ประสิทธิผลและความปลอดภัยของแชมพูสารสกัดใบยอผสมข่า เปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอต ในการกำจัดเหา Efficacy and Safety of Indian Mulberry Leaf Mixed with Galanga Extract Shampoo versus Benzyl Benzoate Lotion for the Treatment of Head Lice Infestation

Authors

  • Kanjirat Inthaphalan
  • Wannisa Raksamat
  • Thavatchai Kamoltham

Abstract

บทคัดย่อ วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาประสิทธิผลและความปลอดภัยของแชมพูสารสกัดใบยอและข่าเปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตในการกำจัดเหา วิธีการศึกษา: ตัวอย่างเป็นเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหนองมะค่า อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี ที่เป็นเหาจำนวน 36 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองที่ใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่า 18 คน และกลุ่มควบคุมที่ใช้โลชั่นเบนซิลเบนโซเอต 18 คนนาน 28 วัน ใช้แบบประเมินการตรวจนับเหา แบบประเมินความปลอดภัยในการใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่าและโลชั่นเบนซิลเบนโซเอต และแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อเก็บข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มด้วยไคว์สแควร์ และทีเทสต์  ผลการศึกษา: แชมพูสารสกัดใบยอและข่ามีประสิทธิผลในการกำจัดเหาดีกว่าและมีความปลอดภัยมากกว่าโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (P-value < 0.05) ความพึงพอใจต่อการใช้แชมพูสารสกัดใบยอและข่าสูงกว่าโลชั่นเบนซิลเบนโซเอตอย่างมีนัยสำคัญ (P-value < 0.05) สรุป: แชมพูสารสกัดใบยอและข่ามีประสิทธิผลและความปลอดภัยที่ดีกว่าในการกำจัดเหาเมื่อเปรียบเทียบกับโลชั่นเบนซิลเบนโซเอต คำสำคัญ: เหา, แชมพู, ใบยอ, ข่า, เบนซิลเบนโซเอตAbstract Objective: To determine efficacy and safety of Indian mulberry leaf mixed with galanga extract shampoo versus benzyl benzoate lotion for the treatment of head lice infestation. Method: Thirty-six female students studying at primary school at Ban Nong Makha School, Khok Charern district, Lopburi province were recruited and randomized into the experimental (test shampoo) and control (benzyl benzoate lotion) groups of equal size. Treatment lasted 28 days. Data were collected using the lice counting evaluation form, safety assessment form, and satisfaction assessment form. Statistical data analysis included frequency with percentages and mean with standard deviation. Comparisons between groups were done usingchi-square test and independent t-test as appropriate. Results: Test shampoo was more efficacious and safer than benzyl benzoate lotion (P-value < 0.05) in treating head lice. Satisfaction toward the test shampoo was superior to that of benzyl benzoate lotion (P-value < 0.05). Conclusion: The Indian mulberry leaf mixed with galanga extract shampoo has better efficacy and safety in treating head lice compared with benzyl benzoate lotion. Keywords: head lice, shampoo, Indian mulberry leaf, galanga, benzyl benzoate 

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2022-02-26