โปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟื้นพลังในกลุ่มวัยทำงาน: การสังเคราะห์งานวิจัยด้วยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ ENHANCE RESILIENCE PROGRAM IN WORKPLACE: A RESEARCH SYNTHESIS BY SYSTEMATIC REVIEW

Authors

  • กรผกา พัฒนกำพล
  • วาทินี อมรไพศาลเลิศ
  • ชนัญชิดา ทุมมานนท์

Abstract

บทคัดย่อ การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสังเคราะห์ และ สรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟื้นพลังในกลุ่มผู้ใหญ่วัยทำงาน  โดยการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบตั้งแต่ปี ค.ศ. 2017 ถึง 2021 จากฐานข้อมูลออนไลน์ ERIC และSCOPUS แบ่งการสังเคราะห์เนื้อหาเป็น 3 ประเด็น ได้แก่ 1) คุณลักษณะทั่วไปของงานวิจัย 2) ลักษณะของโปรแกรมฯ และ 3) ผลการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงบรรยาย โดยการแจกแจงความถี่และร้อยละ และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการลงรหัสและวิเคราะห์ประเด็น ผลจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมส่งเสริมความสามารถในการฟื้นพลังในกลุ่มวัยทำงาน มีตามเกณฑ์มีจำนวน 10 เรื่อง ร้อยละ 50 ได้รับการตีพิมพ์ในปี ค.ศ. 2018 กลุ่มตัวอย่างวิจัย ร้อยละ 60 อยู่ในกลุ่มอาชีพด้านสาธารณสุข มีค่าเฉลี่ยอายุอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชั่น เอ็กซ์ ร้อยละ 60 ระเบียบการวิจัยแบบกึ่งทดลอง ร้อยละ 30 และแบบผสมผสาน ร้อยละ 30 แนวคิด ที่นำมาใช้ในโปรแกรมฯ ได้แก่ แนวคิดการพัฒนาความสามารถในที่ทำงาน เป็นหลัก แนวคิดการฝึกสติ และแนวคิดแบบผสม ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ภายในห้องเรียน และ การเรียนรู้ภายนอกห้องเรียน และระยะเวลาของโปรแกรม ฯ ร้อยละ 60 ใช้ 4-6 สัปดาห์ เป้าหมายของงานวิจัย ร้อยละ 40 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและจากการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ พบว่า งานวิจัยเป็นไปตามสมมติฐาน คำสำคัญ: ความสามารถในการฟื้นพลัง  การฝึกอบรมในที่ทำงาน และผู้ใหญ่  ABSTRACT The purpose of this study was to synthesize and summarize the literatures on resilience enhancing worker programs in organizations. A systematic reviewing on the literature was conducted from 2017 – 2010 on ERIC and SCOPUS online database. The content synthesis was divided into four themes: 1. general characteristics of the research, 2. characteristics of the program, and 3. research results. Quantitative data was analyzed by descriptive statistics including frequency and percentage. Qualitative data was analyzed by coding and theming analyzed. The results found that a total of 10 studies relating to the resilience program among working age groups were met the criteria. Fifty percent of them were published in 2018.  Sixty percent of research sample group were in public health occupations. The mean age was in the Generation X group. Thirty percent of the studies used quasi-experimental design and thirty percent of the studies used mixed method as a research methodology. The concepts and principles that resilience enhancing programs employed in the studies were various including competency development focus, mindfulness practices and integrating concepts. The training programs were conducted through within the classrooms and learning outside the classrooms. Sixty percent of the program conducted from 4 up to 6 weeks. The purpose of most research is to increase work efficiency. It was also found that the results of every study were based on the hypothesis. Keywords: Resilience, Training in Workplace, and Adult

Downloads