Vol. 1 No. 2 (2007): ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ตุลาคม 2549 - มีนาคม 2550

วัตถุประสงค์ ::  1.เ พื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการของคณาจารย์ ละนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 2. เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวข้อง 3. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ
Published: 2013-01-31