บรรณศาสตร์ มศววารสารบรรณศาสตร์ มศว

Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University

ISSN 2673-0898 ( Print )         ISSN 2651-0707 (Online)

Vol 12, No 2: วารสารบรรณศาสตร์ มศว


Cover Page


วารสารบรรณศาสตร์ มศว เป็นวารสารที่มีชื่อปรากฎในฐานข้อมูลของ TCI กลุ่ม 2
ยินดีรับบทความสาขาบรรณารักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

The Journal of Library and Information Science Srinakharinwirot University is a journal that appears in the Tier 1 of TCI database.
It welcomes articles in the field of library science, information science and other related subjects.
------------   Contact Information ------------------

Editorial Board

Faculty of Humanities, Srinakharinwirot University

114 Sukhumvit 23 Road, Wattana, Bangkok 10110, Thailand

Tel. +66 2649 5000 ext. 16513

E-mail: dussadee@g.swu.ac.th, jlisswu@swu.ac.th

URL:  http://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis