ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา

Authors

  • ระติกรณ์ นิยมะจันทร์
  • พร้อมพิไล บัวสุวรรณ

Abstract

ทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา โดยการศึกษานี้เป็นศึกษาวิจัยเอกสารการทบทวนวรรณกรรม และนำเสนอรายงานแบบพรรณนาเชิงวิเคราะห์ใช้ข้อมูลทุติยภูมิโดยการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ และนำมาสังเคราะห์ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ ผลการวิจัยจากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดม ศึกษาการนำองค์กรเป็นตัวแปรต้นของผลการดำเนินงานตามหมวด 7 ผลลัพธ์ และหมวด 5 ผ่านตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งแตกต่างจากกรอบแนวคิด 2009 – 2010: The Baldrige National Quality Program: Education Criteria for Performance Excellence โดยระบบการปฏิบัติการประกอบด้วยเกณฑ์ทั้ง6 หมวดคือการนำองค์การการวางแผนเชิงกลยุทธ์และการมุ่งเน้นลูกค้าการมุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานและการจัดการกระบวนการและผลลัพธ์โดยมีการวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู เป็นพื้นฐานของระบบ คำสำคัญ : ปัจจัย การบริหารจัดการ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ

Downloads

How to Cite

นิยมะจันทร์ ร., & บัวสุวรรณ พ. (2015). ปัจจัยของการบริหารจัดการด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศในสถาบันอุดมศึกษา. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 9(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/6625