ผลของการพัฒนาวิชาชีพครูโดยใช้หลักวิธีการสอนสำหรับผู้ใหญ่ร่วมกับระบบการเรียนรู้จำเพาะบุคคล

Main Article Content

ภาวัต ไชยพิเดช
ธนชัย ขจรมณี
กรชวัล ชายผา
นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์

Abstract

Effectiveness of Andragogical Teacher Professional Development Program with Integration of Personalized Learning System
 
Pawat Chaipidech, Tanachai Kajonmanee, Kornchawal Chaipah and Niwat Srisawasdi
 
รับบทความ: 27 เมษายน 2564; แก้ไขบทความ: 14 กรกฎาคม 2564; ยอมรับตีพิมพ์: 16 กรกฎาคม 2564; ตีพิมพ์ออนไลน์: 29 พฤศจิกายน 2564
 
บทคัดย่อ
ด้วยแรงโหมกระหน่ำของเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการศึกษาในยุคนี้นั้น บทบาทของครูจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนโดยไม่ใช่เป็นเพียงแค่การผู้นำส่งความรู้เนื้อหาสาระหลักให้นักเรียนเท่านั้น แต่จะต้องปรับตนให้รู้ในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเทคนิควิธีการสอนที่เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการสอนเนื้อหาจำเพาะ ปัจจุบันในบริบทงานทางด้านวิทยาศาสตร์ศึกษามีความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อการเปลี่ยนรูปองค์ความรู้และชุดทักษะใหม่ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานการสอนผ่านกรอบคิดเกี่ยวกับความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี (TPACK) โดยเฉพาะการฝึกอบรมที่พิจารณาถึงประสบการณ์การปฏิบัติงานการสอนที่แตกต่างกัน ดังนั้นการวิจัยนี้มุ่งออกแบบและพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูโดยอิงหลักวิธีการสอนสำหรับผู้ใหญ่เพื่อสร้างเสริม TPACK ในกลวิธีสะเต็มศึกษาบูรณาการ ให้สำหรับครูวิทยาศาสตร์ประจำการ จำนวน 89 คน ที่เข้าร่วมในโครงการโครงการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยนวัตกรรมเคเคยูสมาร์ทเลิร์นนิ่ง (KKU–SLA) และระบบการเรียนรู้แบบจำเพาะบุคคลได้ถูกนำมาใช้เป็นส่วนสำคัญหนึ่งของโปรแกรมการฝึกอบรมนี้เพื่อการตอบสนองต่อความจำเป็นในการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมอย่างจำเพาะของแต่ละบุคคล โดยมีครูประจำการจำนวน 2 กลุ่มที่เข้ารับการฝึกอบรมผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมที่นำเสนอใหม่นี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มครูที่ไม่มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล จำนวน 28 คน และได้รับโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเผชิญหน้าประสานเวลา ส่วนอีกกลุ่มเป็นกลุ่มครูที่มีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้ดิจิทัล จำนวน 61 คน และได้รับการฝึกอบรมแบบออนไลน์ประสานเวลา เนื่องด้วยอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด–19 ซึ่งครูทั้งสองกลุ่มถูกประเมิน TPACK ทั้งก่อนและหลังการเข้าร่วมในโปรแกรมการฝึกอบรม จากการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ Wilcoxon sign–rank test และ paired t–test พบว่า คะแนน TPACK รวมของครูทั้งสองกลุ่มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเช่นเดียวกันกับคะแนนในด้านความรู้ในเทคโนโลยี (TK) และคะแนนความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนเนื้อหา (TCK) จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมการฝึกอบรมที่พัฒนาขึ้นนี้สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้ได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีส่วนที่สามารถพัฒนาต่อยอดเพื่อการนำไปสู่ผลของการพัฒนาคุณภาพ TPACK ได้เช่นกัน
คำสำคัญ: หลักวิธีการสอนสำหรับผู้ใหญ่  การพัฒนาวิชาชีพครู  ความรู้ในการสอนจำเพาะเนื้อหาโดยใช้เทคโนโลยี  การเรียนรู้จำเพาะบุคคล  การเรียนรู้แบบดิจิทัล
 
