องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Authors

  • ชัยอนันต์ มั่นคง
  • วรารัตน์ บุญแฝง
  • ระติกรณ์ นิยมะจันทร์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป AMOS ทั้งนี้เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (construct validity) ขององค์ประกอบแต่ละตัวแปรแฝง เพื่อตรวจสอบว่าตัวแปรสังเกตได้แต่ละตัวแปร เป็นองค์ประกอบที่แท้จริงของตัวแปรแฝงตามเกณฑ์การบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ในด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านการนำองค์กรมีค่า Chi-square ( ) = 10.90, p-Value = 0.28, df = 4, RMSEA = 0.50 ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานสูง แสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรการนำองค์กร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ องค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้ มีค่า Chi-square ( ) = 4.096, p-Value = 0.43, df = 1, RMSEA = 0.67 ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานสูง แสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรตัวแปรการนำองค์กร มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ มีค่า Chi-square ( ) = 0.97, p-Value = 0.32, df = 1, RMSEA = 0.00 ซึ่งถือเป็นค่ามาตรฐานสูง แสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรตัวแปรการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ คำสำคัญ : ปัจจัย ด้านการนำองค์กร  ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์  ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

Downloads

How to Cite

มั่นคง ช., บุญแฝง ว., & นิยมะจันทร์ ร. (2016). องค์ประกอบเชิงยืนยันของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ด้านการนำองค์กร ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ด้านการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7930