ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library)

Main Article Content

เสาวรส อนุรักษ์โชคชัย

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของผู้ใช้บริการ วิเคราะห์การจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศในด้านจำนวน ภาษาและหมวด รวมทั้งศึกษาความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ถึง พ.ศ. 2560 โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้ใช้บริการ จำนวน 393 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า 1) พฤติกรรมการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่มีพฤติกรรม ได้แก่ เวลาที่ใช้บริการมากที่สุด คือ 9.00-12.00 น. มีวัตถุประสงค์การใช้สำนักหอสมุด เพื่อเสริมความรู้ความสามารถของตนเอง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ/จรรโลงใจ และเพื่อทำรายงานประกอบการเรียน ลักษณะการเข้าใช้ห้องสมุด คือ นาน ๆ ครั้งและไม่เคยยืมทรัพยากรสารสนเทศ ใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ และหมวดที่ใช้มากที่สุด คือ หมวด K (กฎหมาย) และหมวด J (รัฐศาสตร์) 2) การจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า สำนักหอสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ จัดหาทรัพยากรสารสนเทศหมวด H สังคมศาสตร์ มากที่สุด 3) การใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ผู้ใช้บริการใช้ทรัพยากรสารสนเทศภาษาไทยมากกว่าภาษาต่างประเทศ และใช้ทรัพยากรสารสนเทศหมวด K (กฎหมาย) และหมวด Fic(นวนิยาย) มากที่สุด และ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดหากับการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ำ ส่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลาง Abstract The research aimed to investigate the behaviors of information resources usage’ behavior; to analyze the acquisition and use of information resources in terms of the number, language, and subject; and to study the relationship of acquisition and use of information resources of Ramkhamhaeng University Library during the fiscal year 2015 to 2017 through quantitative research. The sample group included 393 users. The research instrument was a questionnaire. The research results revealed as follows: 1) Most users spent time in the library from 9.00-12.00 a.m. The objectives were to enhance their own efficacy, leisure and to work upon the courses. They rarely used the library and have never borrowed information resources. They use information resources in Thai more than foreign languages and the most used subjects were Law (Class K) and Political Science (Class J). 2) The library acquired Thai Information resources more than foreign languages as well as most information resources in Social Science (Class H). 3) The use of information resources found that Thai information resources have been used more than foreign languages, especially in Law and fictions. 4) The correlation between acquisition and use of information resources was a low-level during the fiscal year 2015 and 2017 and a moderate-level in the fiscal year 2016.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
อนุรักษ์โชคชัย เ. (2020). ความสัมพันธ์ของการจัดหาและการใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง (Correlation of Information Resources Acquisition and Using at Ramkhamhaeng University Library). บรรณศาสตร์ มศว, 12(2), 86–97. Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jlis/article/view/12222
Section
Research Articles