Vol. 2 No. 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)

					View Vol. 2 No. 2 (2014): วารสารวิชาการนวัตกรรมสื่อสารสังคม (The Journal of Social Communication Innovation)
ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (4) กรกฎาคม - ธันวาคม 2557
Published: 2016-02-24

กองบรรณาธิการ