Abstract
With the bombardment of digital technology in today’s educational institutions, the role of teachers is constantly changing. Teachers are required to not only deliver the core subject content knowledge but also update their knowledge of modern technology and pedagogical techniques, which demand the integration of digital technology in specific content teaching. In the context of science education, there is a call for a specific and effective teacher professional development (TPD) program to improve science teachers’ essential knowledge and facilitate the acquisition of new sets of skills to succeed in technology–enhanced classrooms. The Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) framework has a critical role in promoting the teaching knowledge transformation of professional teachers, particularly regarding the differences in their teaching experience. This study intended to design an andragogical TPD program that particularly addressed the TPACK framework of integrated Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) education for the training of 89 in–service science teachers in the Khon Kaen University Smart Learning Academy (KKU–SLA) project. To specialize the proposed TPD program, a personalized ubiquitous learning system produced by KKU–SLA was employed to personalize the individual training need for the teachers. The participants consisted of two groups: the first group included 28 novice teachers with non-digital teaching experience who attended a face-to-face TPD program; the second group included 61 expert teachers with digital experience who attended an online TPD program due to the Coronavirus Disease 2019 (COVID–19) pandemic. Both groups were characterized by the proposed TPD regarding their different teaching backgrounds, as previously mentioned, and they were examined based on their TPACK before and after the specific training intervention. Based on the Wilcoxon sign–rank test and paired t–test statistical analyses, the results revealed that the total TPACK scores of both groups of teachers, as well as their technological knowledge (TK) and technological content knowledge (TCK) had been improved significantly. According to the results, the study suggested that the proposed TPD program could be an alternative way to promote teacher’s essential teaching knowledge for today’s science classes and that there is a call to improve the program to gain better results for their TPACK comprehension.
Keywords: Andragogy, Teacher professional development, TPACK, Personalized learning, Digital learning
 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Agyei, D. D., and Voogt, J. M. (2011). Exploring the potential of the will, skill, tool model in Ghana: Predicting prospective and practicing teachers’ use of technology. Computers & Education 56(1): 91–100.

Appova, A., and Arbaugh, F. (2017). Teachers’ motivation to learn: Implications for supporting professional growth. Professional Development in Education 44(1): 5–21.

Auerbach R. P, Mortier, P., Bruffaerts, R., Alonso, J., Benjet, C., Cuijpers, P., et al. (2018). WHO world mental health surveys international college student project: Prevalence and distribution of mental disorders. Journal Abnormal Psychology 127(7): 623–638.

Ayvaz–Tuncel, Z., and Çobanoğlu, F. (2018). In–service teacher training: Problems of the teachers as learners. International Journal of Instruction 11(4): 159–174.

Bereiter, C. (2014). Principled practical knowledge: Not a bridge but a ladder. Journal of the Learning Sciences 22: 4–17.

Binmohsen, S. A., and Abrahams, I. (2020). Science teachers’ continuing professional development: Online vs face–to–face. Research in Science & Technological Education, 1–29. DOI:10.1080/02635143.2 020.1785857.

Blondy, L. C. (2007). Evaluation and application of andragogical assumptions to the adult online learning environment. Journal of Interactive Online Learning 6(2): 116–130.

Borko, H., Koellner, K., Jacobs, J., and Seago, N. (2011). Using video representations of teaching in practice–based professional development programs. ZDM Mathematics Education 43: 175–187.

Brooks, C., and Gibson, S. (2012). Professional learning in a digital age. Canadian Journal of Learning and Technology, 38: 2.

Cercone, K. (2008). Characteristics of adult learners with implications for online learning design. Association for the Advancement of Computing in Education Journal 16(2): 137–159.

Chai, C. S. (2019). Teacher Professional development for science, technology, engineering and mathematics (STEM) education: A review from the perspectives of technological pedagogical content (TPACK). The Asia–Pacific Education Researcher 28: 5–13.

Chai, C. S., Jong, M., and Yan, Z. (2020). Surveying Chinese teachers’ technological pedagogical STEM knowledge: A pilot validation of STEM–TPACK survey. International Journal of Mobile Learning and Organisation 14(2): 203–214.

Chai, C. S., Koh, J. H. L., and Teo, Y. H. (2018). Enhancing and modeling teachers’ design beliefs and efficacy of technological pedagogical content knowledge for 21st century quality learning. Journal of Educational Computing Research 57(2): 360–384.

