การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด

Main Article Content

นภวรรณ กองศรีมา
สรเดช ครุฑจ้อน
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 2) พัฒนาระบบการเรียนการสอนโดยใช้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด 3) หาประสิทธิภาพของระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้น 5) วิเคราะห์ทักษะการคิดของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นและ 6) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนที่พัฒนาขึ้นวิธีดำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอน ได้แก่  1) การสังเคราะห์ 2) การออกแบบ 3) การพัฒนา 4) การทดลองใช้ และ 5) การประเมินผล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม แบบทดสอบ และระบบการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 17 คน และกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จำนวน 64 คน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้  1) ตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอล  เป็นตัวแบบการเรียนการสอนโดยวิธีการอภิปรายกลุ่มได้ ซึ่งบูรณาการวิธีการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  3 วิธี ได้แก่ ปริศนาความคิด การแบ่งกลุ่มสัมฤทธิ์ และการเรียนรู้ร่วมกัน และมีขั้นตอนการจัดการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นเตรียม ขั้นการเรียนรู้ ขั้นกำกับดูแลการเรียนรู้ และขั้นการประเมินผล จุดเด่นของตัวแบบ คือ สามารถใช้ในการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยผ่านกระบวนการกลุ่ม ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะทางสังคมและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้  2) ระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  3) ระบบการเรียนการสอนด้วยตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลมีประสิทธิภาพ โดยมีค่า E1/E2 เท่ากับ 82.81/81.55 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ 80/80   4)  การเปรียบเทียบผลการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่ามีผลการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01  5) ทักษะการคิดของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลมีคุณภาพอยู่ในระดับดี  และ 6) ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลอยู่ในระดับมาก  การวิจัยครั้งนี้สรุปว่าตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด เป็นรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
กองศรีมา น., ครุฑจ้อน ส., & วรรัตน์ปัญญา ก. (2012). การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการเจเอสแอลเพื่อพัฒนาทักษะการคิด. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2293
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)