การสร้างกรอบแนวคิด “การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์” ผ่านประวัติของวิทยาศาสตร์

Main Article Content

สุทธิดา จำรัส

Abstract

Conceptualization of “Scientific Inquiry” through the History of Science
 
Suthida Chamrat
 
รับบทความ: 2 ตุลาคม 2559; ยอมรับตีพิมพ์: 23 ธันวาคม 2559
 
บทคัดย่อ
“การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ (scientific inquiry)” เป็นกระบวนการค้นหาความรู้ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติแบบหนึ่ง การศึกษาประวัติของวิทยาศาสตร์ที่แสดงให้เห็นวิวัฒนาการของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์จะส่งผลให้เข้าใจธรรมชาติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น บทความนี้นำเสนอการสืบเสาะในอดีตจนถึงปัจจุบัน แบ่งออกเป็น 6 ยุค คือ ยุคคลาสสิก ยุคกลาง ยุคปฏิวัติวิทยาศาสตร์ ยุคแห่งการใช้เหตุผล ยุควิทยาศาสตร์แนวคิดใหม่ และยุคศตวรรษที่ 21 เพื่อการสร้างกรอบแนวคิดจากข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ ทั้งการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จและไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งแนวคิดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์ สิ่งที่ปรากฎจากการเรียนรู้ผ่านประวัติศาสตร์จะเผยให้เห็นลักษณะสำคัญของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงที่ได้รับการยอมรับและปฏิบัติทั้งในวงการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ศึกษา นอกจากนี้บทความยังแสดงถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ การตั้งคำถาม การสั่งสมและถ่ายโอนความรู้และแนวปฏิบัติ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ การให้คุณค่าหลักฐานเชิงประจักษ์ การใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การกลั่นกรองและการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ อิทธิพลจากสังคมและเทคโนโลยี การทำงานเป็นกลุ่มของนักวิทยาศาสตร์ และจริยธรรมและกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์
คำสำคัญ: ประวัติของวิทยาศาสตร์ ประวัติของการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ การสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์
 
Abstract
Scientific inquiry may be defined as a rational process which guides the search for truth and knowledge about the natural world. Studying the history of science provides insights into how scientific inquiry has evolved, thereby bettering our understanding of the nature of scientific inquiry. This article suggests that scientific discovery can be sensibly divided into 6 eras or ages: The Classical Age, the Middle Ages, The Scientific Revolution, the Age of Reason, the Modern Science Age, and the 21st Century. Employing such a chronology allows us to employ historical facts – both the successes and failures of science over time, to better conceptualize those understandings essential for science education. What emerges from studying such a timeline is that there has emerged a consensus as to an authentic scientific inquiry has been consensually valued and practiced in science and science education. This article also refers to various factors affecting scientific inquiry, such as questioning, the accumulation and transfer of knowledge, paradigm shifts, empirical evidence, scientific reasoning, scrutinizing and peer review, influences of technology and society, scientists’ collaboration as well as ethics and regulations in science.
Keywords: History of science, History of scientific inquiry, Scientific inquiry

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิชาการ (Academic Article)

References

Abbott, B. P., Abbott, R., Abbott, T. D., Abernathy, M. R., Acernese, F., Ackley, K., and Adya, V. B. (2016). Observation of gravitational waves from a binary black hole merger. Physical Review Letters 116(6): 061102.

Barrow, L. H. (2006). A brief history of inquiry: From Dewey to standards. Journal of Science Teacher Education 17(3): 265–278.

Bronowski, J. (2011). The Ascent of Man. London: BBC Books.

Chachiyo, T. (2016). Communication: Simple and accurate uniform electron gas correlation energy for the full range of densities. The Journal of Chemical Physics 145(2): 021101.

Chamrat, S., and Yutakom, N. (2008). Chemistry teachers’ understanding and practices of the nature of science when teaching atomic structure concepts. Kasetsart Journal: Social Sciences 29(3): 228–239. (in Thai)

Chamrat, S., Yutakom, N., and Chaiso, P. (2009). Grade 10 science students’ understanding of the nature of science. KKU Research Journal 14(4): 360–374. (in Thai)

Chen, C. (2003). Mapping scientific frontiers: The quest for knowledge visualization. Journal of Documentation 59(3): 364–369.

Copleston, F. C. (1946).A History of Philosophy. Westminster, MD: Newman Bookshop.

Folta, J. (Ed.). (2007). What to Do with the 20th Century in the History of Science and Technology. Prague: National Technical Museum.