Chai, C. S., Ng, E. M., Li, W., Hong, H.–Y., and Koh, J. H. L. (2013). Validating and modelling technological pedagogical content knowledge framework among Asian preservice teachers. Australasian Journal of Educational Technology 29(1): 41–53.

Chai, C.S., Rahmawati, Y., and Jong, M. S.–Y. (2020) Indonesian science, mathematics, and engineering preservice teachers’ experiences in STEM–TPACK design–based learning. Sustainability 12(21): 9050.

Cheng, L., Antonenko, P., Ritzhaupt, A. D., Dawson, K., Miller, D., MacFadden, B. J., et al. (2020). Exploring the influence of teachers’ beliefs and 3D printing integrated STEM instruction on students’ STEM motivation. Computers & Education 158: 103983.

Connors–Tadros, L., and Horowitz, M. (2014). How Are Early Childhood Teachers Far-ing in State Teacher Evaluation Systems? (CEELO policy report). NJ: Center for Enhancing Early Learning Outcomes.

Copeland, W. D., Birmingham, C., DeMeulle, L., D’Emidio–Caston, M., and Natal, D. (1994). Making meaning in classrooms: An investigation of cognitive processes in aspiring teachers, experienced teachers, and their peers. American Educational Research Journal 31(1): 166–196.

Darling–Hammond, L., Hyler, M. E., Gardner, M., and Espinazo, D. (2017). Effective Teacher Professional Development. Palo Alto, CA: Learning Policy Institute.

Drent, M., and Meelissen, M. (2008). Which factors obstruct or stimulate teacher educators to use ICT innovatively? Computers & Education 51(1): 187–199.

Elliott, J. C. (2017). The evolution from traditional to online professional development: A review. Journal of Digital Learning in Teacher Education 33(3): 114–125.

Enochsson, A.–B., and Rizza, C. (2009), ICT in initial teacher training: Research review, OECD Education Working Papers, 38. DOI: 10.1787/220502872611.

Farrell, T. S. C. (2013). Reflective writing for language teachers. Australian Review of Applied Linguistics 39(3): 295–297.

Henschke, J. A., and Cooper, M. K. (2006). International research foundation for andragogy and the implications for the practice of education with adults. Proceedings of the 2006 Midwest Research–to–Practice Conference in Adult, Continuing, Extension and Community Educ-ation (pp. 93–98). St. Louis: University of Missouri.

Honey, M., Pearson G., and Schweingruber, H. (2014). STEM Integration in K–12 education: Status, prospects, and an agenda for research. Washington, DC: National Academy of Engineering; National Research Council.

Hwang, G.–J., Li, K.–C., & Lai, C.–L. (2020). Trends and strategies for conducting effective STEM research and applications: A mobile and ubiquitous learning perspective. International Journal of Mobile Learning and Organisation 14(2): 161–183.

Jang, S.–J., and Chen, K. C. (2010). From PCK to TPACK: Developing a transformative model of pre–service science teachers. Journal of Science Education and Technology, 19(6): 553–564.

Janssen, M. J., Castaldi, C., and Alexiev, A. (2015). Dynamic capabilities for service innovation: Conceptualization and measurement. R&D Management 46(4): 797–811.

Janssen, N., Knoef, M., and Lazonder, A. W. (2019). Technological and pedagogical support for pre–service teachers’ lesson planning. Technology, Pedagogy and Education 28(1): 115–128.

Jimoyiannis, A. (2010). Designing and implementing an integrated technological pedagogical science knowledge framework for science teachers professional development. Computers & Education 55(3): 1259–1269.

Kajonmanee, T., Chaipidech, P., Srisawasdi, N., and Chaipah, K. (2020). A personalised mobile learning system for promoting STEM discipline teachers’ TPACK development. International Journal of Mobile Learning and Organisation 14(2): 215–235.

Kelley, T. R., and Knowles, J. G. (2016). A conceptual framework for integrated STEM education. International Journal of STEM Education 3(11). DOI: 10.1186/s40594-016-0046-z.

Knowles M., Holton III, E. F., and Swanson, R. A. (2005). The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development. 6th ed. Amsterdam: Elsevier.

Knowles, M. S. (1980). The Modern Practice of Adult Education: From Pedagogy to Andragogy (Revised and Updated). Englewood Cliffs, NJ: Cambridge Adult Education.

