การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านเเบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านเเละพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) LEARNING MANAGEMENT USING SQ3R READING MODEL TO DEVELOP ENGLISH READING COMPREHENSION

Authors

  • รัชชประภา วิจิตรโสภา
  • รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์
  • ปริญญา ทองสอน

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนและหลังเรียนด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 29 คน ได้มาโดยใช้วิธีจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R จำนวน 6 แผน 2) แบบทดสอบวัดด้านความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัย จำนวน 2 ฉบับ ฉบับละ 30 ข้อ ซึ่งเป็นข้อสอบคู่ขนาน 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ จำนวน 5 ข้อ ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ One-group pretest-posttest design สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที t-test (dependent) ผลการวิจัยปรากฏว่า 1. ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษหลังเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2. พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R อยู่ในระดับดีเยี่ยม คำสำคัญ: รูปแบบการอ่านแบบ SQ3R, ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ, พฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษ   ABSTRACT The objectives of this research were 1) to compare the level of students’ English reading comprehension before and after being taught through SQ3R reading model of grade 9 students in Bansuanjananusorn School, Chonburi 2) to observe the students’ reading behaviors through SQ3R reading model of grade 9 students in Bansuanjananusorn School, Chonburi. The subjects consisted of 29 students from Mattayomsuksa 3/1 of Bansuanjananusorn School in Chonburi. The research was conducted in the second semester of academic year 2018. Cluster random sampling was utilized to get this group of subjects. The research instruments were 1) 6 lesson plans designed under SQ3R reading model 2) 2 reading comprehension parallel test papers comprising 30 objective-type items each 3) 5-itemed observation forms to record the subjects’ reading behaviors. This research was designed using one-group pretest-posttest design. The statistics were percentage, mean score, standard deviation and t-test (dependent). The results of the study were: 1. The posttest scores of students’ English reading comprehension after being taught through SQ3R reading model was significantly higher than the pretest scores at the .05 level. 2. The students’ reading behaviors through SQ3R reading model was at the excellent level. Keyword: SQ3R reading model, English reading comprehension, English reading behavior

Downloads

How to Cite

วิจิตรโสภา ร., กิติญาณุสันต์ ร., & ทองสอน ป. (2020). การจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการอ่านเเบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านเเละพฤติกรรมการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) LEARNING MANAGEMENT USING SQ3R READING MODEL TO DEVELOP ENGLISH READING COMPREHENSION. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 15(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/12827

Most read articles by the same author(s)