Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 9, No 2 (2551): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.–ธ.ค. 2551 A CONTSTRUCTION OF THAI READING ABILITY TEST FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS Abstract   PDF
สุนันทา สมใจ, ดร.สุวพร เซ็มเฮง, ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
 
Vol 7, No 1 (2549): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.–ธ.ค. 2549 Effects of Teaching Summary Writing to English Majors Abstract   PDF
Tuanta Laosooksri
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 STATE AND NEEDS OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MOSQUE-BASED ISLAMIC EDUCATIONAL CENTERS (TADIKA) IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES Abstract   PDF
Chanida Mitranun, Ujsara Prasertsin, Anchleeporn Loppraserta
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 The Open-Ended Problem Solving in Mathematics Class of Grade 6 Students Abstract   PDF
Assoc.Adisak Pongpullponsak, Jiraporn Kulchantawit
 
Vol 7, No 1 (2549): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.–ธ.ค. 2549 TRANSLATION QUALITY: A COMPARATIVE STUDY OF TWO TRANSLATED VERSIONS OF THE LONELY LADY Abstract   PDF
Kornkamon Sriduandao, Dr. Nitaya Suksaeresup
 
Vol 8, No 3 (2550): ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2550 Valuing and Developing Students’ Creativity Abstract   PDF
Assoc. Prof. Somchai Chuchat
 
Vol 14, No 1 (2556): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556 กระบวนการพิจารณาบทความ Abstract   PDF
กระบวนการพิจารณา วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
 
Vol 14, No 1 (2556): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556 การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ Abstract   PDF
สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล Abstract   PDF
ฐิติยา เรือนนะการ, พิศมัย ศรีอำไพ
 
Vol 9, No 1 (2551): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2551 การจัดการเรียนรู้เรื่องการคูณและการหารตาม Abstract   PDF
ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 การจัดบริการอาหารกลางวันในโรงเรียนให้ปลอดภัย Abstract   PDF
จรัสศรี พัวจินดาเนตร
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 การจัด“สัปดาห์แสนสนุกสุขหรรษา”ตามหลักสูตร Fun Find Focus ของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม Abstract   PDF
ซ่อนกลิ่น วิรัตน์โยสินทร์
 
Vol 16, No 1 (2558): ปีที่ 16 ฉบับที่ 1 ม.ค.58 - มิ.ย. 2558 การช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาทางการเรียนโดยรูปแบบRtI Abstract   PDF
ประพิมพ์พงศ์ วัฒนะรัตน์
 
Vol 8, No 3 (2550): ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2550 การบูรณาการรายวิชาในหลักสูตรการอุดมศึกษา Abstract   PDF
ดร.วินิดา เจียระนัย
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 การประเมินหลักสูตรตามโครงการการสอนภาษาไทยในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Abstract   PDF
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ นัยพัฒน์, ดร.มีชัย เอี่ยมจินดา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีรชัย เนตรถนอมศักดิ์
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาประสาทวิทยาศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) Abstract   PDF
จันทิมา เย็นสุขใจ
 
Vol 8, No 1 (2550): ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย. 2550 การปรับตัวให้ชีวิตมีความสุขในภาวะวิกฤต Abstract   PDF
วิไลลักษณ์ พงษ์โสภา
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนากระบวนการสอนซ่อมเสริมตามแนวประสบการณ์การอ่านแบบเสริมต่อการเรียนรู้ที่มีต่อความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 Abstract   PDF
สุชนินธ์ บัณฑุนันทกุล, วรวรรณ เหมชะญาติ
 
Vol 9, No 1 (2551): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2551 การพัฒนาการเรียนการสอนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างเสริมความสามารถในการทำงานเป็นทีมของนิสิตในระดับอุดมศึกษา Abstract   PDF
รัฐพล ประดับเวทย์, รองศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์ สิกขาบัณฑิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์ ศลโกสุม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทนา วงษ์อินทร์
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การพัฒนาความสามารถของครูในการประเมินเด็กปฐมวัยโดยใช้กระบวนการฝึกอบรมครูประจำการตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและการชี้แนะทางปัญญา Abstract   PDF
ชนิพรรณ จาติเสถียร, ศศิลักษณ์ ขยันกิจ
 
Vol 8, No 2 (2550): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค. 2550 การพัฒนาค่าดัชนีพลังงานจำเพาะของการใช้พลังงานไฟฟ้าในที่อยู่อาศัยโดยพิจารณาจากปัจจัยเชิงโครงสร้างและปัจจัยเชิงพฤติกรรม Abstract   PDF
โอภาส สุขหวาน, อภิชิต เทอดโยธิน, ดร. ไพรัช วงศ์ยุทธไกร
 
Vol 9, No 1 (2551): ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2551 การพัฒนาชุดการเรียนคณิตศาสตร์โดยใช้หลักการเรียนรู้แบบไตรสิกขา เรื่อง การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Abstract   PDF
สนฤดี ศรีสวัสดิ์
 
Vol 8, No 2 (2550): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค. 2550 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
สมศักดิ์ พาหะมาก, ดร.สนอง ทองปาน, อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
 
Vol 8, No 2 (2550): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค. 2550 การพัฒนาชุดกิจกรรม เรื่อง น้ำเสียในชุมชน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ Abstract   PDF
เวธกา หนูเพ็ชร, ดร.สนอง ทองปาน, อาจารย์สมปอง ใจดีเฉย
 
Vol 8, No 2 (2550): ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 พ.ค-ส.ค. 2550 การพัฒนาชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองเรื่องแนวทางการผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดี Abstract   PDF
สมชาย เรืองมณีชัชวาล, รศ.ดร.สุวัฒน์ วัฒนวงศ์, รศ.ดร.อรพรรณ พรสีมา, รศ.ดร.อรพินทร์ ชูชม
 
1 - 25 of 214 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > >> 


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: bum.edswu@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์