Freund, I. (2014).The Study of Chemical Com-position. USA: Cambridge University.

Friedman, T. L. (2005). The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century. New York: Farrar, Straus and Giroux.

Golinski, J. (1999). Science as Public Culture: Chemistry and enlightenment in Britain, 1760–1820. USA: Cambridge University.

Guthrie, W. K. C. (1962). A History of Greek Philosophy. USA: Cambridge University.

Gyllenpalm, J., Wickman, P. O., and Holmgren, S. O. (2010). Teachers’ language on scientific inquiry: Methods of teaching or methods of inquiry? International Journal of Science Education 32(9): 1151–1172.

Hajar, R. (2013). The air of history (Part IV): Great Muslim physicians Al Rhazes: heart views: The Official Journal of the Gulf Heart Association 14(2): 93.

Hughes, J. A. (2002). The Manhattan Project: Big Science and the Atom Bomb. USA: Columbia University.

IPCC (The Intergovernmental Panel on Climate Change). (n.d.). How Does the IPCC Work? Retrieved from http://www.ipcc.ch/organizationorganization_structure.shtml, December 24, 2015.

Kaplan, R. (2000). Science Says: A Collection of Quotations on the History, Meaning, and Practice of Science. New York: W.H. Freeman.

Knight, D. (2010). Science For All: The Popularization of Science in Early Twentieth Century Britain. USA: University of Chicago.

Ladachart, L., Suttakun, L., and Faikhamta, C. (2013) A Critical difference between the promotion of “Nature of Science” instruction outside and inside Thailand. Kasetsart Journal: Social Sciences 34(2): 269–282. (in Thai)

Lander, E. S., Linton, L. M., Birren, B., Nusbaum, C., Zody, M. C., Baldwin, J., and Funke, R. (2001). Initial sequencing and analysis of the human genome. Nature 409(6822): 860–921.

Ministry of Education. (2008). The Basic Education Core Curriculum B.E.2551. Re-trieved from http://www.curriculum51net/upload/cur51.pdf (in Thai), December 10, 2015.

Miyashiro, A. (1994). Metamorphic Petrology. London: UCL.

Musson, A. E., and Robinson, E. (1969). Science and Technology in the Industrial Revolution. UK: Manchester University.

Nature: Editorial and Publishing Policies. (n.d.). Retrieved from http://www.nature.com/sdata/for-authors/editorial-and-publishing-policies, February 10, 2016.

OECD. (2013). PISA 2015 Draft Science Frame work. Paris: OECD. Retrieved from http://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/Draft PISA 2015 Science Framework.pdf, September 15, 2015.

OPCW. (2005). Convention on The Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction. The Technical Secretariat of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons: The Hague.

Outram, D. (2013). The Enlightenment. Lon-don: Cambridge University.

Paarlberg, D., and Paarlberg, P. (2000). The Agricultural Revolution of the 20th Century. Ames, IA: Iowa State University.

Posner, E. A., and Weisbach, D. A. (2010).Climate Change Justice. Princeton, N.J: Princeton University.

Sagan, C. (1990). Why we need to understand science. Skeptical Inquirer 14(3): 253–259.

Science: Editorial policies. (2015). Retrieved from http://www.sciencemag.org/authors/science-editorial-policies, February 10, 2016.

Segal, B. (1995). A Short History of Internet Protocols at CERN. Retrieved from http://ben.home.cern.ch/ben/TCPHIST.html, February 20, 2016.

Sunstein, C. R. (2007). Of Montreal and Kyoto: A tale of two protocols. Harvard Environmental Law Review 31: 1.

Taylor, C. C. W. (2010). The atomists, Leucippus and Democritus: Fragments: A Text and Translation with a Commentary (Vol. 5). Canada: University of Toronto.

The LIGO Scientific Collaboration. (2016). About the LSC. Retrieved from http://www.ligo.org/about.php, April 7, 2016.

Wanaek, A., Yutakom, N., and Veerapaspong, T. (2013). Science student teachers’ understanding and teaching practices of inquiry approach. Kasetsart Journal: Social Sciences 34(3): 456–470. (in Thai)

White, T. D., Asfaw, B., DeGusta, D., Gilbert, H., Richards, G. D., Suwa, G., and Howell, F.C. (2003). Pleistocene Homo sapiens from Middle Awash, Ethiopia. Nature 423 (6491): 742–747.

Wong, S. L., and Hodson, D. (2009). From the horse’s mouth: What scientists say about scientific investigation and scientific knowledge. Science Education 93(1): 109–130.

Most read articles by the same author(s)