แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน

Authors

  • ศิริพงษ์ ลิ้มพรเสมานนท์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ 2) ทดลองใช้และศึกษาประสิทธิผลของแนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว(อัครพงศ์ชนูปถัมภ์) ปีการศึกษา 2556 จำนวน 43 คนเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องระบบร่างกายมนุษย์ จำนวน  7 แผน  แบบทดสอบวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบร่างกายมนุษย์ ใบงานวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และแบบวัดเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ผลการวิจัยสรุปว่า 1. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การกำหนดจุดมุ่งหมายของการประเมิน  2) การออกแบบการประเมิน  3) การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ  4) การดำเนินการวัดและประเมินควบคู่ไปกับการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้  และ 5) การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนของครู  2. แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เป็นแนวทางที่มีประสิทธิผลเนื่องจาก 1) ครูผู้สอนได้สารสนเทศเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ทำให้นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการในการเรียนรู้และผ่านเกณฑ์การประเมิน 2) นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการของความรู้เพิ่มขึ้น โดยมีคะแนนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนก่อนเรียน 3) นักเรียนมีการพัฒนาด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในใบงาน  4) นักเรียนมีเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ที่ดีขึ้น คำสำคัญ :  แนวทางการประเมิน, ผลสัมฤทธิ์

Downloads

How to Cite

ลิ้มพรเสมานนท์ ศ. (2016). แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยบูรณาการกับการเรียนการสอน. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7272