การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบผลิตก๊าซด้วยกระบวนการทางชีวภาพ Hydrogen Sulfide Reduction in Gas Production System by Biological Processes

Authors

  • วรรณพร วัฒน์สุนธร Program in Biotechnology, Faculty of Science, Chulalongkorn University Biofuels by Biocatalysts Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University
  • วิษณุ สีโหน Department of Chemical engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University Biofuels by Biocatalysts Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn Universit
  • เฉลิมชัย เรืองชัยนิคม Department of Chemical engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
  • ปัญญมี สัจจกมล PTT research & Technology Institute
  • อรทัย ชวาลภาฤทธิ์ Department of Chemical engineering, Faculty of Engineering, Chulalongkorn University
  • สุภางค์ จุฬาลักษณานุกูล Department of Chemical engineering, Faculty of Engineering, Mahidol University
  • วรวุฒิ จุฬาลักษณานุกูล Biofuels by Biocatalysts Research Unit, Faculty of Science, Chulalongkorn University Department of Botany, Faculty of Science, Chulalongkorn University Aquatic Resources Research Institute, Chulalongkorn University

Keywords:

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ แบคทีเรียซัลเฟอร์ออกซิไดซิงค์ แบคทีเรียไนเตรทรีดิวซิงค์ซัลไฟด์ออกซิไดซิงค์ Hydrogen sulfide, Sulfur-reducing bacteria, Nitrate-reducing, Sulfide-oxidizing bacteria

Abstract

ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์นับเป็นปัญหาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในปัจจุบัน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์พบได้ทั้งในธรรมชาติ ท่อน้ำทิ้ง บ่อน้ำมันดิบ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ รวมถึงของเสียภายใต้สภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพในสิ่งมีชีวิต สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการกัดกร่อนของเครื่องมือ ปัจจุบันมีหลายวิธีการที่สามารถลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในระบบต่างๆ อย่างไรก็ตาม การนำวิธีทางชีวภาพมาใช้เพื่อลดก๊าซชนิดนี้โดยการใช้จุลินทรีย์นับเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและมนุษย์ ในบทความนี้จะกล่าวถึง สาเหตุการเกิดและผลกระทบของก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ บทบาทของแบคทีเรียในกลุ่มซัลเฟอร์ออกซิไดซิงค์ (Sulfur-Oxidizing Bacteria) หรือ เอสโอบี (SOB) และแบคทีเรียในกลุ่มไนเตรทรีดิวซิงค์ซัลไฟด์ออกซิไดซิงค์ (Nitrate-Reducing, Sulfide-Oxidizing Bacteria) หรือ เอ็นอาร์-เอสโอบี (NR-SOB) ในการลดปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการคัดแยกเอสโอบีและเอ็นอาร์-เอสโอบีจากแหล่งต่างๆ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันHydrogen sulfide is a crucial problem found in nature, sewage, oil reservoir, biogasproduction, as well as wastewater under strictly anaerobic condition. Hydrogen sulfide causes awide range of effects to human health, environment, equipment corrosion. Using microorganismto convert hydrogen sulfide to elemental sulfur is a potential method since this method issafe, environmentally friendly and saves cost. This article; therefore, reviews the effect ofhydrogen sulfide, the role of sulfur-reducing bacteria or SOB and nitrate-reducing, sulfideoxidizingbacteria or NR-SOB in the hydrogen sulfide removal, and the isolation of SOB andNR-SOB from many sources for using to reduce hydrogen sulfide that occurs presently.

Downloads

Download data is not yet available.

Downloads

Published

2014-12-24

How to Cite

วัฒน์สุนธร ว., สีโหน ว., เรืองชัยนิคม เ., สัจจกมล ป., ชวาลภาฤทธิ์ อ., จุฬาลักษณานุกูล ส., & จุฬาลักษณานุกูล ว. (2014). การลดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในระบบผลิตก๊าซด้วยกระบวนการทางชีวภาพ Hydrogen Sulfide Reduction in Gas Production System by Biological Processes. Science Essence Journal, 30(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/sej/article/view/4886