เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขนาดไมโครเมตรหรือนาโนเมตรเพื่อใช้ทางการแพทย์และเภสัชกรรม Micro or Nano-robotic Technology for Medical and Pharmaceutical Applications

Chanawee Surachatri, Thawatchai Phaechamud

Abstract


Abstract

Nowadays the development of robots in medicine or pharmaceutical applications is important for disease diagnosis and drug delivery system. The goal of this study is to increase the efficiency of diagnosis or treatment to facilitate drug delivery and reduce the side effects of traditional treatment. Most designed robotic technology delivers the machine into an area where the disease or disorder occur which the tiny robots as micro and nano-scale are required using complex designs with different technologies including mechanical and chemical procedures.

Keywords: robotic technology, micrometer, nanometer, medical, pharmaceuticalFull Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: XXX-XXXX (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index