โครงสร้างจุลกายวิภาคของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในหอยนางรมปากจีบและการประยุกต์ใช้ในการจำแนกชนิดของหอยนางรม (Ultrastructure of spermatozoa in the Hooded oyster and the application in oyster taxonomic classification)

Main Article Content

กุลนิษฐ์ ถนอมจิตร์
ภาคภูมิ พระประเสริฐ
สุทิน กิ่งทอง

Abstract

Ultrastructure of Spermatozoa in the Hooded Oyster and the Application in Oyster Taxonomic Classification
 
Kullanist Thanormjit, Phakpoom Phraprasert, and Sutin Kingtong
 
รับบทความ: 25 มิถุนายน 2563; แก้ไขบทความ: 20 สิงหาคม 2563; ยอมรับตีพิมพ์: 27 สิงหาคม 2563
 
 
บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้ศึกษาโครงสร้างจุลกายวิภาคของเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้หรือเซลล์อสุจิหอยนางรมปากจีบ Saccostrea cuccullata (Born, 1778) โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) เพื่อเปรียบเทียบความแปรผันทางสัณฐานวิทยาของเซลล์อสุจิระหว่างหอยนางรมปากจีบและหอยนางรมชนิดที่มีการศึกษาแล้วใน Family Ostreidae ผลการศึกษาพบว่าเซลล์อสุจิของหอยนางรมปากจีบมีลักษณะสัณฐานวิทยาคล้ายกับที่พบในรายงานของหอยนางรมชนิดอื่นโดยประกอบด้วยส่วนหัวที่ประกอบด้วยส่วนกลาง และ ส่วนหาง ส่วนหัวพบนิวเคลียสรูปเกือกม้าและมีอะโครโซมด้านหน้าสุด พบแอ่งทางด้านหน้าของนิวเคลียสขนาดใหญ่ ส่วนกลางพบไมโตคอนเดรียขนาดใหญ่ 4 อัน ล้อมรอบเซนตริโอล ส่วนหางพบการเรียงตัวของไมโครทิวบูลแบบ 9+2 อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับหอยนางรมชนิดอื่น พบว่า เซลล์อสุจิของหอยนางรมปากจีบมีความแปรผันทางสัณฐานวิทยาแตกต่างจากหอยนางรมชนิดอื่น ผลการวิเคราะห์ความแปรผันทางสัณฐานวิทยาแสดงให้เห็นว่า อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของแอ่งทางด้านหน้าของนิวเคลียส (anterior nuclear fossa length/width) สามารถใช้ในการแยกกลุ่มหอยนางรมในระดับสกุล (genus) ระหว่างสกุล Saccostrea และ Crassostrea ได้ นอกจากนี้ยังพบว่า อัตราส่วนระหว่างความยาวต่อความกว้างของอะโครโซม (acrosome length/ width) อัตราส่วนระหว่างความยาวของอะโครโซมต่อความยาวของนิวเคลียส (acrosome length/nucleus length) และอัตราส่วนระหว่างความยาวของแอ่งทางด้านหน้าของนิวเคลียสต่อความยาวของนิวเคลียส (anterior nuclear fossa length/nucleus length) ร่วมกัน มีแนวโน้มสำหรับใช้ในการจำแนกระดับชนิด (species) ในหอยนางรมสกุล Saccostrea ได้
คำสำคัญ: หอยนางรม  อสุจิ  จุลกายวิภาค  มอร์โฟเมทริกส์
 
 
Abstract
This work studied the ultrastructures of male gamete or sperm in the hooded oyster Saccostrea cuccullata (Born, 1778) using a transmission electron microscope (TEM) in order to compare morphometric variation of sperm between the hooded oyster and other oyster species in Family Ostreidae that have been reported. Our results revealed that sperm of the hooded oyster exhibited similar morphological characteristics to other oysters which included head, midpiece and flagellum. The head is composed of a barrel–shaped nucleus, anteriorly acrosome, and a dominantly anterior nuclear fossa. The midpiece is composed of four large mitochondria surrounding centrioles. The flagellum is composed of an axoneme with 9+2 microtubule arrangement. However, morphometric variations were observed in the hooded oyster sperm when compared to other oysters. Results of morphometric analysis indicated that ratio of anterior nuclear fossa length/width were able to classify oysters into genus level; Saccostrea and Crassostrea. Moreover, within Genus Saccostrea, the combination of the ratio of acrosome length/width, ratio of acrosome length/nucleus length, and ratio of anterior nuclear fossa length/ nucleus length were potentially used to classify oysters into species level.
Keywords: Oyster, Sperm, Ultrastructure, Morphometrics

