การรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

Main Article Content

ธนิญา ชี้รัตน์
สุนีย์ กาศจำรูญ
น้ำทิพย์ วิภาวิน

Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ ของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (2) เพื่อศึกษาปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ (3) เปรียบเทียบสภาพและปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ โดยจำแนกตามเพศ สาขาวิชา ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษาเดิมและผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษา คือ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จำนวน 240 คน ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ศึกษาในระดับชั้นปีการศึกษาที่ 1 สาขาวิชาออกแบบภายใน มีวุฒิการศึกษาเดิมระดับมัธยมศึกษา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00-2.99 เป็นส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์ในการนำสารสนเทศไปใช้ในงานออกแบบเพื่อค้นหาสิ่งกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานมากที่สุด ความถี่ในการเข้าใช้บริการห้องสมุด คือ เดือนละ 1-5 ครั้ง หมวดเนื้อหาสารสนเทศที่ใช้ในการออกแบบศิลปะการตกแต่งในระดับมาก สภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบ นักศึกษามีสภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบจากบริการในสำนักหอสมุดกลางและห้องสมุดคณะ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สภาพการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบอื่น ๆ โดยรวมอยู่ในระดับมาก ปัญหาการรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ทรัพยากรสารสนเทศที่มีให้บริการไม่ตรงตามความต้องการ หาหนังสือบนชั้นไม่พบ เครื่องคอมพิวเตอร์อำนวยความสะดวกในการค้นหาสารสนเทศไม่เพียงพอ และไม่มีเวลาเข้าใช้บริการห้องสมุด อยู่ในระดับมาก

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
ชี้รัตน์ ธ., กาศจำรูญ ส., & วิภาวิน น. (2012). การรับรู้สารสนเทศด้านการออกแบบของนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. บรรณศาสตร์ มศว, 5(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/2288
Section
Research Articles