การกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ของไทย Film Regulation In Thailand

Authors

  • อิทธิพล วรานุศุภากุล

Abstract

บทความฉบับนี้อธิบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการตรวจพิจารณาก่อนฉายเป็นการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ พ.ศ.2551 การกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ยังคงเป็นการกำกับดูแลจากรัฐ โดยเปลี่ยนผู้รับผิดชอบจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นกระทรวงวัฒนธรรม ใช้รูปแบบคณะกรรมการในการตรวจพิจารณาจัดประเภทภาพยนตร์ โดยมีสัดส่วนเป็นผู้แทนจากภาครัฐไม่เกิน 4 คน และภาคเอกชนไม่เกิน 3 คน มีเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดประเภทภาพยนตร์จากกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของประเภทภาพยนตร์ พ.ศ. 2552 หลังจากนั้นจึงยกตัวอย่างกรณีศึกษา 3 กรณี ได้แก่ อินเซ็ค อิน เดอะแบ็คยาร์ด (Insects in the Backyard) เชคสเปียร์ต้องตาย (Shakespeare must die) และฟ้าต่ำแผ่นดินสูง (Boundary) ซึ่งทั้ง 3 กรณีศึกษาจะเป็นที่มาของข้อเสนอในการปรับปรุงการกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์ในประเทศไทย ได้แก่ ประเภทภาพยนตร์ เกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาจัดประเภทภาพยนตร์ และกระบวนการพิจารณาจัดประเภทภาพยนตร์ คำสำคัญ : ประเภทภาพยนตร์ / กฎหมายภาพยนตร์ / การกำกับดูแลสื่อภาพยนตร์This article explains film regulation. “Film Act B.E.2008” has changed film regulation system from prior restraint censorship to classification. It is still state-regulation, changing from Royal Thai Police to Ministry of Culture. Film classification committee consists of at least four delegates from government sector and at least three delegates from private sector. “Ministerial Regulation of Film Classification Description B.E.2009” is the principle for film classification. There are three cases of film classification in this article: Insects in the Backyard, Shakespeare must die and Boundary. From those three cases, suggestions of film regulation are proposed: film classification, film classification principles and film classification process Keywords : Film classification / Movie law / Film regulation

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads