ภาพยนต์ไทยในฐานะสินค้าทางวัฒนธรรม Thai Movie As Cultural Products

Authors

  • นพดล อินทร์จันทร์

Abstract

ผลพวงจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ โลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนทำให้เกิดการทำลายข้อจำกัด ต่างๆเรื่องพรมแดน หรือเส้นกั้นแบ่งในเรื่องพื้นที่ ส่งผลให้ เกิดการไหลบ่าของวัฒนธรรมหนึ่งไปสู่อีกวัฒนธรรมหนึ่งอย่าง ง่ายดาย ในโลกหลังสมัยใหม่ภาพยนตร์กลายเป็นสื่อมวลชน ที่ทรงอิทธิพลสูงในสังคม มีอำนาจในการชี้นำ และปรับเปลี่ยน พฤติกรรมของมนุษย์ ส่งผลให้โลกของธุรกิจใช้ภาพยนตร์เป็น สินค้าทางวัฒนธรรมเพื่อส่งผ่านวัฒนธรรมของตนไปสู่ประเทศ อื่นๆทั่วโลกคำสำคัญ : ภาพยนตร์ไทย / สินค้า / วัฒนธรรมWith the advance of information technology and borderless world of communication, all the limitations in the past are broken, resulted in the movement of culture from place to place very easy. In the postmodern world, films became the most powerful media in society to change people behavior or even their point of views. Films became cultural products to pass on culture from one side to the other side of the world.Keywords : Thai Films / Products / Caltural

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads