การวิเคราะห์การจัดมุมประสบการณ์ของครูอนุบาลในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)

Authors

  • อรวิภา พิทักษ์วรรัตน์
  • วรวรรณ เหมชะญาติ

Keywords:

มุมประสบการณ์  , ครูอนุบาล

Abstract

งานวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ประเภทและการจัดมุมประสบการณ์ของครูอนุบาลใน 3 ด้าน ได้แก่ การจัดพื้นที่และครุภัณฑ์ การจัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้ และการจัดสภาพแวดล้อม ประชากรคือครูประจำชั้นระดับอนุบาล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) ภาคการศึกษาปลายปีการศึกษา 2562 จำนวน 8 คน เครื่องมือวิจัยคือ แบบสำรวจและแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่หาค่าร้อยละ และวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยคือ (1) ประเภทมุมประสบการณ์ส่วนใหญ่เป็นมุมส่งเสริมทักษะการคิดพื้นฐาน คิดเป็นร้อยละ 57.89 มุมส่งเสริมการสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ คิดเป็นร้อยละ 25.26 มุมส่งเสริมการแสดงออกทางอารมณ์ความรู้สึก คิดเป็นร้อยละ 14.74 และมุมส่งเสริมการใช้ประสาทสัมผัส คิดเป็นร้อยละ 2.11 ตามลำดับ และ (2) การจัดมุมประสบการณ์ด้านการจัดพื้นที่และครุภัณฑ์พบว่า ส่วนใหญ่จัดตำแหน่งพื้นที่เป็นบริเวณใช้เสียง คิดเป็นร้อยละ 64.21 ขนาดพื้นที่อยู่ที่ 2.1 - 4 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 55.80 จัดครุภัณฑ์ให้เด็กเข้าถึงง่ายและปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 100 ด้านการจัดวัสดุอุปกรณ์การเรียนรู้พบว่า เพียงพอต่อการใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 100 หลากหลายด้านประเภทวิธีการ คิดเป็นร้อยละ 67.36 จัดระบบวัสดุอุปกรณ์ คิดเป็นร้อยละ 100 และด้านการจัดสภาพแวดล้อมพบว่า ทุกห้องปรับเปลี่ยนตามหน่วยการเรียนรู้ จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอและอากาศถ่ายเทสะดวกโดยให้อยู่ใกล้หน้าต่าง คิดเป็นร้อยละ 56.84

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

พิทักษ์วรรัตน์ อ., & เหมชะญาติ ว. (2023). การวิเคราะห์การจัดมุมประสบการณ์ของครูอนุบาลในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายประถม) . วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14159

Most read articles by the same author(s)