ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

Authors

  • เพ็ญพักตร์ ภู่ศิลป์
  • พรชุลี ลังกา
  • ธวัชชัย ตั้งอุทัยเรือง
  • เกษร ขวัญมา
  • ปุณยวีย์ จิโรภาสวรพงศ์
  • เอื้ออารี จันทร

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยครั้งนี้คือเด็กอนุบาลอายุระหว่าง 5-6 ปี จำนวน 44 คนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ในตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า และโรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น2) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์จากการวาดภาพ TCT-DPสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ทดสอบค่าที ผลการวิจัยพบว่า หลังการทดลอง กลุ่มเป้าหมายมีค่าคะแนนเฉลี่ยการคิดเชิงสร้างสรรค์สูงกว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คำสำคัญ: ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กปฐมวัย   ABSTRACT The purposes of this research were to study effects of organizing activity to develop preschoolers’ creative thinking by using local wisdom: a case study in Khok Kho Thao Sub-district, Mueang District, Suphanburi Province. The target group was 44 preschoolers aged between 5-6 years, studying in Khok Kho Thao Sub-district, Mueang District, Suphanburi Province, including 2 schools; Khok Kho Thao School and Wat Nong Suwan School. Research tools used in the research were 1) learning activity plan designed from local wisdom knowledge and 2) TCT-DP test for creative thinking. Statistics used for analysis were mean, standard deviation and t-test. The research result showed overall, after the experiment, the target group had creativity mean scores higher than before the experiment at a .01 significant level. Keywords: Ccreative Thinking, Local Wisdom, Preschooler

Downloads

How to Cite

ภู่ศิลป์ เ., ลังกา พ., ตั้งอุทัยเรือง ธ., ขวัญมา เ., จิโรภาสวรพงศ์ ป., & จันทร เ. (2017). ผลการจัดกิจกรรมพัฒนาการคิดเชิงสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น: กรณีศึกษา ตําบลโคกโคเฒ่า อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 12(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/9835