การศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 THE PROBLEM AND GUIDELINE IN PROVISION OF LEARNER – CENTERED NETHOD IN SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE SECONDARY SC

Authors

  • ณัชชา ศรีเศรษฐา

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา  2554 กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ  Krejcie และ Morgan และใช้การสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified  Random  Sampling) ได้กลุ่มตัวอย่างผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 70 คน และกลุ่มตัวอย่างครู จำนวน  317 คน รวม 387 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.20 – 0.80  ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้  t–test  และ F–test  (One – way ANOVA) ผลการวิจัย พบว่า 1. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ  ด้านการบริหารจัดการ  ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน และด้านการจัดการเรียนรู้ 2. ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และผู้บริหารและครูที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 3. ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 3.1 ด้านการบริหารจัดการ สถานศึกษาควรมีการศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา และแต่งตั้งคณะกรรมการทำงาน เพื่อการกำหนดนโยบายและการวางแผนที่ชัดเจนในการบริหารจัดการสถานศึกษา และมีการกำหนดหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพนักเรียนอย่างชัดเจน 3.2 ด้านการจัดการเรียนรู้  สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันคิดวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนทุกชั้นและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์กับเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำ มีการแต่งตั้งมอบหมายให้บุคลากรทำหน้าที่ในการหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายทางด้านวิชาการรวมทั้งการปฏิรูปหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อชุมชน และท้องถิ่น ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรที่ต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ 3.3 ด้านการเรียนรู้ของผู้เรียน สถานศึกษาควรมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนโดยส่งเสริมกิจกรรมในด้านวิชาการ มีการส่งเสริมด้านแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน ได้รับรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันสำคัญ  และสถานศึกษา   ควรส่งเสริมให้มีชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยใช้เกณฑ์ที่มีเหมาะสมมีความยืดหยุ่นสามารถประเมินนักเรียนได้ทุกกลุ่มและทุกสภาพของผู้เรียน คำสำคัญ : ปัญหาและข้อเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน,  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ   Abstract   The purposes of this research were to : study  The Problem and Guideline in Provision of Learner – Centered Method  in School Under  the Office of the Secondary School Zone 26 .  Obtained by using the table of Krejcie and Morgan; and using the Stratified  Random  Sampling. The subjects comprised 387 people who school administrators and teachers. The research instruments were an 43-items 5-rating-scale questionnaire with a reliability of 0.95, and 3-items open-ended questionnaire. The collected data were analyzed using a microcomputer to calculate for percent, mean, and standard deviation ; t-test (independent samples) and F-test were employed for testing hypotheses. Findings of the research are as follows : 1. The administrators and teachers think about administration problem learns that emphasize the student in witness , generally and lay a side is in every side average , arrange from the average too much seek a little , be , administrative manage , learning side of the student , and administration side learns. 2. The administrators and teachers think about administration problem learn that emphasize the student in witness of the school , be under area education high school education office , 26 borders generally and lay every side different side important implily statistics way that .05 level and The administrators and teachers who work in the school where have the size differently think about administration problem learn that emphasize the student in witness of the school , be under area education high school education office  26 borders generally and lay every side different side important implily statistics way  at .05 levels , 3. The suggestion in the administration s learn that emphasize the student in witness s of the school  be under area education high school education office , 26 borders can can conclude as follows 3.1 administrative manage , the school is supposed to state education now , problem , and have appointed committee works , for policy specification and planning distinct in the administration manage the school , and have course specification correspond development quality student trend clearly 3.2 administration side learns , the school is supposed to the arrangement meets the executive and the personnel for accompany with to think analyse way education achievement of every student and compare with the achievement with standard minimum standard , there is havingappointed assigns the personnel performs in seeking trend in the remedy for develops the course has the variety of technical and course school reform , for the community , and the locality , give come in participate in in course specification that must ( hold,seize ) the student in witness. 3.3 learning side of the student , the school is supposed to arrangement activity push for develops the student by encourage the activity in the sense of technical , there is side place push learns to give the student , receive know folk important wisdom , and the school , should encourage have the community comes in to participate in , in administration evaluation learns that emphasize the student in witness by use standard that have to is appropriate have the flexibility has can to assess a student every the group and every the state of the student ,   Key words  : The Problem and Guideline in Provision, The Provision of Learner – Centered Method

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2015-06-26