การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้ เรื่อง ชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน Development of Instructional Media with Augmented Reality : The National Costumes of the ASEAN Community

Authors

  • วิวัฒน์ มีสุวรรณ

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพื่อพัฒนาและประเมินคุณภาพการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้ เรื่อง ชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน (2) เพื่อศึกษาความคิดเห็น ของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 7 – 12 ปี ที่ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้  เรื่องชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ เด็กที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 7 – 12 ปี จำนวน 10 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive  Sample) ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับเหมาะสม  สามารถนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อการเรียนการสอนได้  (2) ผลการศึกษาความคิดเห็นของเด็กช่วงอายุตั้งแต่ 7 – 12 ปี ที่ทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีออคเม็นเต็ด เรียลลิตี้ เรื่องชุดประจำชาติของกลุ่มประชาคมอาเซียน ผู้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ พบว่า ผู้เรียนมีความรู้สึกชอบแปลกใหม่ ตื่นเต้น สนุกสนาน และมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น คำสำคัญ : สื่อการสอน / ประชาคมอาเซียน / เทคโนโลยีออคเม็นเต็ดเรียลลิตี้The purposes of this research are (1) to develop and assess the teaching media quality by   Augmented Reality Technology in the topic “The Asian National Costumes” and (2) to study the opinion of 7-12 years old students who participate in the virtual world technology teaching media in the topic “The Asian National Costumes” with ten of 7-12 years old students by sampling method. The sample used in this study were children with ages ranging from 7-12 years, 10 were selected by purposive sampling method (Purposive Sample). The result of this studying found that (1) This research give us a teaching media in the topic “The Asian National Costumes in the form  Augmented Reality Technology (2) The study of the opinions of the children aged 7-12 years, using the medium of instruction, combining real world with Augmented Reality Technology (AR) is the national costume of the ASEAN Community. The researchers have developed. The interviews showed that the students have a feeling this fun and exciting novelty is the choice of teaching materials that were not developed. Key words : Media / ASEAN Community / Augmented Reality

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads