะสูดดมน้ำมันอัลมอนด์ และขณะสูดดมน้ำปรุงนั้น ความดันโลหิตซิสโตลิกเป็น 115.77, 115.28 และ 124.35 มม.ปรอท ตามลำดับ ความดันโลหิตซิสโตลิกเท่ากับ 74.43, 74.27 และ 80.28 มม.ปรอท ตามลำดับ อัตราการเต้นของหัวใจเท่ากับ 81.97, 81.73 และ 84.95 ครั้ง/นาที ตามลำดับ ส่วนอัตราการหายใจเท่ากับ 18.43, 18.46 และ 19.85 ครั้ง/นาที ตามลำดับ โดยค่าเฉลี่ยของความดันโลหิตซิสโตลิก ไดแอสโตลิก อัตราการเต้นของหัวใจ และอัตราการหายใจขณะสูดดมน้ำปรุงต่างจากค่าขณะสูดดมน้ำมันอัลมอนด์อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต (P-value = 0.002, 0.009, < 0.001 และ < 0.001 ตามลำดับ) สรุป: การสูดดมกลิ่นน้ำปรุงตำรับวังสวนสุนันทา (กลิ่นวัสสานฤดู) ทำให้การเปลี่ยนแปลงทางระบบประสาทอัตโนมัติ คือเพิ่มความดันโลหิต อัตราการเต้นของ และอัตราการหายใจ คำสำคัญ: น้ำปรุงตำรับวังสวนสุนันทา, ระบบประสาทอัตโนมัติ, น้ำหอมไทย, น้ำปรุง, การสูดดม Abstract Objective: To examine effects of Nam Prung product in Suan Sunandha Palace (Vassana scented water) inhalation on autonomic nervous system vital signs including blood pressure (both systolic and diastolic), heart rate and respiratory rate. Methods: This quasi-experimental research used the one-group pretest-posttest design. Twenty healthy volunteers with age of 18 – 40 years old were recruited. Volunteers were asked to inhale almond oil and later Vassana scented water for 10 minutes each. Each of the 4 vital signs were measured during while at rest, inhaling the almond oil and inhaling Vassana scented water. Mean values of each of the vital signs while resting and inhaling the almond oil, and while inhaling almond oil and Vassana scented water were tested using paired t-test. Results: It was found that while resting, inhaling almond oil, and inhaling Vassana scented water, systolic blood pressure means were 115.77, 115.28 and 124.35 mm. Hg, respectively; diastolic blood pressure means were 74.43, 74.27 and 80.28 mm. Hg, respectively; heart rate means were 81.97, 81.73 and 84.95 beats/min., respectively; and respiratory rate means were 18.43, 18.46 and 19.85 breaths/min., respectively. Means of blood pressure (both systolic and diastolic), heart rate and respiratory rate while inhaling Vassana scented water were significantly different from those while inhaling almond oil (P-value = 0.002, 0.009, < 0.001 and < 0.001, respectively). Conclusion: Inhalation of Vassana scented water increased vital signs of autonomic nervous system including blood pressure, heart rate and respiratory rate. Keywords: Nam Prung Product in Suan Sunandha Palace, scented water, Thai perfume, autonomic nervous system, inhalation  

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-10-01