ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาลในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2

Authors

  • ทีภาธ ศรีธนะ
  • วรวรรณ เหมชะญาติ

Keywords:

ความพร้อมทางการอ่าน , ความคิดเห็นของครู, เด็กอนุบาล

Abstract

สารนิพนธ์นี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาลในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 ใน 3 ด้าน ได้แก่ การตระหนักรู้เกี่ยวกับเสียงและตัวอักษร การตระหนักรู้สิ่งพิมพ์ และความเข้าใจในการอ่าน กลุ่มตัวอย่างคือ ครูประจำชั้นอนุบาลของเด็กอายุ 4-5 ปี และ/ หรือ 5-6 ปี ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จำนวน 119 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการจัดหมวดหมู่เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (M = 4.08, SD = 0.350) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (3.73 ≤ M ≤ 4.47) ได้แก่ (1) ความเข้าใจในการอ่าน (M = 4.47, SD = 0.53) ประกอบด้วย การคาดเดาความสัมพันธ์ของเสียง พยัญชนะ และเรื่องราวที่คุ้นเคย (M = 4.42, SD = 0.62) และการมีส่วนร่วมในการอ่านหรือเล่าเรื่องราวในหนังสือ (M = 4.51, SD = 0.55) (2) การตระหนักรู้สิ่งพิมพ์ (M = 4.15, SD = 0.41) ประกอบด้วย แบบแผนทางภาษา (M = 3.96, SD = 0.60) และการแสดงความคิดผ่านภาพตัวอักษร และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ (M = 4.40, SD = 0.62) และ  (3) การตระหนักรู้เกี่ยวกับเสียงและตัวอักษร (M = 3.73, SD = 0.42) ประกอบด้วย การตอบสนองและสร้างเสียงที่หลากหลาย (M = 3.16, SD = 0.68) และความรู้เกี่ยวกับเสียงและตัวอักษร (M = 4.00, SD = 0.41) ตามลำดับ

Downloads

Published

2023-09-08

How to Cite

ศรีธนะ ท., & เหมชะญาติ ว. (2023). ความคิดเห็นของครูเกี่ยวกับความพร้อมทางการอ่านของเด็กอนุบาลในโรงเรียน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/14155

Most read articles by the same author(s)