ผลของกระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการรักษาทางกายภาพบำบัดต่อการซึมผ่านของยาโซเดียมไดโคลฟิแนค Effects of Physical Therapy Electrotherapeutic Modalities on Sodium Diclofenac Permeation

จิตติมา มานะกิจ, ชนากานต์ สุวรรณเพชรกุล, โชษิตา ฮั่นไพศาล, วิสนีย์ บุญมา, สุริยาพร แดงนวล, นพพร จงกมลวิวัฒน์, วรินทร์ กฤตยา, Chittima Managit, Chanakan Suwanpetchakul, Chosita Hunpaisarn, Vissanee Boonma, Suriyaporn Dangnual, Nopporn Jongkamonwiwat, Warin Krityakiarana

Abstract


Objective: The aim of this study was to compare the effect of usingelectrotherapeutic modalities, galvanic current (GC) and high voltagepulsed current (HVPC) on sodium diclofenac permeation through shedsnake skin. Methods: Franz diffusion cell was used as a model ofpermeation study in four different conditions: 1) passive diffusion, 2) GC at1 mA, 3) HVPC at 150 volts and 4) HVPC at 500 volts. All conditions wereinvestigated at two different time points, 5 and 10 minutes.Spectrophotometry was used to determine the concentration of drugs. The1 mg/ml sodium diclofenac was used. Results: The results of this studyrevealed that using HVPC at 500 volts exhibited highest enhancement ofsodium diclofenac permeation, 10.41 and 22.19 g/cm2 at 5 and 10minutes, respectively. High voltage pulsed current at 150 volts was showncomparable result to GC condition. In addition, fold increment of thepermeation GC, HVPC at 150 volts and HVPC at 500 volts when comparewith passive diffusion was 3, 4, 12 at 10 minutes and 2, 3, 8 at 5 minute,respectively. Conclusion: High voltage pulsed current exhibited betterpermeation of sodium diclofenac than GC. Further studies are required toevaluate the compliance of this electrical stimulation to obtain thoroughlyinformation prior transfer to clinical application.Keywords: electroporation, iontophoresis, high voltage pulsed current,Franz diffusion cell, electrical stimulation

Full Text: PDF

Thai Pharmaceutical and Health Science Journal - วารสารไทยเภสัชศาสตร์และวิทยาการสุขภาพ

ISSN: 1905-3460 (print) เริ่มตีพิมพ์เล่มตั้งแต่ 1 มกราคม 2549 (2006)

ISSN: 2672-9687 (online) เริ่มตีพิมพ์ออนไลน์ตั้งแต่ 1 มกราคม 2551 (2008)

Journal Contact: clikc here --> http://ejournals.swu.ac.th/index.php/pharm/index