ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม ของผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Authors

  • จิตฤทัย เมาไธสง
  • มนัสนันท์ หัตถศักดิ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) ศึกษาผลของการใช้โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  2) เปรียบเทียบการทำงานเป็นทีมของผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิต  ประจำปีการศึกษา 2557 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบ      กึ่งทดลอง กลุ่มตัวอย่างคือผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิต  ประจำปีการศึกษา 2557 จำนวน 35 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 24 คน วิธีการเลือกจากตำแหน่งที่นิสิตทำหน้าที่ในสโมสรนิสิต จำนวน 12 คน เป็นกลุ่มทดลอง และอีก 12 คน เป็นกลุ่มควบคุมโดยให้นิสิตกลุ่มทดลองเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม จำนวน 11 ครั้ง  ครั้งละ 50-60 นาที เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมของผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิต 2) แบบวัดการทำงานเป็นทีม 3) แบบบันทึกการเรียนรู้ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อโปรแกรมฯ และต่อผู้วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าสถิติใช้ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Rank Test และ The Mann Whitney U Test ผลการวิจัยพบว่า 1) หลังการทดลองนิสิตกลุ่มทดลองมีคะแนนจากแบบวัด การทำงานเป็นทีมสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) นิสิตกลุ่มทดลองที่เข้าร่วมโปรแกรม มีคะแนนจากแบบวัดการทำงานเป็นทีมสูงกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมฯ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คำสำคัญ : โปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจ

Downloads

How to Cite

เมาไธสง จ., & หัตถศักดิ์ ม. (2016). ผลของโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาการทำงานเป็นทีม ของผู้นำคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(2). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7922