รูปแบบการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู ของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู

Authors

  • สุรวิทย์ อัสสพันธุ์
  • ดุษฎี โยเหลา
  • วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
  • พาสนา จุลรัตน์

Abstract

บทคัดย่อการศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อทดสอบรูปแบบการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ซึ่งหมายถึงความคิดเกี่ยวกับความสามารถเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ซึ่งใช้รูปแบบ 2x2 (เพื่อการแสดงผลงาน–เพื่อความเชี่ยวชาญ x เข้าหา – หลีกเลี่ยง) ที่ได้มาจากการพัฒนารูปแบบการวัดโดยอาศัยความหมายของเป้าหมายของอิเลียท และฟรายเยอร์ (Elliot & Fryer, 2008)และการทบทวนลักษณะของเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ของฮัลลิแมน และคณะ (Hulleman, Schrager, Bodmann,& Harackiewicz, 2010) ในการศึกษาครั้งนี้ใช้นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู จาก 11 มหาวิทยาลัยจำนวน 1327 คนที่ได้จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอนเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์จำนวน 36 ข้อ นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน ผลการศึกษาพบว่ารูปแบบการวัดตามสมมติฐานที่ได้รับการปรับแก้แล้วมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (2 = 19.95, df = 12, Relative 2= 1.66, p = .068, RMSEA = .022 SRMR = .012,GFI 1.00, AGFI = .98)คำสำคัญ : เป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ นิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน

Downloads

How to Cite

อัสสพันธุ์ ส., โยเหลา ด., ชัววัลลี ว., & จุลรัตน์ พ. (2015). รูปแบบการวัดเป้าหมายเชิงสัมฤทธิ์ในการเรียนหลักสูตรวิชาชีพครู ของนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 8(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6817

Most read articles by the same author(s)