รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส

Authors

  • รพีพงค์ ยังวราสวัสดิ์

Abstract

บทคัดย่อ การวิจัยเรื่องรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสและ 3) เพื่อศึกษาประสิทธิผลของการใช้รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสเป็นคู่สามีภรรยาที่มารับบริการการปรึกษาในคลินิกเอกชน คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 จำนวน 80 คน หรือ สามี ภรรยา จำนวน 40 คู่ ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากประชากรและ 2) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสเป็นคู่สามีภรรยาที่มารับบริการการปรึกษาในคลินิกเอกชน คลินิกเวชกรรมพระโขนง 48 ที่ได้มาจากการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจงจากคู่สมรสในกลุ่มตัวอย่างที่1ที่มีคะแนนความสำเร็จในชีวิตสมรสต่ำโดยมีคะแนนความสำเร็จในชีวิตสมรสเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 - 2.50 และสมัครใจเข้าร่วมการทดลอง จำนวน 12 คู่ แล้วสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละจำนวน 6 คู่ กลุ่มทดลองได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส ส่วนกลุ่มควบคุมไม่ได้รับการให้การปรึกษาใดๆ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แบบวัดความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสมีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่างอยู่ระหว่าง 0.203 – 0.687 ละ มีค่าความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ 0.927 2) รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 ผลการวิจัย สรุปได้ดังนี้ 1) ค่าเฉลี่ยความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีความสำเร็จในชีวิตสมรสรายด้านซึ่ง ได้แก่ ด้านความรักความผูกพัน การให้เกียรติซึ่งกันและกัน การสื่อสารทางบวก การสนับสนุนส่งเสริมกัน การบริหารจัดการความขัดแย้ง และความไว้วางใจ อยู่ในระดับปานกลาง 2) รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส พัฒนาจากการบูรณาการแนวคิด ทฤษฎีและเทคนิคต่างๆของ 3 ทฤษฎี ประกอบด้วย ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวแบบการเชื่อมโยงระหว่างรุ่น ทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวแบบโครงสร้าง และทฤษฎีการให้การปรึกษาครอบครัวแบบกลยุทธ์ โดยมีขั้นตอนในการให้การปรึกษา 3 ขั้นตอน คือ ขั้นเริ่มต้น ขั้นดำเนินการ และขั้นสรุป 3) การประเมินผลของการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส มีดังนี้ 3.1) คะแนนความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล เพิ่มขึ้นมากกว่าก่อนได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3.2) คะแนนความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มทดลองที่ได้รับการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ หลังการทดลอง และหลังการติดตามผล มีความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสเพิ่มขึ้นมากกว่าความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรสกลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับการให้การปรึกษาใดๆ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ 3.3) ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ภายหลังจากการทดลองเสร็จสิ้นไปแล้ว 1 เดือน พบว่าคู่สมรสรู้สึกมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพราะได้เรียนรู้การเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส คู่สมรสมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับคู่ของตนในทางที่ ดีขึ้น คู่สมรสกล้าที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน และกัน รู้วิธีที่จะสื่อสารกับคู่ของตน รู้วิธีที่จะแสดงความช่วยเหลือและขอความช่วยเหลือ และมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน คำสำคัญ : ความสำเร็จในชีวิตสมรส การให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการ 

Downloads

How to Cite

ยังวราสวัสดิ์ ร. (2016). รูปแบบการให้การปรึกษาครอบครัวแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างความสำเร็จในชีวิตสมรสของคู่สมรส. วารสารวิจัยทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 10(1). Retrieved from https://ejournals.swu.ac.th/index.php/jre/article/view/7270