การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Main Article Content

สัมฤทธิ์ เสนกาศ
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
สรเดช ครุฑจ้อน

Abstract

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน เพื่อพัฒนาชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนให้สอดคล้องกับตัวแบบที่สังเคราะห์ขึ้น เพื่อหาประสิทธิภาพชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ และเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน วิธีดำเนินการวิจัยเริ่มจากการสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ โดยใช้แบบสอบถามแบบตารางสัมพันธ์ เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 47 ท่าน จากนั้นจึงนำข้อมูลที่ได้มาทำการพัฒนาชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ โดยใช้ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ เป็นหลักในการพัฒนา และทดลองใช้ชุดวิชาการเรียนรู้แบบผสมผสานฯ กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์และวิชาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 80 คนโดยการเลือกแบบเจาะจง แบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่มเท่า ๆ กัน เป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ E1/E2 ผลการวิจัยพบว่า      ตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนฯ มีองค์ประกอบหลัก 4 ด้าน ได้แก่ เนื้อหา กิจกรรมการเรียน การวัดและการประเมินผล และการใช้เทคโนโลยี ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้แบบผสมผสาน มีค่าคะแนน 85.43/81.32 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ 80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ กลุ่มทดลองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนตามตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานในระดับมาก  นอกจากนี้ยังพบว่าวิธีการจัดการเรียนการสอนตามตัวแบบที่พัฒนาขึ้น สามารถลดปริมาณการใช้ทรัพยากรในการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่ คาบเรียน บุคลากร อาคารสถานที่และสาธารณูปโภค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เสนกาศ ส., วรรัตน์ปัญญา ก., & ครุฑจ้อน ส. (2012). การพัฒนาตัวแบบการเรียนรู้แบบผสมผสานเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์. บรรณศาสตร์ มศว, 4(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2163
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)