การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Authors

  • นุชนาถ นุชมี
  • นฤมล ศิระวงษ์
  • กนกพร ฉันทนารุ่งภักดิ์

Keywords:

บอร์ดเกม  , การจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ  , การคิดอย่างเป็นระบบ

Abstract

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) เปรียบเทียบการคิดอย่างเป็นระบบ ระหว่างก่อนและหลังใช้บอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 3) ศึกษาคุณลักษณะของนักคิดอย่างเป็นระบบ หลังใช้บอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/12 โรงเรียนโยธินบูรณะ ที่ได้มาจากวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มด้วยวิธีการจับฉลาก สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย (x) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่าที (Dependent sample t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) บอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับมาก (x=4.19, S.D.=0.48) 2) นักเรียนที่ใช้บอร์ดเกมเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบหลังใช้สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) นักเรียนที่ใช้บอร์ดเกมเรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์มีคุณลักษณะของนักคิดอย่างเป็นระบบ อยู่ในระดับมาก (x=2.35, S.D.=0.76)

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

นุชมี น., ศิระวงษ์ น., & ฉันทนารุ่งภักดิ์ ก. (2023). การพัฒนาบอร์ดเกมตามแนวการจัดการเรียนรู้แบบสืบสอบ เรื่องอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ เพื่อส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14151

Most read articles by the same author(s)