Lin, T.–C., Tsai, C.–C., Chai, C., and Lee, M.–H. (2013). Identifying science teachers’ perceptions of technological pedagogical and content knowledge. Journal of Science Education and Technology 22(3): 325–336.

Loeng, S. (2018). Various ways of understanding the concept of andragogy, Cogent Education 5(1): 1496643.

Ma, N., Xin, S., and Du, J. Y. (2018). A peer coaching–based professional development approach to improving the learning participation and learning design skills of in–service teachers. Educational Technology & Society 21(2): 291–304.

Margolis, J., Durbin, R., and Doring, A. (2017). The missing link in teacher professional development: Student presence. Professional Development in Education 43(1): 23–35.

Meyer, H. (2004). Novice and expert teachers’ conceptions of learners’ prior knowledge. Science Education 88(6): 970–983.

Mishra, P., and Koehler, M. J. (2006). Technological pedagogical content knowledge: A new framework for teacher knowledge. Teachers College Record 108(6): 1017–1054.

Nikou, S. A., and Economides, A. A. (2019). Factors that influence behavioral intention to use mobile–based assessment: A STEM teachers’ perspective. British Journal of Education Technology 50(2): 587–600.

Richardson, V. (2003). Constructivist pedagogy. Teachers College Record 105(9): 1623–1640.

Russell, M., Carey, R., Kleiman, G., and Venable, J. D. (2009). Face–to–face and on–line professional development for mathematics teachers: A comparative study. Journal of Asynchronous Learning Networks 13: 71–87.

Russell, M., Kleiman, G., Carey, R., and Douglas, J. (2009). Comparing self–paced and cohort–based online courses for teachers. Journal of Research on Technology in Education 41: 443–466.

Saavedra, A. R., and Opfer, V. D. (2012). Learning 21st–century skills requires 21st–century teaching. New style of instruction 94(2): 8–13.

Sabers, D. S., Cushing, K. S., and Berliner, D. C. (1991). Differences among teachers in a task characterized by simultaneity, multidimensional, and immediacy. American Educational Research Journal 28(1): 63–88.

Salles, A., Ais, J., Semelman, M., Sigman, M., and Calero, C. I. (2016). The metacognitive abilities of children and adults. Cognitive Development 40: 101–110.

Sang, G., Valcke, M., van Braak, J., and Tondeur, J. (2010). Student teachers’ thinking processes and ICT integration: Predictors of prospective teaching behaviors with educational technology. Computers & Education 54(1): 103–112.

Shapiro, H. B., Lee, C. H., Roth, N. E. W., Li, K., Çetinkaya–Rundel, M., and Canelas, D. A. (2017). Understanding the massive open online course (MOOC) student experience: An examination of attitudes, motivations, and barriers. Computers & Education 110: 35–50.

Sparks, B. (2002). Adult literacy as cultural practice. New Directions for Adult and Continuing Education 96: 59–68.

Srisawasdi, N. (2014). Developing technological pedagogical content knowledge in using computerized science laboratory environment: An arrangement for science teacher education program. Research and Practice in Technology Enhanced Learning 9(1): 123–143.

Srisawasdi, N., Pondee, P., and Bunterm, T. (2017). Preparing pre–service teachers to integrate mobile technology into science laboratory learning: An evaluation of technology–integrated pedagogy module. International Journal of Mobile Learning and Organisation 12(1): 1–17.

Tseng, J. C., Chu, H. C., Hwang, G. J., and Tsai, C. C. (2008). Development of an adaptive learning system with two sources of personalization information. Computers & Education 51(2): 776–786.

Tuncel, Z. A., and Çobanoğlu, F. (2018). In-service teacher training: problems of the teachers as learners. International Journal of Instruction 11(4): 159–174.

Voogt, J., and McKenney, S. (2017). TPACK in teacher education: Are we preparing teachers to use technology for early literacy? Technology, Pedagogy and Education 26(1): 69–83.

Voogt, J., Fisser, P., Pareja Roblin, N., Tondeur, J., and Van, B. J. (2013). Technological pedagogical content knowledge – A review of the literature. Journal of Computer Assisted Learning 29(2): 109–121.

Voogt, J., Laferrière, T., Breuleux, A., Itow, R. C., Hickey, D. T., and McKenney, S. (2015). Collaborative design as a form of professional development. Instructional Science 42: 259–282.