ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4

Authors

  • วรรณิศา โมราบุญ

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) ศึกษาปัจจัยในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก (2) ศึกษาประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก (3) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยในการบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาและ (4) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและ ครูผู้สอน รวมทั้งหมด 195 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน  5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่       ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า (1) ปัจจัยในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (2) ประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก SD.=0.39) (3) การบริหารกับประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กมีความสัมพันธ์กันเชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน= 0.247 (X3) + 0.249 (X4) + 0.185 (X5) + 0.140 (X6) + 0.158 (X2) คำสำคัญ: ปัจจัยในการบริหาร ประสิทธิผลในการบริหาร

Downloads

How to Cite

โมราบุญ ว. (2016). ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7271