การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

Authors

  • มนัสนันท์ หัตถศักดิ์
  • ปิยวัตน์ ดิลกสัมพันธ์

Keywords:

ปัญหา, ความพึงพอใจ, การเรียนรูปแบบออนไลน์, ไวรัสโคโรนา 2019, นิสิต

Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  เพื่อศึกษาระดับสภาพปัญหา และความพึงพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลน์ และเพื่อเปรียบเทียบสภาพปัญหา และความพึงพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลน์ ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับตัวแปรข้อมูล เพศ และชั้นปีที่ศึกษาของนิสิต  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถาม ชนิดมาตราส่วนประมาณค่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ = 0.857 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ นิสิตระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือนิสิตที่ตอบแบบสอบถามจำนวน  829 คน  ด้วยวิธีการการเลือกแบบบังเอิญ (accident sampling) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ (  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test  ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA)ผลการวิจัยพบว่าสภาพปัญหาด้านผู้เรียน มีปัญหามากที่สุดมี (  = 3.836 ,S.D.=.527) ในภาพรวมของสภาพปัญหามี ( = 3.080, S.D.=..801) สำหรับด้านพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์มี ( = 3.497, S.D. = .728) เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างพบว่านิสิตที่มีเพศแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันในสภาพปัญหาและความพึงพอใจ สำหรับนิสิตที่มีชั้นปีแตกต่างกันไม่มีความแตกต่างกันด้านสภาพปัญหาและความพึงพอใจ แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้านพบว่า มีปัญหาด้านผู้สอนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ .01 พบว่า นิสิตชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3 มีความแตกต่างในด้านผู้สอน สำหรับชั้นปีอื่นไม่แตกต่างกัน

Downloads

Published

2023-10-12

How to Cite

หัตถศักดิ์ ม., & ดิลกสัมพันธ์ ป. (2023). การศึกษาสภาพปัญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลน์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด19) ของนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 16(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/13807