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Section
บทความวิจัย (Research Article)

References

Christo, S. W., Absher, T. M., Boehs, G. (2010). Morphology of the larval shell of three oyster species of the genus Crassostrea Sacco, 1897 (Bivalvia: Ostreidae). Brazilian Journal of Biology. 70(3): 645-650.

Eckelbarger, K. J., & Davis, C. V. (1996). Ultrastructure of the gonad and gametogenesis in the eastern oyster, Crassostrea virginica. I. Ovary and oogenesis. Marine Biology. 127(1): 79-87.

Gwo, J. L., Chyng, H. C. (1996). Ultrastructure of the spermatozoa of the Pacific oyster Crassostrea gigas (Mollusca, Bivalvia, Ostreidae). Journal of Submicroscopic Cytology and Pathology. 28: 395-400.

Healy, J. M., Lester, R. J. G. (1991). Sperm ultrastructure in the Australian oyster Saccostrea commercialis (Iredale & Roughley) (Bivalvia: Osteroidea). Journal of Molluscan Studies. 57: 219–224.

Hirata, S., Hoshi, K., Shoda, T. and Mabuchi, T. (2002). Spermatozoon and mitochondrial DNA. Reproductive medicine and biology. 1(2): 41–47.

Kim, H., Chang, I. and Yoo, M.H. (2003). Spermatogenesis and Spermatozoan Ultrastructure of Pacific Oyster (Crassostrea gigas). Korean Journal of Fisheries and Aquatic Sciences. 36.

Klinbunga, S., Khamnamtong, B., Puanglarp, N., Jarayabhand, P., Yoosukh, W. and Menasveta, P. (2005). Molecular taxonomy of cupped oysters (Crassostrea, Saccostrea and Striostrea) in Thailand based on COI, 16S and 18S rDNA polymorphism. Marine Biotechnology. 7(4): 306-317.

li, C. H., Maria, W. and Haiyan, G. X. (2017). Taxonomic Classification of Three Oyster (Ostreidae) Species from Myanmar. Journal of Shellfish Research. 36: 365-371.

Nuurai, P., Panasophonkul, S., Tinikul, Y., Sobhon, P., and Wanichanon, R. (2015). Spermatogenesis in the rock oyster, Saccostrea forskali (Gmelin, 1791). Tissue and Cell. 48.

Reunov, A., Au, D. and Wu, R. (1999). Spermatogenesis of the green-lipped mussel Perna viridis with dual patterns of acrosome and tail development in spermatids. Helgoland Marine Research. 53: 62–69.

Reunov, A., Vekhova, E. and Zakharov, E. (2018). Variation of sperm morphology in Pacific oyster precludes its use as a species marker but enables intraspecific geo-authentication and aquatic monitoring. Helgoland Marine Research. 72: 8.

Sousa, M., and Oliveira, E. (1994). An ultrastructural study of Crassostrea angulata (Mollusca,Bivalvia) spermatogenesis. Marine Biology. 120(4): 545-551.

Wang, H., Guo, X., Zhang, G. and Zhang, F. (2004). Classification of Jinjiang oysters Crassostrea rivularis (Gould, 1861) from China, based on morphology and phylogenetic analysis. Aquaculture. 242: 137-155.

Yurchenko, O.V., Radashevsky, V.I. and Reunov, A.A. (2010). Ultrastructural study of spermatogenesis in the Pacific oyster Crassostrea gigas (Bivalvia: Ostreidae) from the Sea of Japan. Invertebrate Zoology. 7: 55-69.

Yurchenko, O. V. (2012). Comparative ultrastructural study of spermatozoa in some oyster species from the Asian-Pacific Coast. Micron. 43(2): 365-373.

Most read articles by the same author(s)