ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียน โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา

เสริมศรี ชื่นเชวง, ดร.พาสนา จุลรัตน์, เวธนี กรีทอง

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียน โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปัจจัยที่ศึกษาแบ่งเป็น 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านส่วนตัว ได้แก่ เพศ อายุ ระดับชั้นของนักเรียน บุคลิกภาพ ลักษณะมุ่งอนาคต และนิสัยทางการเรียน ปัจจัยด้านครอบครัว ได้แก่ การสนับสนุนของผู้ปกครอง และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมทางการเรียน ได้แก่ ลักษณะทางกายภาพในการเรียน สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อนกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนเปียโน โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2550 จำนวน 229 คน เป็นนักเรียนชาย 68 คน เป็นนักเรียนหญิง 161 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ แบบสอบถามปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียน โรงเรียนดนตรีสยาม กลการนุชฎา สาขาสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
ผลการวิจัย พบว่า
1. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกล
การนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 10 ปัจจัย ได้แก่ เพศหญิง (x2) ระดับชั้นต้น (x4) บุคลิกภาพ (x7) ลักษณะมุ่งอนาคต (x8) นิสัยทางการเรียน (x9) การสนับสนุนของผู้ปกครอง (x10) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (x11) ลักษณะทางกายภาพในการเรียน (x12)สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (x13) และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (x14)
2. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบกับเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียน โรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 2 ปัจจัย ได้แก่ เพศชาย (x1) และระดับชั้นกลาง (x 5)
3. ปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์กับเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร มี 2 ปัจจัย ได้แก่ อายุ (x3) และระดับชั้นสูง (x6)
4. ปัจจัยที่ส่งผลต่อเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มี 7 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดไปหาปัจจัยที่ส่งผลน้อยที่สุด ได้แก่ สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับครู (x13) ลักษณะมุ่งอนาคต (x8) บุคลิกภาพ (x7) สัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับเพื่อน (x14) การสนับสนุนของผู้ปกครอง (x10) อายุ (x3) และสัมพันธภาพระหว่างนักเรียนกับผู้ปกครอง (x11) ซึ่งปัจจัยทั้ง 7 ปัจจัยนี้ สามารถร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของเจตคติต่อรูปแบบการเรียนรู้วิชาดนตรีของนักเรียนโรงเรียนดนตรีสยามกลการนุชฎา สาขาสีลม กรุงเทพมหานคร ได้ร้อยละ 81.6

Full Text: PDF

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 114 สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ : 0-2649-5000   ต่อ 15509  โทรสาร : 0-2260-0124  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: somwan237@gmail.com
ข้อมูลวารสารเพิ่มเติม คลิ๊ก
วารสารออกเผยแพร่ : วารสารวิชาการศึกษาศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์