รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6

Authors

  • ธีรศักดิ์ นรดี

Abstract

บทคัดย่อ ผลการวิจัยพบว่าการวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) ศึกษาสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาน ศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6    2) สร้างและตรวจสอบรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้ไปใช้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 โดยมีขั้นตอนการวิจัย3ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 30 โรงเรียน โดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน 2) สร้างและตรวจสอบ รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม ศึกษา เขต 6 โดยนำข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มายกร่างรูปแบบ และตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5คน และ3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาไปใช้ โดยใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร 1 คน และ ครู 9 คน  จาก 30 โรงเรียน โรงเรียนละ 10 คน  รวม 300 คน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1. สภาพการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 6 โดยรวม มีการปฏิบัติในระดับน้อย 2. รูปแบบสภาพการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีองค์ประกอบของรูปแบบ ประกอบด้วย 4  องค์ประกอบ  ได้แก่  1) บทบาทของผู้บริหารและบุคลากร 2) สภาพความรู้ของบุคลากรในสถานศึกษา      3) กระบวนการจัดการความรู้ 4) การนำรูปแบบไปใช้ 3. ผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการนำรูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาไปใช้ พบว่า มีความเหมาะสมและเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก คำสำคัญ :  รูปแบบการบริหาร การจัดการความรู้

Downloads

How to Cite

นรดี ธ. (2016). รูปแบบการบริหารการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7937