ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Main Article Content

กมลรัตน์ ฉิมพาลี
ประสาท เนืองเฉลิม
ลือชา ลดาชาติ

Abstract

Eleventh Grade Students’ Understanding of the Nature of Science
 
Kamonrat Chimphali, Prasart Nuangchalerm and Luecha Ladachart
 
รับบทความ: 11 พฤษภาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 25 พฤศจิกายน 2559
 
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มที่ศึกษาในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 32 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ภายใต้แนวคิดทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ประเด็นวิทยาศาสตร์กับสังคมและการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ แบบสอบถามความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ และแบบสัม-ภาษณ์ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนมีความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
คำสำคัญ: ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์  รูปแบบการเรียนรู้  วิทยาศาสตรศึกษา
 
Abstract
This research aimed to study understanding nature of science of 11th grade students through socioscientific issues-based inquiry instructional model.  Thirty-two students of 11th grade were participated.  Research tools were socioscientific issues-based inquiry instructional model, NOS understanding questionnaires, and NOS understanding interviewing form. The results revealed that they had NOS understanding posttest scores higher than those pretest scores at .01 level of statistical significance.
Keywords: Nature of science, Instructional model, Science education

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Abd-El-Khalick, F., and Lederman, N. G. (2000). Improving science teachers’ conceptions of the nature of science: A critical review of the literature. International Journal of Science Education 22(7): 665–701.

Akerson, V. L., Abd-El-Khalick, F., and Lederman, N. G. (2000). The influence of a reflective activity based approach on elementary teachers’ conceptions of the nature of science. Journal of Research in Science Teaching 37: 295–317.

Allchin, D. (2011). Evaluating knowledge of the nature of (whole) science. Science Education 95(3): 518–542.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (1993). Benchmarks for Science Literacy: A Project 2061 Report. New York: Oxford University Press.

American Association for the Advancement of Science [AAAS]. (2009). Benchmark online. Retrieve from http://www.project2061.org/publications/bsl/online/index.php?chapter=1#B4> 2009, November 15, 2016.

Anderson, L. W., Krathwohl, D. R., Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J., and Wittrock, M. C. (2000). A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom’s Taxonomy of Educational Objectives. New York: Allyn & Bacon.

Bell, R. L. (2008). Teaching the Nature of Science through Process Skills: Activities for Grades 3–8. New York: Allyn & Bacon/Longman.

Bell, R. L., Mulvey, B. K., and Maeng, J. L. (2012). Beyond Understanding: Process Skills as a Context for Nature of Science Instruction. In Khine, M. S. (Ed.), Advance in Nature of Science Research. New York: Springer.

Bell, R. L., Smetana, L., and Binns, I. (2005). Simplifying inquiry instruction assessing the inquiry level of classroom activities. The Science Teacher 72(7): 30–33.

Bureau of Academic Affairs and Educational standard. (2008). Science: The Basic Education Core Curriculum 2008. Bangkok: Author.

Bybee, R. W. (2006). Scientific inquiry and scientific teaching. In Flick, L., and Lederman, N. (Ed.), Scientific Inquiry and Nature of Science: Implication for Teaching, Learning, and Teacher Education (pp. 1–14). Dordrecht, The Nether-land: Springer.

Callahan, B. E. (2009). Enhancing Nature of Science Understanding, Reflective Judgment, and Argumentation through Socioscientific Issues. Ph.D. dissertation, Graduate School, University of South Florida.

Capps, D. K., and Crawford, B. A. (2013). Inquiry-based instruction and teaching about nature of science: Are they happening. Journal of Science Teacher Education 24: 497–526.

Clough, M. P. (2011). Teaching and assessing the nature of science: How to effectively incorporate the nature of science in your classroom. The Science Teacher 78(6): 56–60.

Crawford, B. (2012). Moving the essence of inquiry into the classroom: Engaging teachers and students in authentic research. In Tan, K. C. D., and Kim, M. (Eds.), Issues and challenges in Science Education Research: Moving For-ward (pp. 25–42). Dordrecht: Springer.

Duschl, R. A., and Grandy, R. E. (2008). Teaching Scientific Inquiry: Recommendations for Research and Implementation. Rotterdam: Sense.

Heywood, J. (2000). Assessment in Higher Education. London: Jessica Kingsley.

Holbrook, J., and Rannikmae, M. (2007). The nature of science education for enhancing scientific literacy. International Journal of Science Education 29(11): 1347–1362.

