“ชายรับชาย: ความสัมพันธ์ของชุมชนในทวิตเตอร์ MSM: The relationship of the Twitter community

Authors

  • เบญจรงค์ ถิระผลิกะ

Abstract

“ชายรับชาย: ความสัมพันธ์ของชุมชนในทวิตเตอร์ MSM: The relationship of the Twitter communityบทคัดย่อบทความชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบาย ลักษณะและความสัมพันธ์ของกลุ่มคนชายรับชายในพื้นที่ ความสัมพันธ์ของชุมชนนามธรรมทวิตเตอร์ เพราะการ เกิดลักษณะความสัมพันธ์อะไรบางอย่างขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ เป็นการสะท้อนตัวตนของกลุ่มชายรับชายในสังคมไทย หรือเป็นเพียงการต้องการที่จะแสดงออกถึงการมีตัวตน อยู่ในสังคมไทย ผู้ศึกษาพยายามใช้วิธีการทางชาติพันธุ์ วรรณาในการศึกษาเรื่องราวข้างต้นเพื่อพยายามทำความ เข้าใจลักษณะ รวมทั้งกิจกรรมบางอย่างที่เกิดขึ้นในพื้นที่ นั้น เพราะหากไม่ได้ศึกษาด้วยวิธีการคนในแล้ว เชื่อได้ ว่าผลที่ออกมาจากกลุ่มตัวอย่างนั้นจะต้องเป็นผลที่ไม่ได้ มีเพื่อทำความเข้าใจลักษณะของสถานการณ์ แต่เป็นผล เพื่อตอบโต้การกระทำในพื้นที่ดังกล่าวคำสำคัญ: โปรแกรมทวิตเตอร์ / ชายรักชาย / ชาติพันธุ์ วรรณา Abstract This purpose of a paper is about the character and the relationship of MSM (Men who have sex with men) in the area of the Twitter community. As the appearance of some relationships in this area, it reflects the identity of MSM in the Thai society or MSM just to want to expressions the concrescence in Thai society. Consequently, the author attempted to use the ethnographic approach in the study and attempt to understand the MSM’s character If not studied by the emic view because The Author believes that the results from the sample will not be a result to understand the MSM’s character of the situation.Keyword: Twitter / Gay / Ethnography

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2018-01-01