การสร้างความสามารถทางการประเมิน

Authors

  • พินดา วราสุนันท์

Abstract

บทคัดย่อ การประเมินคือสิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานและองค์กรซึ่งแสดงถึงประสิทธิภาพและความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได้ จากแรงขับทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่มีต่อการประเมินทำให้องค์กรต้องการสร้างความสามารถทางการประเมินหมายถึงกระบวนการพัฒนาความรู้ ทักษะ และเจตคติทางการประเมินของบุคคล กลุ่มบุคคลและองค์กร เพื่อทำให้การประเมินเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานและใช้ข้อค้นพบจากการประเมินนำไปพัฒนาองค์กร โดยแนวทางการสร้างความสามารถทางการประเมินควรมีความยืดหยุ่นและเน้นการเรียนรู้จากการประเมิน ทั้งนี้กรอบแนวคิดสำหรับสร้างความสามารถทางการประเมินในบทความนี้ผู้วิจัยนำเสนอ 3 แบบ ประกอบด้วย แบบแรก คือ การวิเคราะห์องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ในการดำเนินงาน แบบที่สองคือ กรอบโมเดลแสดงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ และแบบที่สาม คือ กรอบโมเดลตรรกะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยบทความนี้ได้นำเสนอความหมาย หลักการ กระบวนการและโมเดลของการสร้างความสามารถทางการประเมินจากนักประเมินที่หลากหลายเพื่อให้ผู้อ่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถทางการประเมินและให้เป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน  คำสำคัญ : การสร้างความสามารถทางการประเมิน

Downloads

How to Cite

วราสุนันท์ พ. (2016). การสร้างความสามารถทางการประเมิน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7277