Joyce, B., Weil, M., and Calhoun, E. (2011). Models of Teaching. 8th ed. Boston: Pearson Education.

Kim, S. Y., and Irving, K. E. (2010). History of Science as an instructional context: Student learning in genetics and nature of science. Science and Education. 19: 187–215.

Ladachart, L. (2015). Ninth grade students’ making scientific inferences and explanations. Journal of Silpakorn University 35(1): 171–206. (in Thai)

Lai, M. C. (2012) Nature of Science Knowledge and Scientific Argumentation Skills in Taiwanese College Biology Students. Ph.D. Dissertation, Graduate School, the Ohio State University.

Lederman, N. G., and Abell, S. K. (2007). Handbook of Research on Science Education. NJ, USA: Lawrence Erbaum.

Limpanont, P. (2011). The Development of the Integrated Nature of Science Curriculum to Enhance Student Understanding of the Nature of Science and Decision Making on Science-Based Dilemmas. Ph.D. (Science Education) Dissertation. Bangkok: Srinakharinwirot University. (in Thai)

Mahalee, K. (2010). The seventh grade students’ understandings of nature of science. Songklanakarin Journal of Social Sciences & Humanities 16: 795–809.

McDonald, C. V. (2010). The influence of explicit nature of science and argumenttation instruction on preservice primary teachers' views of nature of science. Journal of Research in Science Teaching 47(9): 1137–1164.

Minner, D. D., Levy, A. J., and Century, J. (2010). Inquiry based science instruction – what is it and does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in Science Teaching. 47: 474–496.

Miranda, R. J., and Hermann, R. S. (2012). An integrated instructional approach to facilitate inquiry in the xlassroom. Science Scope 35(8): 66–72.

National Research Council [NRC]. (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academic Press.

Nuangchalerm, P. (2015). The 21st Century Science Instruction. Bangkok: Chulalongkorn University. (in Thai)

Ong, A. C., and Borich, G. D., Ed. (2006). Teaching Strategies that Promote Thinking: Model and Curriculum Approaches. Singapore: McGraw-Hill Education.

Paenchupon, D., Pongsophon, S., and Jinuntuya, N. (2015). The development of grade 10 students’ understanding of the nature of science using explicit-reflective approach in the unit of equilibrium. RSU National Research Conference 2015. Bangkok: Rungsit University.

Perkins, G. D. (2006). Understand the scientific enterprise: Conversation with Alan Leshner. Educational Leadership 64(4): 8–15.

Peters, E., and Kitsantas, A. (2010). The Effect of nature of science metacognitive prompts on science students’ content and nature of science knowledge, meta-cognition, and self-regulatory efficacy. School Science and Mathematics 110(8): 382–396.

Roberts, D. A. (2007). Scientific literacy/science literacy. In Abell, S. K., and Lederman, N. G. (Eds.) Handbook of Re-search on Science Education. NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Rosenblatt, L. B. (2011). Rethinking the Way We Teach Science: The Interplay of Content Pedagogy, and the Nature of Science. UK: Routledge.

Sawyer, R. K. (2006). The Cambridge Hand-book of the Learning Sciences. New York: Cambridge University.

Schwartz, R. S., and Crawford, B. A. (2006). Authentic scientific inquiry as context for teaching nature of science. In Flick, L. B., and Lederman, N. G. (Eds.), Scientific Inquiry and Nature of Science: Implications for Teaching, Learning, and Teacher Education (pp. 331–355). Dordrecht, The Netherland: Springer.

Schwartz, R. S., Lederman, N. G., and Crawford, B. A. (2004). Developing views of nature of science in an authentic context: An explicit approach to bridging the gap between nature of science and scientific inquiry. Science Education 88(4): 610–645.

Thiangchathatip, K. (2010). Developing grade-11 students’ scientific conceptions in the topic of endocrine system and under-standing of nature of science by inquiry-based learning. M.Ed. Thesis in Science Education. Bangkok: Kasetsart University. (in Thai)

Wong, S. L, Wan, W., and Cheng, M. M. W. (2011). Learning nature of science through socioscientific issue. In Sadler, T. D. (Ed.), Socio-scientific Issue in the classroom: teaching, Learning and Research. New York: Springer.

Zeidler, D., and Nichols, B. (2009). Socioscientific issues: Theory and practice. Journal of Elementary Science Education 21(2): 49–58.

Most read articles by the same author(s)