การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

Main Article Content

สุทิพย์ เป้งทอง
กันต์พงษ์ วรรัตน์ปัญญา
สรเดช ครุฑจ้อน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน 2) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนแบบ พินส์-เว็บเควสท์ที่สังเคราะห์ขึ้น  และ 3) เพื่อหาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จำนวน 40 คน ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล ในภาคเรียนที่ 1/2554 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ และชุดทดสอบวัดและประเมินผล วิธีดำเนินการวิจัย แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะแรกคือการสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอน และระยะที่สองคือการพัฒนา ชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้น ซึ่งระยะแรก ได้ใช้วิธีประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรวบรวมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 7 ท่านและสังเคราะห์ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ ประกอบด้วยกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง 7 กิจกรรม คือ ใฝ่เรียนรู้  รู้จักกำหนดปัญหา พัฒนาทักษะทางการเรียน เขียนแผนสัญญาการเรียนรู้  ฝึกเป็นผู้ถ่ายทอด ใช้การวิเคราะห์สวอทและเล็งเข้าสู่การประเมินผล รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาทักษะทางการคิด 7 กิจกรรม คือ ทำอย่างไรให้คิดเป็น มุ่งเน้นสร้างคำถาม พยายามสร้างคำตอบ ส่งมอบความคิด เกาะติดจากสภาพปัญหา ร่วมกันค้นคว้าพิจารณาวิธี และได้ผลลัพธ์ดีน่าชื่นชม ระยะที่สอง เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการเรียนการสอนภายใต้ตัวแบบการเรียนการสอนที่สังเคราะห์ขึ้นสำหรับรายวิชาการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล ผลการวิจัยพบว่า ตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ได้รับการยอมรับจากผู้เชี่ยวชาญ โดยประสิทธิภาพ ของตัวแบบการเรียนการสอนมีค่าเท่ากับ 81.10/81.02 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80 ผู้เรียนมีพัฒนาการเกี่ยวกับ การเรียนรู้ด้วยตนเองและทักษะทางการคิด  ซึ่งเห็นได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของผู้เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อชุดการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์ อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
เป้งทอง ส., วรรัตน์ปัญญา ก., & ครุฑจ้อน ส. (2012). การพัฒนาตัวแบบการเรียนการสอนแบบพินส์-เว็บเควสท์เพื่อพัฒนาทักษะทางความคิดและการเรียนรู้ด้วยตนเอง. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2294
Section
Research Articles

Most read articles by the same author(s)