Browse Title Index


 
Issue Title
 
Vol 18, No 1 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 A COMPARATIVE ANALYSIS OF PRE-SERVICE AND IN-SERVICE TEACHERS' INTERNET SAFETY LEVEL, CYBERBULLYING ENCOUNTERED EXPERIENCES, AND CYBERBULLYING PERCEPTIONS; THAILAND PERSPECTIVE Abstract   PDF
Piyapot Tantaphalin, Praweenya Suwannatthachote, Kiatisak Punlumjeak
 
Vol 9, No 2 (2551): ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ก.ค.–ธ.ค. 2551 A CONTSTRUCTION OF THAI READING ABILITY TEST FOR PRATHOM SUKSA 3 STUDENTS Abstract   PDF
สุนันทา สมใจ, ดร.สุวพร เซ็มเฮง, ดร.สุนันท์ ศลโกสุม
 
Vol 7, No 1 (2549): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.–ธ.ค. 2549 Effects of Teaching Summary Writing to English Majors Abstract   PDF
Tuanta Laosooksri
 
Vol 18, No 2 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 EXPLORING TERTIARY STUDENTS’ CONCEPTION OF HEAT AND TEMPERATURE Abstract   PDF
Choksin Tanahoung
 
Vol 20, No 1 (2562): ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 SOFT SKILLS: ทักษะที่จำเป็นสู่ความเป็นมืออาชีพของครูยุคใหม่ Abstract   PDF
มนตรี อินตา
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 STATE AND NEEDS OF THE EDUCATIONAL MANAGEMENT OF MOSQUE-BASED ISLAMIC EDUCATIONAL CENTERS (TADIKA) IN THREE SOUTHERN BORDER PROVINCES Abstract   PDF
Chanida Mitranun, Ujsara Prasertsin, Anchleeporn Loppraserta
 
Vol 6, No 1 (2548): ปีที่ 6 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.-ธ.ค. 2548 The Open-Ended Problem Solving in Mathematics Class of Grade 6 Students Abstract   PDF
Assoc.Adisak Pongpullponsak, Jiraporn Kulchantawit
 
Vol 7, No 1 (2549): ปีที่ 7 ฉบับที่ 1-3 ม.ค.–ธ.ค. 2549 TRANSLATION QUALITY: A COMPARATIVE STUDY OF TWO TRANSLATED VERSIONS OF THE LONELY LADY Abstract   PDF
Kornkamon Sriduandao, Dr. Nitaya Suksaeresup
 
Vol 8, No 3 (2550): ปี่ที่ 8 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 2550 Valuing and Developing Students’ Creativity Abstract   PDF
Assoc. Prof. Somchai Chuchat
 
Vol 18, No 1 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู Abstract   PDF
ชีวัน เขียววิจิตร, รุ่งทิวา แย้มรุ่ง, ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร
 
Vol 14, No 1 (2556): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556 กระบวนการพิจารณาบทความ Abstract   PDF
กระบวนการพิจารณา วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์
 
Vol 18, No 2 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 กระบวนการพิจารณาบทความ Abstract   PDF
กระบวนการพิจารณา กองบรรณาธิการ
 
Vol 20, No 1 (2562): ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 กระบวนการพิจารณาบทความ Abstract   PDF
กระบวนการพิจารณาบทความ กองบรรณาธิการ
 
Vol 19, No 2 (2561): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 กลยุทธ์การพัฒนาจริยธรรมนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 และ 2 Abstract   PDF
อุดม ลีลา, ทวนทอง เชาวกีรติพงศ์, สำราญ มีแจ้ง
 
Vol 18, No 1 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
 
Vol 18, No 2 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
 
Vol 19, No 1 (2561): ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
 
Vol 19, No 2 (2561): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
กองบรรณาธิการ กองบรรณาธิการ
 
Vol 20, No 1 (2562): ปีที่ 20 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 กองบรรณาธิการ Abstract   PDF
บทนำ กองบรรณาธิการ
 
Vol 19, No 1 (2561): ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2561 การขับเคลื่อนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงเรียนพบพระวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 Abstract   PDF
ลาวัลย์ เกติมา, สมชัย วงษ์นายะ, สุณี บุญพิทักษ์
 
Vol 14, No 1 (2556): ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม 2556 - มิถุนายน 2556 การคัดกรองโรคสมาธิสั้นในเด็กที่มีความสามารถพิเศษ Abstract   PDF
สุธาวัลย์ หาญขจรสุข
 
Vol 18, No 1 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2560 การจัดการสภาพแวดล้อมในการเรียนภาษาอังกฤษระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกชน ในเขตราชเทวี Abstract   PDF
สุดารัตน์ คงคาชาติ, ภานุวัฒน์ ศิรินุพงศ์
 
Vol 18, No 2 (2560): ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2560 การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี: เสียงสะท้อนจากผู้เรียนและผู้สอน Abstract   PDF
อดิศา เบญจรัตนานนท์
 
Vol 17, No 2 (2559): ปีที่ 17 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2559 การจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในโรงเรียนมาตรฐานสากล Abstract   PDF
ฐิติยา เรือนนะการ, พิศมัย ศรีอำไพ
 
Vol 19, No 2 (2561): ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 การจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษาแบบผสมผสานตามแนวคอนสตรัคชันนิซึม เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดในศตวรรษที่ 21สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Abstract   PDF
จักรพงษ์ กล่อมปัญญา, อุทิศ บำรุงชีพ, ปริญญา ทองสอน
 
1 - 25 of 318 Items 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนากรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 0-2649-5000 ต่อ 15509 โทรสาร: 0-2260-0124
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.comประเทศไทยวารสารเพิ่มเติมประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทยประเทศไทย Thailand ข้อมูลคลิ๊ กวารสารออกเผยแพร่: วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์