Vol. 18 (2558): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 (มกราคม - ธันวาคม 2558)

					View Vol. 18 (2558): วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 (มกราคม - ธันวาคม 2558)
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 18 ฉบับเดือน มกราคม-ธันวาคม 2558 การจัดทําวารสารฉบับนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อขอรับการพิจารณาตีพิมพ์และผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งสิ้น 26 เรื่อง แบ่งเป็นบทความวิจัย 15 เรื่อง และบทความวิชาการ 11 เรื่อง บทความ ทั้ง 26 เรื่อง ล้วนแล้วแต่เป็นบทความที่มีเนื้อหาน่าสนใจและมีความหลากหลายของแขนงวิชาทางสังคมศาสตร์เป็นอย่างมาก อาทิ ภูมิศาสตร์ การจัดการสิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการท่องเที่ยว รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมวิทยา
Published: 2019-01-11

บทความวิจัย